Diskusije : Banja Luka

 Komentar
Sxeneeeee
yoland
(surfer)
13. oktobar 2017. u 15.16
..kao sto Rambo Amadeus jednom zapjeva.
Vidim i ovdje ono ; malo po malo zamotanim §xenama, islam, poni§xenje, sjeku orgne, vaki su naki itd...U globalu Islam zl između ostalog nad §xenama.
Gledam malo po bibliji, icnim radovima, iskazima poznatih...cinjenicama do jaja.
Šta ka§xe biblija o našim majkama;
citiram:

Iz biblija i znanost:

„ Bolja je zloæa muška nego dobrota ženska; od žene potjeèe sramota i ruglo.”

Knjiga Sirahova 42,14

Nakon što je svojeruèno naèinio muškarca (na svoju sliku i priliku), i udahnuo mu svoj Dah - vjeènu dušu, Bog ne stvara ženu, nego stvara životinje i daje Adamu da vidi koja bi mu mogla poslužiti kao „pomoæ” (hebrejski 'ezer', znaèi partnerica, supruga):

„Nije dobro da èovjek bude sam: naèinit æu mu pomoæ kao što je on.” (19) Tada Jahve, Bog, naèini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih èovjeku da vidi kako æe koju nazvati, pa kako koje stvorenje èovjek prozove, da mu tako bude ime.„

Nakon što je Adam imenovao milijune životinja u jednom danu - nije našao sebi partnericu izmeðu svih njih (!), Bog ga uspava i istrgne mu rebro.

No èovjeku se ne naðe pomoæ kao što je on. (21) Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na èovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. (22) Od rebra što ga je uzeo èovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede èovjeku.

Iz ovoga vidimo da žena nije stvorena kao muškarac, da slobodno šeta rajskim vrtom i imenuje životinje, nego upravo radi muškarca, da mu se naðe kao pomoæ. Muškarac - Èovjek onda imenuje ženu, kao i sve druge životinje prije nje:

” Od rebra što ga je uzeo èovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede èovjeku. (23) Nato èovjek reèe: „Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od èovjeka kad je uzeta! ”
Knjiga postanka 2, 20

I tako zapoèinje prièa koju je mogao izmisliti samo najgori ženomrzac. Žena je nastala poslije životinja od nebitnog dijela muškog tijela (donje rebro je jedno od rijetkih kostiju koje ponovno izraste). Žena je potekla od muškarca, a muškarca je naèinio osobno Svemoguæi Bog i udahnuo mu svoj Dah. Muškarac je tako ženi posrednik do Boga. Ona samo preko njega može do Boga. Izgleda da je svoju „dušu” dobila od muškarca, a ne izravno od Boga.
Ili je žena po Bibliji bez duše? Ne kaže se izravno, ali se s njom svakako tako postupa.

Novi Zavjet

„ Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. ”

Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
(Efežanima 5,21).

Krist je ...Glava Crkvi <=>muškarac je ...glava ženi
Kao što je Krist=Bog Vrhovni gospodar Crkve kao zajednice griješnih vjernika, tako je i Muškarac vladar nad ženom. Uoèite da je Krist-Bog neizmjerno nadmoæniji od svjetovne Crkve. Primijenite taj odnos u paru Muškarac - žena. U ovoj biblijskoj jednadžbi, muškarac je neizmjerno viši od žene. Od Crkve se traži bespogovorno slijeðenje Božjih zapovjedi. Isto tako i žena mora bespogovorno slušati muškarca.

Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute. (34) Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori. (35) Žele li što saznati, neka kod kuæe pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.
1 Korinæanima 14,34-35

„ (6) Ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
(7) A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. (9) I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.”
1 Korinæanima 11

Ako niste znali što znaèi mit iz Postanka, to je bilo objašnjenje. Muškarac je slika i slava Božja, a žena je samo muškarèeva slava, stvorena da bi bila za njega a ne on radi nje, mora iz sramote pokrivati svoju glavu. Muškarac je „Božji Prvoroðenac” (Biblija je prepuna hvalospjeva o prvoroðenima - oni su Bogu najdraži), žena je došla na red tek poslije životinja, na muškarèev zahtjev. Žena je ispod muškarca, koliko je muškarac ispod Gospodina Isusa-Boga, tj. neizmjerno je niža !

„Tada Adam reèe: ”Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona æe se zvati žena, jer je uzeta od èovjeka.„ Zato ostavlja muž oca i majku i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.”
Postanak 2, 23-24
„Tako su dužni i muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.”
Efežanima 5:28

Po tijelu su dakle ujedinjeni, pa ih tjelesnost tj. spolna žudnja privlaèi jedno drugome, no dijele li podjednako i Duh? Je li Eva-žena s Adamovim rebrom dobila i Božji duh? Ili je muškarac ostao „bliži Bogu” od žena? Èitajte dalje pa zakljuèite sami.

Braèna pravila za žene

„ Dobro je èovjeku ne dotaæi ženu. Ipak, zbog bludnosti , neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.
1 Timotej 7

Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja. (9) Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati. (10) A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja - (11) ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri - i muž neka ne otpušta žene.

Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro èini, a tko se ne oženi, bolje èini. (39) Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoæe, samo u Gospodinu. (40) Bit æe ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

” Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošæu. (12) Pouèavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru. (13) Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; (14) i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, uèinila prekršaj. (15) A spasit æe se raðanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posveæivanju, s razborom.„
1 Timotej 2,12-15

A spasit æe se raðanjem djece:

U knjizi Postanka:
” A ženi reèe: „Trudnoæi tvojoj muke æu umnožit, u mukama djecu æeš raðati. Žudnja æe te mužu tjerati, a on æe gospodariti nad tobom.”

To je sudbina koju su pisci Biblije namijenili ženama, uz opis zašto to treba tako biti. Smrt, grijeh i patnje prouzroèila je žena, pa su sve žene zato krive! Nije li to nepravedno, buduæi da je Bog Adamu zabranio jesti sa tog stabla, a ne Evi! Bog je uz to, tobože, namjerno umnožio bolove ženama kod raðanja* za kaznu, a žene se usporeðuju s kujama koje se tjeraju, i daju se muškarcima kao ropkinje da nad njima gospodare. Ima li divljaka, najprimitivnijih plemena, koji su pokazali takav prezir prema majèinstvu i ženi opæenito?
* Vidi pod: 'Medicina', kako su kršæanski teolozi žestoko napadali primjenu anestetika kod poroda, jer je „Bog osobno naredio da žena mora patiti!”
yoland
(surfer)
13. oktobar 2017. u 15.34
U nastavku Biblijskih prièa, opisuje se kako se oèevima raðaju sinovi. Roðenje kakve kæeri je toliko sramotno i nevrijedno spomena da - NITI JEDNA KÆER - nije imenom navedena. Ispada kao da su Adamovi sinovi sa svojom majkom Evom pravili djecu.
„ Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina i Abela”
„ Kajin pozna svoju ženu te ona zaèe i rodi Henoka; Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael . .itd. . . .itd . . . ..”
„ Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nađenumu ime Šet... ”

...Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek. (18) Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. (19) Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. (20) Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, (21) Hadoram, Uzal, Dikla, (22) Obal, Abimael, Šeba, (23) Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi...

...Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi. (34) Šešan nije imao sinova, nego kæeri; ali je Šešan imao slugu Egipæanina po imenu Jarhu. (35) Zato je Šešan dao kæer sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja. (36) Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada...
(Egipæaninu, koje su Izraelci prezirali, navedeno je ime Jarhu. Židov Šešan ima kæer i daje je strancu - sluzi, za ženu - kojoj se nije udostojao spomenuti ime - ali njihovom sinu kojeg je rodila opet je poznato ime - Ataj.)

I tako sve do potopa. Nigdje spomena da se rodila kæer ! Ne znamo ime Nojine žene, kao niti žena njegovih sinova, koji jedini nisu podavljeni u potopu, radi svoje pravednosti, valjda. Ali geneologija njegovih sinova je precizno navedena.
Dakle imamo Glupsona koji rodi Tupsona, a Tupson rodi Mamlaza. Gdje su spomenute njihove požrtvovne majke i radine žene? Koja drskost i bezobraština u beskrajnom nizanju imena muškaraca koji tobože RAÐAJU muškarce. Taj prezir i bahatost prema ženama je proglašen „Božanski nadahnutim tekstom”. Samo ta èinjenica je dovoljna da Biblija padne kao „sveta knjiga”.
Daleko nakon potopa se spominje prva kæer Dina, koja se rodila nakon 6 sinova.
Zatim je silovana...

„ #34 Dina, kæi koju je Lea rodila Jakovu, iziðe da posjeti neke žene onoga kraja. (2) Opazi je Hivijac Šekem, sin Hamora, poglavice kraja, pa je pograbi i na silu s njom leže. ”

Slijedi NEMILA
„ I ona opet zaèe i rodi kæer. I reèe mu Jahve: ”Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad neæe biti mila kuæa Izraelova „

Ukupno u Starom i Novom testamentu poimence su nabrojana roðenja DVIJE kæeri: Dine i Nemile. Nabrajanje tipa: ”...rodi mu se sin po imenu „taj i taj”, a njemu sin po imenu „taj i taj” postoji na stotine i stotine. Ako se spominju kæeri, to je tipa: „...te mu se rodilo još sinova i kæeri.” Ako se spominje neka žena po imenu, budite sigurni da se obièno radi o prostitutki, nerotkinji (kojoj Bog naknadno otvori utrobu da je poštedi toga „prokletstva jalovosti”), stranoj špijunki (Dalila), bludnici-izdajici svoga naroda (Rahaba), ubojici proroka Ivana Krstitelja (Saloma), silovanoj, ubijenoj, osramoæenoj, raspuštenoj itd.
Isusova majka Marija bitna je jedino što raða muškoga sina, muškomu Bogu, a zaèela je po Duhu Svetomu, koji je, valjda, takoðer muškarac.
yoland
(surfer)
13. oktobar 2017. u 15.35
Èak i prema Mariji, majci koja je imala roditi Božjega Sina, prema biblijskoj prièi postupa se grubo i surovo.
Naime piše:

A roðenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaruèena s Josipom, prije nego se sastadoše, naðe se trudna po Duhu Svetom. (19) A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

Dakle, Marijina trudnoæa je veæ bila jasno vidljiva, a ona nije znala odakle. Kada to vidi veliki 'pravednik' Josip, on odluèi napustiti je, što bi u ono vrijeme za Mariju znaèilo osudu na smrt kamenovanjem! On - pravednik - ne htjede je izvrgnuti sramoti. Zar je trebao glasno svima govoriti da je kurva da je odmah kamenuju? U kakvoj je smrtnoj stravi ta žena živjela tijekom trudnoæe, nadajuæi se da æe ju Josip možda ipak uzeti za ženu i sprati s nje „sramotu” ? Tek kada Josip odluèuje prepustiti ju njezinoj zloj sudbini, pojavljuje se Anðeo koji im sve objašnjava. Gdje je bio do tada? Zar su oboje morali biti izloženi tim užasnim moralnim dilemama? Zar milosrdni Bog nije mogao poštedjeti Blaženu Bogorodicu života u stravi nekoliko mjeseci trudnoæe i poslati anðela prije? Reæi Josipu da uzme Mariju za ženu, jer æe im se poslije roditi Sin. Kakav je to bolesni smisao za humor?
Poznate su i rijeèi koje je Isus uputio svojoj majci Mariji na svadbi. On joj bahato odvrati: „ŽENO, što ja imam s tobom!”, a kada mu jave da ga majka s obitelji èeka i želi s njim razgovarati, on prezrivo odvraæa: „Tko je majka moja, tko li braæa moja?” I pruži ruku prema uèenicima: „Evo, reèe, majke moje i braæe moje!. Osim dvije reèenice pred smrt na križu, to su jedine zabilježene rijeèi koje je Isus uputio svojoj majci - bezgriješnoj Bogorodici koja neæe umrijeti nego æe biti uznesena u nebo, Kraljici sviju Anðela itd.

Mariji je dato i ”lijepo proroèanstvo„ kada su u hram donijeli malenu bebu Isusa. ”Pravedan i bogobojazan„ èovjek Šimun ih blagoslovi i Mariji najavljuje ”radosti„ koje æe imati sa svojim sinom: ”Ovaj je eto postavljen na propast i uzdignuæe mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi æe samoj maè probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!„
yoland
(surfer)
13. oktobar 2017. u 15.37
DVOSTRUKO NEÈISTA

Jahve reèe Mojsiju: 'Kad koja žena zatrudni i rodi muško èedo, neka je neèista sedam dana, kako je neèista u vrijeme svoga mjeseènog pranja. (3) Osmoga dana neka se dijete obreže. (4) A ona neka ostane još trideset i tri dana da se oèisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posveæeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina èišæenja. (5) Ako rodi žensko èedo, neka je neèista dva tjedna, kao za svoga mjeseènog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se oèisti od svoje krvi. „

Žena je za Boga DVOSTRUKO NEÈISTA kada rodi djevojèicu !
Apologeti pokušavaju preokrenuti smisao, pa proturaju kako se radi o ”brizi oko majèinog oporavka, higijeni„ i tome slièno. Meðutim, radi se o prezirnom naglašavanju nekakve spiritualne neèistoæe, kojom žena može ”uprljati svetost muškarca„ ako je dotakne u to vrijeme. Velièanstveni dar raðanja, koji posjeduju žene, i mjeseèni ciklus povezan s tom tajnom nastanka novog biæa, Biblija proglašava periodom sramotne ”neèistoæe„ kojega se žene moraju stidjeti i kriti se od drugih ljudi, da ih ne bi oneèistile.

Još uvreda:
Ženke životinja nisu dovoljno dobre za žrtvovanje Jahvi.

