Diskusije : Religija

 Komentar
Svidela mi se ova tema
Bazorilo
03. januar 2020. u 19.47
Preniosim je ucelo,jer znam da mnogi zure pa link i ne otvaraju.

Sveti Duh je sila i prisutnost Boga i Hrista gdje oni nijesu lično prisutni. Pošto je Sveti Duh Duh od Oca i Sina, koliko ima doslovnih božanskih bića? Podsjetimo se da doktrina o trojstvu uči o tri „su-jednaka” bića za koja se pretpostavlja da su tri boga koji su jedan bog, što nema smisla, kao uostalom ni druge stvari koje dolaze od Sotone. U sledećem stihu nalazimo da se pominju sva moguća bića kako bi se pojasnilo da samo Otac zna dan i čas Drugog Hristovog dolaska. Ako je Sveti Duh doslovno biće takođe bi morao biti pomenut kao relevantniji od anđela! „A o tom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, već Otac.” (Marko 13:32)

S koliko bića je naša zajednica? „A naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.” (1. Jovanova 1:3) Odgovor je 2.

Koliko bića neko poriče da bi bio nazvan antihristom? Zašto je Sveti Duh isključen? „To je Antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca.” (1. Jovanova 2:22,23) Odgovor je 2.

Koliko bića poriču bezbožni ljudi i da li je to konzistentno sa onim što je Jovan kazao gore? „Jer imaju neki ljudi koji su se uvukli među neopreznima koje su Pisma još davno odredila za sud, bezbožnici, koji blagodat našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna djela i koji se odriču jedinog Gospoda Boga, i našeg Gospoda Isusa Hrista.” (Juda 1:4) Odgovor je 2.

Koliko bića sam Isus kaže da treba da znamo da bismo imali vječni život? „A ovo je život vječni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.” (Jovan 17:3) Odgovor je 2.

Koliko bića može vidjeti Oca, uključujući Njega samog? „To ne znači da je iko vidio Oca, osim onoga koji je od Boga, on je vidio Oca.” (Jovan 6:46) Odgovor je 2.

Koliko bića može otkriti Oca i Sina? „Niko ne zna ko je Sin, osim Oca, i niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin hoće da ga otkrije.” (Luka 10:22) Odgovor je 2.

Kolika božanska bića je moguće mrziti? „Ko mrzi mene, mrzi i mog Oca. Da nisam među njima činio djela koja niko drugi nije činio, ne bi imali grijeha, ali sada su ih vidjeli pa su zamrzjeli i mene i mog Oca.” (Jovan 15:23,24) Odgovor je 2.

Koliko bića je uključeno u posredovanju za nas? Doktrina o trojstvu gradi Svetog Duha kao posrednika ali Sveto Pismo kaže ne! „Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus.” (1. Timoteju 2:5) Odgovor je 2.

Koliko bića se pominje na prestolu kroz knjigu Otkrivenje? „Uzvikivali su jakim glasom: ‘Spasenje (dugujemo) našem Bogu, koji sjedi na prestolu, i Jagnjetu!’” (Otkrivenje 7:10; uporedi sa Otk. 5:13)

I nakon realizacije Plana spasenja nalazimo ista bića na prestolu: „I pokazao mi je rijeku vode života, bistru kao kristal, kako teče iz Božjeg i Jagnjetovog prestola.” (Otkrivenje 22:1) Odgovor je 2.

Koliko božanskih bića su na Nebu: „Evo, vidim otvorena nebesa i Sina čovečijeg kako stoji s desne strane Bogu.” (Djela 7:56) Odgovor je 2.

Sa koliko božanskih bića smo sunaslednici? „A ako smo djeca, onda smo i naslednici – naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi.” (Rimljanima 8:17) Odgovor je 2.

Koliko božanskih bića nosi svjedočanstvo Hristovo? „Ja sam onaj koji svjedoči o sebi, a i Otac koji me je poslao svjedoči o meni.” (Jovan 8:18) Odgovor je 2.