Okajnica za glavara
(22) ”Ako nehotièno pogriješi glavar i uèini štogod što je Jahve, Bog njegov, zabranio...neka kao svoj prinos donese muško jare bez mane.
ALI
„Ako tko od obiènoga puka nehotièno pogriješi uèinivši štogod što je Jahve zabranio...neka kao svoj prinos za grijeh koji je poèinio donese žensko jare bez mane.

1 Samuel 18,25-27 Jedna od najgnjusnijih seksistièkih prièa ikada napisanih. Šaul prodaje svoju kæer Davidu. Ali on nije htio novac, neeeeeeeeee to bi bilo previše normalno. On je zatražio 100 kožica s penisa ubijenih Filistejaca. David mu je isporuèio 200 'obrezaka'.

Tragikomièno ” Ako se dvojica potuku, pa žena jednoga poðe da izbavi svoga muža iz šaka onoga koji ga tuèe i pruži ona svoju ruku i onoga uhvati za sram, odsijeci joj ruku i neka je ne sažaljuje oko tvoje. „
Ponovljeni zakon 24, 11

Muško spolovilo je bilo takva svetinja i tabu, da prema ovom biblijskom zakonu ženi treba odsjeæi ruku ako ga dotakne, pa makar to bilo u obrani svoga supruga.

Momci su èisti - nisu se dotakli žena

” A sveæenik odgovori Davidu: „Nemam pri ruci obiènoga kruha nego samo svetoga kruha; ali samo ako su se tvoji momci uzdržali od žena.” (6) David odgovori sveæeniku ovako: „Sasvim pouzdano! Žene su nam bile uskraæene, kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod, i tijela su u momaka èista. ”
1 Samuel 21,4-5

Romantika, tjelesna ljubav i razdvajanje, na biblijski naèin

„Ako koji ÈOVJEK
UZME ženu
i UÐE k njoj,
ali je potom zamrzi,
pripiše joj ružnoæe i ozloglasi je govoreæi: 'Oženih se njome, ali kad joj priðoh, ne naðoh u nje znakova djevièanstva' - neka tada djevojèin otac i majka uzmu dokaz djevojèina djevièanstva te ga iznesu pred gradske starješine na vrata.

Roditelji moraju èuvati krvavu plahtu prve braène noæi kao dokaz da je žena ušla u brak kao djevica. Ako je nemaju, muž može poslati svoju suprugu na kamenovanje. Ako krvavom plahtom ”dokažu„ da je bila nevina, klevetnièki muž samo plaæa kaznu 100 srebrnika ženinom ocu, a ženu (koju je želio predati bijesnoj rulji da je kamenuje kao kurvu) MORA zadržati (ženu se niti ne pita hoæe li živjeti s tim monstrumom).

Potom neka progovori starješinama djevojèin otac: 'Ovome sam èovjeku dao svoju kæer za ženu, ali mu je omrzla. (17) Stoga joj pripisuje svašta ružno i tvrdi: nisam u tvoje kæeri našao znakove djevièanstva. Ali evo djevièanskih znakova moje kæeri!'
I neka razastru plahtu pred gradskim starješinama. (18)
Neka tada starješine onoga grada uzmu muža pa ga kazne; (19) neka ga, zato što je pronio ružan glas o jednoj izraelskoj djevici, udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade žene. I neka mu ona i dalje bude ženom da je ne može pustiti dok je živ. (20)
Ali ako optužba - da se na mladoj ženi nije našlo djevièanstvo - bude istinita, (21) neka djevojku izvedu na kuæna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je poèinila besramnost u Izraelu odajuæi se bludu u oèevu domu. Tako æeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. ”
Ponovljeni zakon 22,13

Uoèite da se ženu tretira kao nijemu mumiju bez ikakvog prava. Muž je povrijedio èast ženina oca - tvrdeæi da je nevinost izgubila dok ju je njezin otac èuvao - pa njemu mora platiti kaznu za klevetu.
Biblijski pisci su ovom sramotnom odlomku dali pompozan naslov: „Dobar glas mlade žene”
Poznato crkveno licemjerje na djelu.

Knjiga o Esteri

Biblijski apologeti vole ubrajati Knjigu o Esteri (jedan od tri biblijska spisa koji je naslovljen po ženi: Estera, Judita i Ruta), kao dokaz da se žene ravnopravno tretiraju s muškarcima. Da vidimo po èemu je Estera zaslužila takvu posebnu èast.

Kralj Ahasver napravi veliku gozbu i opije se.

Za piæe su služili zlatni pehari, sve jedan drugaèiji od drugoga, a vina je bilo kraljevski obilno, kako i dolikuje kraljevskoj moæi.
Sedmoga dana, kad srce kraljevo bijaše veselo od vina...

Kada su veæ svi bili mrtvi pijani od pijanèevanja 7 dana, naredi svojoj kraljici Vašti da „pokaže svoju ljepotu” njemu i pijanim gostima. 1,7-11
Vašti odbija plesati (gola?) pred pijancima. Kralj saziva mudrace i oni ga „mudro” savjetuju, a njihove „mudre” rijeèi su zabilježene u Bibliji, svim muževima na znanje i ravnanje:

„Kraljica je Vašti skrivila ne samo kralju nego i svim poglavarima i svem narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasvera. Jer æe za držanje kraljièino doznati sve žene pa æe prezirati svoje muževe govoreæi: 'Kralj je Ahasver naredio da dovedu preda nj kraljicu Vašti, ali ona ne htjede doæi.' ...pa æe biti prkosa i prezira u izobilju.
...kralj neka preda kraljevsku èast drugoj ženi, boljoj od nje!

Kad se ta naredba koju æe kralj uèiniti proèuje po svem kraljevstvu, koje je zaista veliko, sve æe žene iskazivati poštovanje svojim muževima, od najvišega pa do najnižega.” Rijeè se svidje i kralju i njegovim knezovima. Stoga on uèini kako mu je savjetovao (mudrac) Memukan. Uputi pisma u sve kraljevske pokrajine, svakoj pokrajini pismom kojim se ona služila, a svakom narodu njegovim jezikom, da svaki muž bude gospodar u svojoj kuæi.

Rekoše tada momci što služahu kralja: „Neka se potraže za kralja mlade djevojke, djevice lijepa izgleda.
Svaka je djevojka morala uæi kralju kad je na nju, prema uredbi za žene, došao red, to jest nakon dvanaest mjeseci.
Tako dovedoše i Esteru u kraljevu palaèu, pod nadzor Hegeja, èuvara žena.

Ona bi ulazila uveèer, a ujutro bi se vraæala u drugi harem, pod nadzorom Šaašgaza, kraljeva eunuha, èuvara priležnica.

I tako je Estera pobijedila u natjecanju u SEKSU s drugim djevicama i postala pokorna i poslušna nova kraljica - u još jednoj 'pouènoj' biblijskoj prièići. Meðutim, povjesnièari ne poznaju niti priznaju postojanje nikakve židovske princeze na dvoru perzijskog kralja Xerxesa I, kao niti njegove žene Vašti, niti biblijske podjele na 127 provincija, iako postoje obimni zapisi o tom carstvu
vacuum
13. oktobar 2017. u 20.55
Aaa???

-D
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 03.59
Ocjene 1-5:
- povijesna vrijednost = 0
- moralna pouka = 0
- literarna vrijednost = 0
- simbolika = 0
- dokaz primitivnosti i zaglupljenosti biblijskih pisaca = 5

Najveæi biblijski prorok Izajia o ženama:
Bezvlaðe u Jeruzalemu
„Deran tlaèi narod moj i žene njime vladaju.”
Prigovor ženama
I reèe Jahve: „Što se to ohole kæeri sionske te ispružena vrata hode, okolo okom namiguju, koracima sitnim koracaju, grivnama na nozi zveckaju? Oæelavit æe Gospod tjeme kæeri sionskih, obnažit æe Jahve golotinju njihovu.” U onaj æe dan Gospod strgnuti sve èime se ona ponosi: ukosnice i mjeseèiæe, naušnice, narukvice i koprene, poveze, lanèiæe, pojaseve, boèice s miomirisima i privjese, prstenje i nosne prstenove, skupocjene haljine i plašteve, prijevjese i torbice, zrcala i košuljice, povezaèe i rupce. Mjesto miomirisa, smrad; mjesto pojasa, konopac; mjesto kovrèa, tjeme obrijano; mjesto gizdave halje, kostrijet; mjesto ljepote, žig.
Jeruzalemske udovice
Muževi tvoji od maèa æe pasti, junaci tvoji u kreševu. Vrata æe tvoja kukat' i tugovati, na zemlji æeš sjedit' napuštena. sedam æe se žena jagmiti za jednoga èovjeka - u dan onaj: „Svoj æemo kruh jesti,” reæi æe, „i u halje se svoje oblaèiti, daj nam samo da tvoje nosimo ime, skini sa nas svu sramotu našu.”
Izaija 3,12-25

PJESMA O VRSNOJ ŽENI
Izreke 31,10

Teolozi èesto kontriraju tvrdnju da je žena ponižena u Bibliji, navodeæi sljedeæe stihove „pohvale radinoj ženi”:

Tko æe naæi ženu vrsnu?
- Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim.
- Ona je kao laða trgovaèka: izdaleka donosi kruh svoj.
- Još za noæi ona ustaje, hrani svoje ukuæane i odreðuje posao sluškinjama svojim.
- Opazi li polje, kupi ga; plodom svojih ruku sadi vinograd.
- Opasuje snagom bedra svoja i živo mièe rukama.
- Vidi kako joj posao napreduje: noæu joj se ne gasi svjetiljka.
- Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno.
- Sama sebi šije pokrivaèe, odijeva se lanom i purpurom.
- Platno tka i prodaje ga i pojase daje trgovcu.

Ali nikada ne navode zadnji stih, koji spominje èime se „bavi” za to vrijeme njezin suprug:
Muž joj je slavan na Vratima, gdje SJEDI sa starješinama zemaljskim.

Pozitivni ženski likovi?
Bibliolatri vole navoditi neke biblijske žene, koje su navodno primjeri ravnopravnosti žena i muškaraca:
Hanna - služavka; htjela je biti trudna.
Miriam nije ništa prorokovala, samo je udarila u svoj bubanj i pjevala; a bog Jahve ju zarazio neizljeèivom i sramotnom leprom radi logièke kritike Mojsija
Debora bijaše sutkinja, ali nije se nièime isticala. Nije bila nikakav vojskovoða, samo je jednom vojskovoði dala savjet
Esterina uloga je nalikovala junakinji kakve sapunice, radije nego voðe svog naroda
Naomi nije prodavala samo nekretnine, veæ i Rutu
Nepoznata žena je ubila klinom kroz glavu generala u bijegu, ali nije odluèila o ishodu bitke kao npr. Samson sa svojom èeljusti od magarca
Eva je unijela grijeh radi kojega svi umiremo, pa nam je Isus morao otvoriti vrata u Raj (samo ako ga priznamo)
Marija je tek poslušna utroba za roðenje Isusa
I to je to.
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 04.00
Fatalna udovica Sara i njezinih 7 muževa

Sari, kæeri Raguelovoj, u Ekbatani Medijskoj, dogodi se te je izruži jedna sluškinja njezina oca zbog toga što je sedam muževa za koje Sara bijaše pošla pakosni zloduh Asmodej ubio prije nego što su ušli k njoj. Reèe joj ona sluškinja:
„Jest, ubijaš svoje muževe! Sedam si ih imala, a ne bijaše ti sreæe ni s jednim. Zašto nas kažnjavaš? Ako su umrli, poteci za njima! Nikad mi ne vidjele ni tvoga sina ni tvoje kæeri!” Kad je Sara to èula, veoma se ražalostila. Plaèuæi je otišla u oèevu sobu, u nakani da se objesi.
Ali onda, promislivši, reèe u sebi: „Zar da mi oca kude i da mu predbacuju: 'Imao si jedinu, ljubljenu, kæer, pa ti se, na nesreæu, i ona objesila.' Starog bih oca svoga rastužila i gurnula u carstvo mrtvih. Ne, neæu se objesiti: bolje mi je moliti Boga da mi udijeli smrt da nikad više ne èujem ovakvih uvreda.”

Ova prièica sugerira da u udovice ulaze fatalni demoni koji ubijaju njihove muževe. Iako je Sara odluèila da se NE objesi, poruka je jasna.

Poligamija + mnoštvo ljubavnica
U Bibliji se spominju razni „slavni sveti muškarci” koji imaju mnoštvo ljubavnica i supruga, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Nigdje se to ne osuðuje. Solomon npr. ima 800 žena i 300 ljubavnica - prilježnica. Možemo samo zamisliti kakva je kvaliteta emocionalnog-društvenog-seksualnog života žena u takvim brakovima. Kao što se opisuje u Knjizi Postanka (21,10), ljubavnica se može otpustiti kada više nije potrebna, a kada supruga dosadi, nabavi se još jedna ili otjera stara. Abraham je imao dvije ljubavnice (konkubine); Gideon: barem 1; David: mnogo; Nahor: 1; Jakob: 1; Elifaz: 1; Gideon: 1; Kaleb: 2; Manaše: 1; Saul: 1; David: barem 10; Rehoboam: 60; Solomon: 300; neidentificiran Levit: 1; Belšazar: više od jedne.

Spaljivanje djevojaka
Kæer kao žrtva paljenica za uspješan ratni pohod
„I Jiftah se zavjetova Jahvi: Ako mi predaš u ruke Amonce, tko prvi iziðe na vrata moje kuæe u susret meni kada se budem vraæao kao pobjednik iz boja s Amoncima bit æe Jahvin i njega æu prinijeti kao paljenicu.”
Knjiga o sucima 11,39
I tako je Jiftahu izašla u susret kæer i on ju je spalio na žrtveniku, a bog ga nagraðuje tako što postaje slavan sudac u Izraelu.