U koliko božanskih bića mi vjerujemo? „Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte.” (Jovan 14:1) Odgovor je 2.

Koliko bića je bilo uključeno u stvaranje? „I da rasvijetlim svima šta je zajedništvo tajne koja je od eona sakrivena u Bogu, koji je sve stvorio kroz Isusa Hrista.” (Efescima 3:9) Odgovor je 2.

Koliko božanskih bića su u nebeskom kraljevstvu? „Jer ovo znate i dobro razumijete da niko ko je bludnik ili nečist ili pohlepan – što znači da je idolopoklonik – nema nasledstva u kraljevstvu Hrista i Boga.” (Efescima 5:5) Odgovor je 2.

Koliko božanskih bića poštujemo? „Da bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao.” (Jovan 5:23) Odgovor je 2.

Koliko bića služimo? „Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja dvanaest plemena koja su rasijana po svijetu.” (Jakov 1:1) Odgovor je 2.

Od koliko bića Pavle šalje pozdrave u svakom pismu koje je napisao? Petar je činio isto. „Svima Božjim voljenima koji su u Rimu, pozvanima svetim: Blagodat i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.” (Rimljanima 7:1; vidi takođe 1. Korinćanima 1:3; 2. Korinćanima 1:2; Galatima 1:3; Efescima 1:2; Filipljanima 1:2; Kološanima 1:2; 1. Solunjanima 1:1; 2. Solunjanima 1:2; 1. Timoteju 1:2; 2. Timoteju 1:2; Titu 1:4; Filimonu 1:3; 2. Petrova 1:2) Odgovor je 2.

I konačno, koliko bića su u Božanstvu? „Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.” (1. Korinćanima 8:6) Odgovor je 2.

Sledeća dva stiha koriste trinitarci u pokušaju da dokažu da su Otac, Sin i Sveti Duh jedan Bog. Ali koliko se bića opisuje u oba stiha? Dva! Prema učenju o trojstvu, prvi stih bi trebao da glasi: „Ko je vidio mene, vidio je i Oca i Svetog Duha.” Drugi bi takođe imao sličnu formulaciju: „Ja i Otac i Sveti Duh smo jedno.” Ali ne, kroz cijelo Sveto Pismo uvijek se otkrivaju samo dva bića.

Koliko se ovdje navodi božanskih bića? „Isus mu reče: Već sam toliko vremena s vama, a ti me, Filipe, još nisi upoznao? Ko je vidio mene, vidio je i Oca.” (Jovan 14:9) Odgovor je 2.

Koliko je bića u sledećem stihu? „Ja i Otac jedno smo.” (Jovan 10:30) Odgovor je 2.

Kolika bića treba veličati prema Duhu proroštva? „Otac i Sin su jedini koje treba veličati.” (Ellen G. White, Youth Instructor, July 7, 1898) Odgovor je 2.

Koliko bića zna koliko su stajale ljudske duše? „Bog i Hrist jedini znaju koliko su stajale ljudske duše.” (Ellen G. White, The Signes of the Times, Jan 13, 1909) Odgovor je 2.

Koliko bića ima u Savjetu Božjem? „Hrist riječ, Jedinorođeni od Boga, bio je jedno sa vječnim Ocem – jedno u prirodi, u karakteru i u namjeri – jedino biće u cijelom univerzumu koje je moglo ući u sve savjete i namjere Božje.” (Ellen G. White, The Great Controversy, 493.1) Odgovor je 2.

Koliko bića je bilo uključeno u djelu stvaranja? „Otac i Sin su počinuli nakon Njihovog djela Stvaranja.” (Ellen G. White, Manuscript 25, p. 3, 1898) Odgovor je 2.

Odgovor je svaki put dva pa ipak prema doktrini o trojstvu trebaju biti tri „su-jednaka” bića, a Sveti Duh je isključen svaki put. A ako je Sveti Duh bog, tada bi se trebao zvati „bog duh”, ne „Duh Božji”. Sveto Pismo govori samo o poštovanju Oca i Sina. Nigdje nema ni naznake da trebamo obožavati Svetog Duha. Svi navedeni stihovi i mnogi drugi otkrivaju da Sveti Duh nije doslovno biće. U stvari neki tekstovi dokazuju nemogućnost da Sveti Duh bude doslovno biće, što je vjerovanje koje je poteklo i nametnuto od imperatora Teodosija 348 godina posle krsta. Otuda ideja o Svetom Duhu kao trećem biću nikad nije mogla doći iz Svetog Pisma već je ljudska umotvorina nastala više od 250 godina nakon završetka pisanja Biblije. Dakle, dok postoje tri sile, imamo samo dva doslovna bića. Sveti Duh je sila i prisutnost Božja.Poređenje imena za Božanstvo

Postoje mnoga imena i fraze unutar doktrine o trojstvu ali nijedna nije biblijska i prema tome nijedna ne postoji u Svetom Pismu. U tabeli ispod su fraze koje se nalaze u Svetom Pismu za Oca, Sina i Svetog Duha poređene sa trinitarskim frazama. Trinitarci nastoje dokazati da dok se riječ „trojstvo” ne nalazi u Bibliji, doktrina se nalazi. Ali uskoro ćete otkriti da od toga nema ništa do ljudskih bezvrijednih argumenata i da je ova doktrina odsutna baš kao i druge trinatarske riječi.
Otac Isus Hrist Sveti Duh Trinitarske fraze
„Svemogući” 42 puta „Sin Božji” 47 puta „Duh Božji” 26 puta „Bog Sveti Duh” 0 puta
„Bog Otac” 13 puta „Jedinorođeni” 6 puta „Božji Duh” 9 puta „Bog Duh” 0 puta
„Najviši Bog” 11 puta Njegov „prvorođeni” 4 puta „Sveti Duh” 7 puta „Bog Sin” 0 puta
„Moćni Bog” 8 puta „Utješitelj” 4 puta „Tvoj duh” 4 puta „Bog u tri osobe” 0 puta
„Najviši” 6 puta „Posrednik” 4 puta „Duh Hristov” 2 puta „Trojstvo” 0 puta
„Aba” 3 puta Božje „sveto dijete” 2 puta „Sveti Duh Božji” 1 put „Trojedini Bog” 0 puta
„Pradavni” 3 puta „Prvorođeni” 1 put „Duh vašeg Oca” 1 put „Su-jednaki” 0 puta
„Svemoćni Bog” 2 puta „Sveti” 1 put „Duh Isusa Hrista” 1 put „Su-vječni” 0 puta
„Jedini pravi Bog” 1 put „Zastupnik” 1 put „Duh Njegovog Sina” 1 put „Iste suštine” 0 puta


Print Friendly, PDF & Email
Vezani članci
Sedam principa iz Postanja za brak i porodicu
24/11/2019
Ćuti li Biblija o nekim specifičnim grijesima?
07/11/2019
Jedinorođeni
06/10/2019
Božji odnos prema grijehu je nepromjenljiv
07/09/2019
Poruka trećeg anđela u svjetlu prethodne dvije
15/08/2019
Razlika između ubistva i zločina ubistva u Bibliji
01/08/2019
2 komentara

Branko says:
25/03/2019 at 21:34

Hteo bih samo dati jednu malu digresiju. Ne kaže u originalu da Sin ne zna dan cas svoga dolaska, već da ga neće objaviti niti anđeli, niti Sin, već samo Otac. To je i James White rekao.

Pošto Sin ima sve Oceve atribute, sto znači da je Sveznajuci, i posto Pismo kaže da u Kristu stanuje sve blago mudrosti i ZNANJA, sto opet znači da od Njega ništa nije sakriveno, onda je logicno da Sin zna dan i sat svoga dolaska. Radi se samo o tome da će samo Otac nebeski objaviti dan i cas Kristovog dolaska.