„ Ako se kæi kojeg sveæenika oskvrne podavši se javnom bludništvu, ona oca svoga skvrne, pa se mora na vatri spaliti.”
Levitski zakoni 21,9

„Tvoja nevjesta Tamara odala se bludništvu; èak je u bludnièenju i zaèela.” „Izvedite je”, naredi Juda, „pa neka se spali!”
Post. 38,24
Ne dopuštaj da vraèarica živi!
Knjiga Izlaska 22,17

Evo gdje je kršæanska „Sveta” Inkvizicija našla pravila i naloge za spaljivanje vještica* - u Bibliji! O kažnjavanju sinova sveæenika niti rijeèi. Muškarci mogu imati i ljubavnice i mnoštvo supruga. Zar je moguæe da se u „Svetoj knjizi” nalazi tekst kojim se nareðuje spaljivanje trudne djevojke samo zato jer je vodila ljubav, a nije udata? Ili zato jer se bavila proricanjem i ljekovitim napitcima? Bolje provjerite sami. Možda sam to izmislio, „jer sam na strani zla i mrzim kršæane”?
Inkvizicija je oèito pobožno doslovce slijedila naputke iz Svetoga Pisma. Ne radi se o „pogrešnom razumijevanju nesavjesnih pojedinaca” nego striktnom pridržavanju onoga „što je Bog naredio, a proroci zapisali” u Bibliji. Je li Bog zaista naredio spaljivanje djevojaka? Je li Biblija zaista preslika Božanske Objave ili baljezganje sadistièkih primitivaca?
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 04.01
*Procjene oko toga koliko je nevinih žena muèila i živih spalila kršæanska inkvizicija kreæu se od 200.000 do 2 milijuna ! Kalvin kaže: „Biblija nas uèi da postoje vještice i da ih treba ubiti ... ovaj Božji zakon je univerzalni zakon.” Martin Luter je vjerovao da vještice treba spaljivati i ako nikome nisu uèinile nikakva zna . dovoljno je što su potpisale pakt s ðavolom. 1484. Papa Inoæencije VIII (d.1492) izdaje Papinsku bulu o vješticama koja osuðuje vještièarstvo i nareðuje njihov progon. On imenuje 2 inkvizitora Jakob Sprenger i Heinrich Kramer-a, dominikanske redovnike. 1487. oni izdaju sramotnu knjigu Malleus Maleficarum (Malj vještica) gdje citiraju i „Anðeoskog Doktora” Svetog Tomu Akvinskog (1225-1274), koji je nevjeru u vještice nazivao grijehom ateizma. Tu je i slavna izjava: Haereses est maxima opera maleficarum non credere („Ne vjerovati u vještièarstvo je najveæa od svih hereza.”). Ubrzo se prešlo na torture kao metode iznuðivanja priznanja... Crkva se još nije isprièala za taj ogroman zloèin.

Biblijska pravila za silovanje
A.) Silovanje djevice
„ Ako èovjek naiðe na mladu djevicu koja nije zaruèena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaæeni na djelu, (29) tada èovjek koji je s njom ležao neka djevojèinu ocu dade pedeset srebrnika. A buduæi da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ. ”
Ponovljeni zakon (22,22-28)

Kakva je to pravda - siluj ako ti se djevica svidi, pa ju otkupi i oženi.

B.) Silovanje udate u muževoj kuæi
„ Ako se koji èovjek zateèe gdje leži sa ženom udatom za drugoga, neka oboje - i èovjek koji je ležao sa ženom i sama žena - budu smaknuti.”

C.) Silovanje zaruèene negdje u gradu
„ Ako mladu djevicu zaruèenu za nekoga u gradu sretne drugi èovjek i s njom legne, (24) oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku što nije zvala u pomoæ u gradu, a èovjeka što je oskvrnuo ženu bližnjega svoga. ”
Pnz 22,23

Zato što se nije èulo njeno zapomaganje, treba je ubiti kamenovanjem. Ako joj je silovatelj stavio nož pod grlo da ne vièe, takoðer je treba ubiti. Silovatelj se kažnjava ne zato što je nanio zlo ženi, veæ što je oštetio ponos muškarcu, njezinom zaruèniku. Ako ga uhvate, naravno. Ali kako æe ga uhvatiti i kazniti za taj èin? Ako žrtva silovanja to prizna, ili otkrije poèinitelja, bit æe kamenovana (jer nitko nije èuo njezino zapomaganje).

D.) Silovanje zaruèene u polju
„ Ako èovjek u polju naiðe na zaruèenu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj što je s njom legao; On ju je zatekao u polju; i premda je zaruèena djevojka zapomagala, nije bilo nikoga da joj priskoèi u pomoæ. ”

Kao da gornja pravila nisu bila dovoljno podla, pod naslovom:
POLARIS
(доктор)
14. oktobar 2017. u 06.15
Ти јоланда не само да си глуп ти си човјече и необразован.

Све ово што си написао је из СТАРОГ ЗАВЈЕТА који опет написаше Јевреји, а који како знамо немају везе са хришћанима.

Како је чињеница да хришћанство настаје из јудаизма, али се и сукоби са учењем јудаизма из СТАРОГ ЗАВЈЕТА (што опет свака иоле образована особа зна, јер ово је информација која спада у „опћу изобразбу” или општу културу).

И практично гледано „ради” (ово није директан повод, да не улазимо сад у суштину и не ширимо тему, а ионако ти то неби могао да схватиш) тог сукоба Хришћани склапају нови савез са Богом који називају НОВИ ЗАВЈЕТ, па мало то прочитај да не испадаш баш оволики дудук и идиот и да ти се не смију посјетиоци овог форума.

Ааааааај који је глупан ова Јоланда.

ХАХАХАХАХАХАХХАХААААХАХАХАХАХАХХАХАХАААХАХХХАХАХАХ
ХАХАХАХАХХАХААХАХАХХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХА
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 06.41
Tishina tamu u zadnjoj klupi, o sine doktorov! Slusaj pa§xljivije predavanja:)

Novi Zavjet

„ Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. ”

Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
(Efežanima 5,21).

Krist je ...Glava Crkvi <=>muškarac je ...glava ženi
Kao što je Krist=Bog Vrhovni gospodar Crkve kao zajednice griješnih vjernika, tako je i Muškarac vladar nad ženom. Uoèite da je Krist-Bog neizmjerno nadmoæniji od svjetovne Crkve. Primijenite taj odnos u paru Muškarac - žena. U ovoj biblijskoj jednadžbi, muškarac je neizmjerno viši od žene. Od Crkve se traži bespogovorno slijeðenje Božjih zapovjedi. Isto tako i žena mora bespogovorno slušati muškarca.

Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute. (34) Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori. (35) Žele li što saznati, neka kod kuæe pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.
1 Korinæanima 14,34-35

„ (6) Ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
(7) A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. (9) I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.”
1 Korinæanima 11

Èak i prema Mariji, majci koja je imala roditi Božjega Sina, prema biblijskoj prièi postupa se grubo i surovo.
Naime piše:

A roðenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaruèena s Josipom, prije nego se sastadoše, naðe se trudna po Duhu Svetom. (19) A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

Dakle, Marijina trudnoæa je veæ bila jasno vidljiva, a ona nije znala odakle. Kada to vidi veliki 'pravednik' Josip, on odluèi napustiti je, što bi u ono vrijeme za Mariju znaèilo osudu na smrt kamenovanjem! On - pravednik - ne htjede je izvrgnuti sramoti. Zar je trebao glasno svima govoriti da je kurva da je odmah kamenuju? U kakvoj je smrtnoj stravi ta žena živjela tijekom trudnoæe, nadajuæi se da æe ju Josip možda ipak uzeti za ženu i sprati s nje „sramotu” ? Tek kada Josip odluèuje prepustiti ju njezinoj zloj sudbini, pojavljuje se Anðeo koji im sve objašnjava. Gdje je bio do tada? Zar su oboje morali biti izloženi tim užasnim moralnim dilemama? Zar milosrdni Bog nije mogao poštedjeti Blaženu Bogorodicu života u stravi nekoliko mjeseci trudnoæe i poslati anðela prije? Reæi Josipu da uzme Mariju za ženu, jer æe im se poslije roditi Sin. Kakav je to bolesni smisao za humor?
Poznate su i rijeèi koje je Isus uputio svojoj majci Mariji na svadbi. On joj bahato odvrati: „ŽENO, što ja imam s tobom!”, a kada mu jave da ga majka s obitelji èeka i želi s njim razgovarati, on prezrivo odvraæa: „Tko je majka moja, tko li braæa moja?” I pruži ruku prema uèenicima: „Evo, reèe, majke moje i braæe moje!. Osim dvije reèenice pred smrt na križu, to su jedine zabilježene rijeèi koje je Isus uputio svojoj majci - bezgriješnoj Bogorodici koja neæe umrijeti nego æe biti uznesena u nebo, Kraljici sviju Anðela itd.

Mariji je dato i ”lijepo proroèanstvo„ kada su u hram donijeli malenu bebu Isusa. ”Pravedan i bogobojazan„ èovjek Šimun ih blagoslovi i Mariji najavljuje ”radosti„ koje æe imati sa svojim sinom: ”Ovaj je eto postavljen na propast i uzdignuæe mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi æe samoj maè probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!„

*Procjene oko toga koliko je nevinih žena muèila i živih spalila kršæanska inkvizicija kreæu se od 200.000 do 2 milijuna ! Kalvin kaže: „Biblija nas uèi da postoje vještice i da ih treba ubiti ... ovaj Božji zakon je univerzalni zakon.” Martin Luter je vjerovao da vještice treba spaljivati i ako nikome nisu uèinile nikakva zna . dovoljno je što su potpisale pakt s ðavolom. 1484. Papa Inoæencije VIII (d.1492) izdaje Papinsku bulu o vješticama koja osuðuje vještièarstvo i nareðuje njihov progon. On imenuje 2 inkvizitora Jakob Sprenger i Heinrich Kramer-a, dominikanske redovnike. 1487. oni izdaju sramotnu knjigu Malleus Maleficarum (Malj vještica) gdje citiraju i „Anðeoskog Doktora” Svetog Tomu Akvinskog (1225-1274), koji je nevjeru u vještice nazivao grijehom ateizma. Tu je i slavna izjava: Haereses est maxima opera maleficarum non credere („Ne vjerovati u vještièarstvo je najveæa od svih hereza.”). Ubrzo se prešlo na torture kao metode iznuðivanja priznanja... Crkva se još nije isprièala za taj ogroman zloèin.

Biblijska pravila za silovanje
A.) Silovanje djevice
„ Ako èovjek naiðe na mladu djevicu koja nije zaruèena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaæeni na djelu, (29) tada èovjek koji je s njom ležao neka djevojèinu ocu dade pedeset srebrnika. A buduæi da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ. ”
Ponovljeni zakon (22,22-28)

Kakva je to pravda - siluj ako ti se djevica svidi, pa ju otkupi i oženi.

B.) Silovanje udate u muževoj kuæi
„ Ako se koji èovjek zateèe gdje leži sa ženom udatom za drugoga, neka oboje - i èovjek koji je ležao sa ženom i sama žena - budu smaknuti.”

C.) Silovanje zaruèene negdje u gradu
„ Ako mladu djevicu zaruèenu za nekoga u gradu sretne drugi èovjek i s njom legne, (24) oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku što nije zvala u pomoæ u gradu, a èovjeka što je oskvrnuo ženu bližnjega svoga. ”
Pnz 22,23

Zato što se nije èulo njeno zapomaganje, treba je ubiti kamenovanjem. Ako joj je silovatelj stavio nož pod grlo da ne vièe, takoðer je treba ubiti. Silovatelj se kažnjava ne zato što je nanio zlo ženi, veæ što je oštetio ponos muškarcu, njezinom zaruèniku. Ako ga uhvate, naravno. Ali kako æe ga uhvatiti i kazniti za taj èin? Ako žrtva silovanja to prizna, ili otkrije poèinitelja, bit æe kamenovana (jer nitko nije èuo njezino zapomaganje).

D.) Silovanje zaruèene u polju
„ Ako èovjek u polju naiðe na zaruèenu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj što je s njom legao; On ju je zatekao u polju; i premda je zaruèena djevojka zapomagala, nije bilo nikoga da joj priskoèi u pomoæ. ”

yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 06.44
Idemo dalje;

Neèista je èak i Blažena Djevica Marija kada je rodila Isusa Krista !!!!
Obrezanje i prikazanje u Hramu
„ (21) Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anðeo prije njegova zaèeæa. (22) Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova èišæenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - (23) kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvoroðenèe neka se posveti Gospodinu! - (24) i da prinesu žrtvu kako je reèeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubiæa. ”

1.) Dvjema grlicama je trebalo zavrnuti vratom da se Isus i Josip oèiste od neèiste krvi Djevice Marije pri raðanju Nebeskog Spasitelja.
2.) samo muško prvoroðenèe se posveæuje Gospodinu! Djevojèice nisu toga vrijedne, i Bog bi se valjda uvrijedio.
Uzgred: oni Ga prikazuju u hramu u Jeruzalemu, pred nosom Heroda koji Ga je tobože namjeravao ubiti.
Katolici, suoèeni s oèitom kontradikcijom da je Božanskog Spasitelja rodila žena koja je neèista, izmišljaju da je Marija zaèeta bez grijeha (tzv. bezgrješno zaèeæe) ! Ali problem je samo gurnut dalje u prošlost. Kako su onda njezini roditelji - grješnici - rodili bezgrješnu kæer, Blaženu Djevicu?

Isus: „Jao trudnicama i dojiljama!”

Po Marku: u „posljednjim danima”, prema Isusovim rijeèima (13,17) Bog æe posebna zla namijeniti trudnim ženama.
„A jao trudnicama i dojiljama u one dane!”
Luka 21,23
„Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit æe jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. (24) Padat æe od oštrice maèa, odvodit æe ih kao roblje po svim narodima.
Matej 24,19

Još par naputaka:
- ”Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rijeèi, da i bez rijeèi budu pridobiveni življenjem vas žena, (2) pošto promotre vaše bogoljubno i èisto življenje.„
- Kaže joj Isus: ”Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziðoh Ocu„.
Marija (Magdalena) nije smjela biti u društvu s Isusom, jer bi ga ”okaljala„, pa mu sprijeèila povratak na Nebo (?).
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 06.44
Evo još par izreka nekih kršæanskih „svetaca” - ženomrzaca:
Sveti Klement Aleksandrijski (150-215), grèki crkveni otac, imao je tako izrazit prezir prema ženskom rodu, da je mislio kako je taj njegov stav sigurno univerzalan. On piše (Paedagogus) da u ženama, „svjesnost njihove vlastite prirode mora u njima izazivati osjeæaje srama.”
Tertulijan (160-225), afrièki crkveni otac, nazivao je ženu „ðavolovom vratnicom.” Njegovo promišljanje, temeljeno na prièi o Padu iz biblijskog Stvaranja, teološki je besprijekorno:
„Žene, zar ne shvaæate da je Eva u vama? Božije prokletstvo baèeno na vaš spol i dalje pritišæe svijet. Krive, vi morate podnijeti to breme. Vi ste ”ðavolova vratnica„, obesèastile ste to Sveto fatalno drvo, prve ste izdale Božji Zakon, vi koje ste svojim dodvornim jezikom omekšale muškarca protiv kojega sotona nije mogao niti silom djelovati. Božju sliku, muškarca Adama, vi ste slomile - bijaše to vama djeèja igrarija. Smrt ste zaslužile vi, žene, a umjesto toga, Božji je Sin morao umrijeti! ”
(Warner, Alone of All Her Sex: str. 58)
Origen (185-254) je dobro poznat po njegovoj mržnji prema seksu i ženama.Kad je imao 18 godina, kastrirao se kako bi postigao „kršæansko savršenstvo”. Njegovo uèenje je spojilo kršæansku mržnju prema ženama i gnušanje nad spolnim èinom u jedinstveni sustav. Prema Origenu, žene su gore od životinja, jer su neprekidno ispunjene požudom. [Ranke-Heinemann, Eunuchs for the Kingdom of Heaven: str. 51-52] Origen nije odobravao seks niti u braku i poduèavao da udovice, premda im je odobreno ponovno se udati, nikako nisu za to pohvaljene. [Phelips, The Churches and Modern Thought: str. 203]
Sveti Grgur Veliki (329-389), biskup iz Konstantinopola ovo je rekao o ženama: „Silan je zmaj i lukava je otrovna guja: ali žena ima pakost od obojega.”
Sveti Ambrozije (339-397), doktor crkve, i Milanski biskup, podsjeæao je vjernike da je naèin kako je žena naèinjena potvrda njezinog drugorazrednog statusa: „Sjetimo se da je Bog uzeo rebro iz Adamova tijela, a ne dio njegove duše, da naèini nju. Ona nije napravljena na sliku i priliku Božiju, kao što je to muškarac.”
Sveti Jeronim (342-420), dobro poznati Biblijski teolog, i prevoditelj Biblije na latinski, (Vulgata) imao je jednostavan pogled na žene. Po njemu „žena je korijen svekolika zla.”
Kao klasièni mizoginist, Sveti Augustin je prakticirao ono što je propovijedao. Njegov prijatelj Possidius opisuje njegovo ponašanje: „Niti jedna žena nije kroèila nogom u njegovu kuæu, nikada nije razgovarao sa ženama osim u nazoènosti treæe osobe ili izvan salona. Nikakav izuzetak nije dopuštao, pa èak niti prema svojoj starijoj sestri i neæakinjama, od kojih su sve tri bile èasne sestre.” [Ibid: str. 122 ]
Kako žena može biti slika Božja
kad je podložna muškarcu i nema nikakvih ovlasti,
niti da pouèava, niti da svjedoèi,
niti da sudi, a ponajmanje
da vlada ili upravlja carstvom?
Sveti Augustin (354-430)
Augustin kaže da je „muškarac, a ne žena, stvoren na sliku Božju, pa stoga žena nije potpuna bez muškarca, dok je muškarac potpun sam za sebe.” Ovo što je Augustin izrekao je posebno znakovito, jer je od katolièke hijerarhije proglašen crkvenim nauèiteljem... nauèitelja ima samo 33 od svih tih tisuæa proglašenih svetaca, muèenika i blaženika (od njih samo 3 žene; prva tek od 1347.god.). Potvrðen dakle za ispravan nauk, nauk koji se može slobodno èitati, njegovim se rijeèima nadahnjivati
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 06.45

Takoðer „Sveti” Ivan iz petog stoljeæa tvrdio je da je „žena jednom poduèila i pokvarila sve, i zbog toga… neka više ne poduèava.”

Sveti Toma Akvinski - najveæi skolastièki teolog (1225-1274), kao i njegov uèitelj Albertus Magnus, Akvinski je bio isto tako uvjeren u žensku inferiornost naspram muškarca. Po njemu, žene nisu „prva intencija prirode” koja stremi savršenstvu, nego „sekundarna intencija prirode” koja je srodna stvarima kao što su „raspad, deformacije i slabost starosti. Manje su inteligentne od muškaraca. Muškarci posjeduju ”savršeniji razum„ i ”snažniju vrlinu„ od žena. Intelektualni defekt žena, prema Akvinskom, slièan je onima”u djece i mentalno bolesnih osoba.„ Žene su slabije otporne na seksualnu napast od muškaraca jer ”u ženama ima više vode, pa lakše podlegnu seksualnim zadovoljstvima.„ [Ranke-Heinemann, Eunuchs for the Kingdom of Heaven: str. 88]
Sveti Ivan Damaskijac: ”Žena je kæer laži, stražar pakla, neprijatelj mira; kroz nju je Adam izgubio raj„.
Sveti Ciprijan: ”Žena je instrument koji ðavao koristi da bi se dokopao naših duša„.
Sveti Ante: ”Žena je vrelo ruke ðavolove, njen glas je šištanje zmijurine„.
Sveti Grgur Veliki: ”Žena ima otrov zmije otrovnice, pakost aždaje„.
Sveti Augustin Hippo (354 do 430 n.e.). ”U èemu je razlika ako se radi o supruzi ili majci ? I dalje se radi o Evi zavodnici od koje se moramo èuvati u svakoj ženi...Ne vidim u èemu bi žena bila od koristi za muškarca, ako se izuzme njena funkcija raðanja djece.„
Sveti Alban (4. st.) ”Naæi poštenu ženu je kao naæi jednu jegulju u vreæi od 500 zmija otrovnica. A ako rukom tražite po vreæi i naðete jegulju, znajte da je držite za mokar i sklizak rep.„
Drugi:
Martin Luther (1483 do 1546): ”Ako se one umore [žene] ili èak umru, nije važno. Neka umru kod poraðanja, zato su i ovdje.„
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 09.47
Koga je Isus čudesno nahranio s kruhom i ribama

5000 žena ili muškaraca?