Reci da Sin NE ZNA dan i sat Svog dolaska, onda pada u vodu da je On sveznajuci. Znamo da Duh prorostva kaže da Sin ima sve Oceve atribute i da je sveznajuci.

Samo to sam hteo reci i kako ja vidim. Ako smatrate da grijesim, ispravite me.
CTEBA
(penzioner)
04. januar 2020. u 13.03
Уопште не разумем шта хоћеш са овим да кажеш.
Једино Бог зна, у реду немам ништа против тога, али да ли је по теби Исус Бог или није?
Ако је Бог онда зна, ако није, онда значи да Исуса не признајеш као Бога.
Bazorilo
04. januar 2020. u 18.19
Stevo brate,ako si procitao šta covek piše mogao si sve da saznaš.Verovatno si samo preleteo preko teme.

Na mnogo mesta citira Sveto pismo na nestima koja govore jasno i nedvosmisleno da je Gospod Isus Hristos kao Sin Bozji sa njim na prestolu neba.Vernici Apostolske Crkve su se pozdravljali u ime ta dva Bozanska imena.
>Koliko božanskih bića poštujemo? „Da bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao.” (Jovan 5:23) Odgovor je 2.< evo između ostalog i ovo piše gore napred.
CTEBA
(penzioner)
04. januar 2020. u 18.50
Немам намеру да губим време читајући којешта писано од неког секташа.
Питао сам те јели Исус Бог или није.
А не шта је тај написао.
Ако хоћеш да одговориш, одговори.
Ако нећеш не мораш.
Bazorilo
04. januar 2020. u 19.24
Pa zar nisi procitao ni ovih par recenica u odgovoru koji sam ti dao?
U njemu je naveden Biblijski tekst koji tačno dokumentuje ko je Gospod isus.Tu ne treba biti nikakve dileme.
CTEBA
(penzioner)
04. januar 2020. u 22.16
Па зашто онда не одговориш, јел Исус Бог или није?
cartensius
(pisac)
05. januar 2020. u 09.00
I ja bih postavio isto pitanje.
Kada sam pitao jednog Jehovinog svedoka, dobio sam sledeći odgovor:
Da, ali je manji i podređen Ocu.
To znači, po njemu, imamo i manje bogove.
A Duh Sveti, pitao sam?
Duh Sveti je samo energija.
Po ljudskoj logici, izgleda lepo, ali sa Božanskom logikom, nema veze,
nema ni istine. Adventistički pisac, Jelena Vajt, priznaje Trojstvo, priznaje tri Božanske sile. Arijevci nisu uspeli da dokažu njihove stavove, koje danas mnogi pokušavaju da pokrenu. Do današnjeg dana, još nikome nije pošlo za rukom da negira nauku (doktrinu) o Trojstvu, zato što se tamelji na Svetome Pismu. Mnogo sam slušao, čitao, istraživao i sa sigurnošću vas uveravam da je samo jedna istina, Biblijska i čista,
sve ostalo su manipulacije. Molitvom i postom, Sveti Duh će, svakoj iskrenoj duši ovo da razjasni. Ako odbacimo i hulimo na Duha Svetoga, ko će nam onda ovu tajnu Božju otkriti?
cartensius
(pisac)
05. januar 2020. u 14.11
Bazorilo, primećujem da koristite čitate Jelene Vajt. Na osnovu toga zaključujem da si Adventista. Ako si kršten vernik i član te denominacije, reci mi u čije su te ime krstili. Koliko dugo si njihov vernik i kada si promenio tvoje verovanje? Koliko mi je poznato, ovaj pokret se u početku nije bavio ovakvim temama, bilo ih je iz raznih crkava i grupa, sastali su se sa jednom jedinom namerom, da istražuju Sveto Pismo. Svi ovi ljudi, koji su došli, neko vreme zadržavali su učenje iz sredine iz koje su dolazili. Molitvom i postom, polako su svoje stajalište izjednačavali sa Biblijom. Nije to bilo lako. Iako se pokret bio konstituisao, oprečnih stavova je i dalje bilo. Polako, polako, iz dana u dan, na osnovu Biblije, istina je bila sve jasnija, korigovali su i uskađivali svoje učenje. (jedna opaska: kritičari se služe izjavama koje su ondašnji pioniri davali, npr. jedenje nečiste hrane, pitanje Šabata, itd.) Da se nadovežem na Isusovu izjavu, gde kaže da o danu ponovnog dolaska, niko ne zna, do Otac moj sam. Izvesni Branko daje svoj komentar, koji je možda ipravan, ne ulazeći u to, rečiću sledeće: Sve vreme, dok je Isus, na ovoj zemlji, završavao plan spasenja, On se odrekao svoje Božanske prirode, te reči je izgovorio kao čovek (sin čovečji), kako je često sebe oslovljavao. Teško je razumeti, ali verujemo, da je Isus posedovao dve prirode i dok je bio u telu, Božanska je bila odložena, sa Božanskom prirodom niti je mogao da se rodi, niti da umre, pa ni da vackrsne. Samo u paganskim religijama, bogovi se rađaju i umiru. Ja nisam teolog, ali, ono gore postavljeno, bez uvrede, je za početnike koji temeljito ne poznaju Sveto Pismo. Ili je čisto neznanje, ili neke druge pobude. Nisu J. svedoci izmislili, da ako neko prihvati njihovo učenje, dve godine, pa i više ne sme da čita drugu literaturu, to je čista star, da kažemo i psihologija, jer čime te hrane postaješ to. Meni je zaista mnogo žao, što su mnogi vernici odstupili od prave Biblijske istine i prihvatili arijevstvo. Mnogi će izgubiti spasenje, baveći se ovim stvarima, da kažem i svađanja oko toga, jer ovde se radi o suštini Boga, koju do sada niko od ljudi: ni filozofi, ni crkveni oci, ni teolozi..., nisu razumeli, niti će razumeti iko od ljudi. Mi smo dakle razumeli sve istine i tajne Božije, pa nam je ostalo i prirodu i suštinu Boga rešiti. Imali smo jedan razgovor. Moj prijatelj je pokušavao da me ubedi u nauku u Trojstvu. Kako se njemu činilo, da ja
ne pokazujem neko naročito interesovanje o čemu on priča. Zastao je i rekao je: ja se ubih da ti dokažem ovu istinu, a ti? -meni ne moraš da dokažeš, ja u to verujem i osvedočen sam.
cartensius
(pisac)
05. januar 2020. u 14.14
lapsus, računar me je pogrešno korigovao: čitate a ne čitate
to sam primetio nekoliko puta, hvala na razumevanju.
cartensius
(pisac)
05. januar 2020. u 14.17
Ево и чирилице: цитате, читате је нешто друго, још једном хвала.
cartensius
(pisac)
05. januar 2020. u 14.32
Нашао сам ове цитате, волео бох да знам, чији су и одакле преузети? Хвала.