A jelo je oko pet tisuća ljudi, osim žena i djece«
Mt 14, 21

I jeli su svi i nasitili se. I od ulomaka nakupiše dvanaest punih košara, a i od riba. A jelo je pet tisuća muškaraca.
Mk 6, 44

A bijaše oko pet tisuća muškaraca.
Lk 9, 14

Reče Isus: „Neka ljudi posjedaju!” A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica - koliko su god htjeli.
Iv 6, 10b

Latinski, tj. grčki izvornik kod evanđelista Mateja i Marka imaju genitiv plurala »virorum«, odnosno »andres«, dok kod evanđelista Luke i Ivana imamo »viri« odnosno »andres« što na tim jezicima doista znači »muškaraca«. Spominjanje mnogo trave ujedno znači da su apostoli lako mogli u gustoj travi sakriti košarice s kruhom i ribicama (ili su se i košarice čudesno stvorile ni iz čega?).
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 10.42
Novi zavjet poslanica Korincanima:
Poglavlje 7)
34 I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.
38 Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini.
39 Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.
40 Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.
Poglavlje 11)
5 Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana.
6 Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.
8 Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
9 I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.
10 Zato žena treba da ima „vlast” na glavi poradi anđela.
13 Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli?

Kad se ugase sviće, sve su žene iste. Bolje da plug volova dangubi nego žensko. Kravu i ženu najbolje je poznatu jamiti. U kuću kad dođe nevjesta, zaovi više nema mjesta. Neke su od poslovica Hercegovkama, a ima ih još: Žena drži tri ćoše kuće, a muž jednu. Žena kuću drži, muž je u njoj gost. Dobra je žena najbolji miraz. Dobre žene nemaju ni očiju ni ušiju. Žena svitla mužu obraz, a muž ženi ime daje. Žena muža nosi na licu, a muž ženu na košulji. Ne stoji kuća na zemlji nego na ženi.

Pjer
(svratio samo na 5 minuta)
14. oktobar 2017. u 14.18
Yoland,

Ostavi nešto za kasnije. ;)
yoland
(surfer)
14. oktobar 2017. u 14.34
Dora ti je ta:) Ja kont´o da odvadim malo:
Nije ovo samo predavanje već igram saha sa diskutantima(barem ovima ovdje).

PS/Cekam da mi se Doc Mengellay navadi pa da mu koju protaberim -kako se hrišćanstvo odnosi spram medicine tijekom historije.
Pjer
(svratio samo na 5 minuta)
14. oktobar 2017. u 20.41
Prosetah malo ovim slikama i bi mi jasto sto sv. Augustinu „Niti jedna žena nije krocila nogom u kucu, ”
http://patjohn71.tumblr.com/
yoland
(surfer)
15. oktobar 2017. u 08.43
E pa fino , volis lijepu fotografiju. Eto ti zajednicka osobina i interes kao i nas Doc Mengellay. Voli Doca foto ali dolazi mu mnogo §xena, kako poslovno tako i privatno. Neće Doca postati svetac da si pita. Za njega je osigurano mjesto u blizini jednog drugog andjela, kome su malo krila potkresali pa otrese te se sada bavi lovom na dushe kroz objektiv. Dr§xi ih zarobljene tamo dok se pozamasna kolicina ne sakupi u memorijskoj kartici. Pa ne mo§xes pred gospodara prazan, jel´ tako Mengi?

§x
yoland
(surfer)
19. oktobar 2017. u 15.57
Gdje će mi biti lako kad me onaj nahajcao da nosam one teske knjige da bi bio obrEzan i da mu mogu biti blizu njegovog nivoa!? Ne kontam sto bi mi oni moji darivali dzemom? Pa nisu toliko bezobrEzani da me, u mojoj muci i borbi za savrshenu liniju i idealnu mjeru, malo iskusavaju da odvalim cijelu teglu..ha ja.

A za ovo zadnje pitanje ...
...šta god da ti odgovorim ide protiv mojih uvjerenja i poriva, jer nekrofilija mi je nešto što ne mogu ni zamisliti a tvoju gospodju majku nisam upoznao ...pa stvarno nikako me mogu da klopim sliku.
Panciceva_omorika
(Ubica Zmajeva)
23. oktobar 2017. u 03.55
Posao faca kroz sumu i sto vise zalazi u nju, suma je sve strasnija i tamnija. Neka ga jeza uhvatila, vrane gracu, nekakvo cudno drvece. Kad odjednom naidje na ogromno govno i pocne se cuditi. Utom naidje neko razigrano momče i on ga pita:
- momak, znaš li otkud govno ovdje?
+ e vidiš, ovde ti je živio jedan prevrtač, mislim golub prevrtač. Kako je njihov zivotni vijek kratak, vrlo brzo su mutirali u grlice.
- ama dobro, ali …
+ elem, vidiš onu granu gore?
- koju?
+ onu što izrasta iz drveta pa je odmah tu „mini krošnjica”, pa grana nastavlja, pa onda slijede one dvije mini krošnje (jedna lijevo jedna desno), pa opet grana nastavlja i onda imaš treću-zadnju gomilicu lišća u kojoj se nalazi gnijezdo grlice.
- ja, i …?!
+ grlica je gledala onu prvu mini krošnju, onu prvu do drveta, te lišće u svojoj mini krošnji malo presložila – čisto da se razlikuje od prve mini krošnje. Onda je čula gusjenice kako govore za onu drugu mini krošnju kako svi putevi vode ka lišću u lijevoj polovici krošnjice ali je lišće u onoj desnoj PravoLišće. Potom grlica lišće u svojoj mini krošnji okrenu „na kant” … sirota, vidi da je lišće ipak ostalo lišće … e onda se vatila žage i krenula da reže tu granu na mjestu koje se nalazi između druge mini krošnje i njene mini krošnje. Reži, pilaj, reži, pilaj … slabo ide. To sve je gledao or’o pa reče grlici: Sve što radiš jasno govori da si glup ali da svo vrijeme pilaš a nisi „l” zaminjenila sa „H” … Pa ti svakako guraš H svuda … jer kada H uguraš u nešto MIRNO dobiješ rezak a ne tunjav zvuk. Grlica to uradi, lanac zareza što vazduh što granu, presječe granu, krenu padati, or’o u letu zgrabi grlicu i odnese.
- da ali otkud govno ovdje?
+ (momče ga odmjeri od glave do pete kao da ga sada prvi put vidi i reče) kao prvo ovo su ti sva sranja grlice, a kao drugo otkuda ja znam odakle si ti došao?!

Ш
anonima
(Stranac)
26. oktobar 2017. u 16.51
Ode nam Opancic u spisatelje i telektualce. Svega mi, ako ikad odluce da izbace Zmaja od Sipova iz Farme (Parova, ...) treba ga Cemerko zamijeniti. Njih dvojica sami mogu osnovati Akademiju nauka i umjetnosti Stupna, Volara i Prisoja - ANU SVP.

@nonima
yoland
(surfer)
03. novembar 2017. u 15.32
Halooo momak, gdje ti zaluta, halo skreni malo deshnje na drugu temu, kako te nije sramota, da religiju zaseravas poganim prstima. Vidi se da si prava Panciceva Omorika, latinski Picea omorika, tj Hisecanski Picin opanak.
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.