„Neka radostan i dragovoljni dar bude donet Gospodu. Posvetimo Njemu sve što jesmo i sve što imamo, i onda se svi ujedinimo uzdignuvši pesmu: ”Slavite Boga od koga dolaze svi blagoslovi; Slavite ga sva stvorenja na zemlji; Slavite ga sve nebeske vojske na visini; Slavite Oca, Sina i Svetoga Duha.„ RH, January 4, 1881 par. 18

6. ”Njegova naredba je, idite po celome svetu i načinite učenike od svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha svetoga… Potrebno je da bude otisak svetog imena, krštavajući vernike u ime trostrukih sila u nebeskom svetu… Tri velika i slavna nebeska Karaktera su prisutni prilikom krštenja. Sve ljudske mogućnosti trebaju da budu posvećene od tada u službi za Boga u predstavljanju Oca, Sina i Svetoga Duha, od koga zavise. Celo nebo je predstavljeno kroz ovu Trojicu u zavetnoj zajednici novog života.„ 6 Manuscript Releases, 389

7. ”Otac, Sin i Sveti Duh, beskonačne sveznajuće sile, primaju one koji zaista ulaze u zavetni odnos sa Bogom. Oni su prisutni na svakom krštenju, da prime krštenike koji su se odrekli sveta i koji su primili Hrista u hram duše. Krštenici su ušli u Božju familiju, i njihova imena su zapisana u životnoj knjizi Jagnjetovoj.„ MS 27 1/2, (1900). 6BC 1075

8. ”Nema zahteva koji se postavlja pred čovekom, a koga Hristos nije poštovao. Mi možemo nadvladati kao što je On nadvladao, ako ćemo se poslužiti sa tri velike sile neba, koje čekaju da odgovore na zahteve upućene Njima, da bi Božji narod mogao da pobedi sotonina sredstva.„ Notebook Leaflets, 124.

9.”Ne zaboravimo naše kršteničko obećanje. Mi smo se zavetovali u prisutnosti tri najveće sile neba – Oca, Sina i Svetoga Duha – da činimo volju Onoga koji je iznad pozajmljenog Josifovog groba izjavio ‘Ja sam vaskrsenje i žvot.’„ Review, May 2 (1904)

10. ”Ako čovek radi na sticanju hrišćanskih vrlina metodom dodavanja, Bog se sam zavetovao da će da radi u čovekovu korist metodom množenja. ‘Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega.’ Posao je postavljen pred svaku dušu koja je priznala svoju veru u Isusa Hrista kroz krštenje, i ona je postala primaoc zaloga tri lica – Oca, Sina i Svetoga Duha.„ 6BC 1074 / Manuscript 57 (1900)

11. ”Kada smo prihvatili Hrista i u ime Oca, Sina i Svetoga Duha smo obećali sebe da služimo Bogu, Otac, Hrist, i Sveti Duh – tri nebeska veikodostojnika i sile – obavezuju sebe da nam bude data svaka sposobnost ako održimo naš krštenički zavet „6BC 1075,Manuscript 85,(1901)

12. ”Tri sile Božanstva su zavetovale Njihovu moć da izvrše nameru koju je Bog imao u svom umu kada je dao svetu neizrecivi dar Njegovog Sina„.Review, July 18, (1907)

13. ”Božanstvo je bilo pokrenuto sažaljenjem prema čovečanstvu i Otac, Sin i Sveti Duh su dali sebe, radi izvršenja plana otkupljenja„. AUCR, April 1, (1901) par. 10

14. ”Tri zasebna predstavnika, Otac, Sin i Sveti Duh, rade zajedno za ljudski rod. Oni su ujedinjeni u poslu da učine crkvu na zemlji sličnom crkvi na nebu„ .Manuscript 27a (1900.)

15. ”Večni nebeski velikodostojnici – Bog, Hristos i Sveti Duh – naoružavši ih [učenike] nečim većim od smrtne energije će krenuti sa njima na posao i osvedočiti svet o grehu„.Evang., 616, (1901)

16. ”Otac, Sin i Sveti Duh, tri sveta nebeska velikodostojnika, su objavili da će ojačati ljude da nadvladaju sile tame„. 5BC 1110, (1901),Manuscript 92,

17. ”Čovek se polaže u vodeni grob u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i biva ukopan sa Hristom u krštenju, te biva podignut iz vode da živi novi život vernosti Bogu. Tri velike sile na nebu su svedoci. Oni su nevidljivi, ali su prisutni„ 6 Bible Commentary, 1074,Manuscript 57, (1900)

18. ”Čin krštenja se obavlja u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ove tri velike sile neba se zavetuju da budu efikasnost svima onima koji se pokore ovoj uredbi i koji se verno drže učinjenog zaveta„. 6 Manuscript Releases, 27

19. ”Kada ste se predali Hristu, učinili ste zavet u prisutnosti Oca, Sina i Svetoga Duha– tri velika i lična Velikodostojnika na nebu.„ 7 Bible Commentary 959. Sons and Daughters of God, 351

20. ”Držite sebe tako da tri velike nebeske sile – Otac, Sin i Sveti Duh, mogu da budu efektne u vama. Ove sile rade sa onim koji se bez rezerve predaje Bogu. Sila neba je na raspolaganju onima koji su verni Bogu.„ HP, str. 176.

21. ”Prisutnost Oca, Sina i Svetoga Duha, triju najvećih sila u svemiru, u čije se ime vjernik krštava, obećana je da će biti sa svakom dušom koja ustraje.„ PUR, 2. jul (1908.)

22. ”Postoje tri žive ličnosti nebeskog tria; u ime ovih triju velikih sila – Oca, Sina i Svetoga Duha – oni koji primaju Hrista kroz živu veru su kršteni, a ove sile će sarađivati sa poslušnim podanicima neba u njihovom naporu da žive novi život u Hristu„ Special Testimonies, Series B, No. 7, p. 63 Evangelism, 615, (1905)

23. Krštenje je najsvečanija ceremonija. Kada su ljudi i žene,koji su istinski obraćeni,kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ta tri predstavnika nebeskog autoriteta to posmatraju i prihvataju zavete ljudskih sledbenika da od sada hodaju u novom životu 6MR 29.3”
Bazorilo
05. januar 2020. u 16.05
Bozji blagoslov braco i sestre.Nemamo potrebe da se uzbudjujemo oko onoga u cemu je Biblija potpuno jasna i nedvosmislena.Iz postavljene teme smo razumeli da se nigde u njoj ne pominje reč trojstvo.Takodjer,oni koji su procitali celu temu,mogli su razumeti da se nigde u Bibliji ne spominje ni ime treće licnosti na Bozjem prestolu.Kad je Isus rekao:A ovo je zivot vecni,da poznaju tebe,jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista.Neko može reći da je Gospod Isus ovom prilikom zaboravio da spomene treću licnost
bozanstva.Dobro,onda neka navedu neko mesto u Svetom Pismu gde nije zaboravio da ga imenuje?
Odgovor Stevi(koji sam već u predhodnom postu dao)ali evo da ponovim posto on to opet zahteva.O Hristu mogu reci samo ono kako je navedeno Bibliji.-Jedinorodni sin Bozji koji je bio u narucju Ocevom,on ga javi nama.Znaci On koji uz Oca Boga u celom svemiru Jedini ima Bozanske atribute,jedino i može govoriti o Bogu sa punim autoritetom i kompetentnoscu.
Što se tiče spisa E.G.Wait,nige nisam nasao da ona na bilo koji način kontrira Svetom Pismu.Naprotiv,njeni originalni spisi na svaki način podržavaju sa najvecim postovanjem svaku Biblijsku istinu.
Evo navescu jednu od izuzetno vaznih knjiga koju je napisala-Rani Spisi.EARLY WRITINGS-BY.E.G.wHITE
Od oko sedamdeset(70)naslova koji se u njoj nalaze ni u jednom se ne spominje ni inplicitno treće lice bozanstva.Ako neko može naći u celoj knjizi i jednu recenicu u kojoj se spominje trojstvo ili Duh Sveti kao treće lice bozanstva,ja bih voleo da me prosvetli.
Što se J.Svedoka tiče,oni ne veruju da je Isus Hristos Jedinstveni-Jedinorodni sin Bozji,već kao da je jedan od stvorenih sinova bozjih..To je jeres visokog inteziteta.Potpuna negacija Biblije.
CTEBA
(penzioner)
05. januar 2020. u 16.57
ОК, значи по овоме:

„O Hristu mogu reci samo ono kako je navedeno Bibliji.-Jedinorodni sin Bozji koji je bio u narucju Ocevom,on ga javi nama.Znaci On koji uz Oca Boga u celom svemiru Jedini ima Bozanske atribute,jedino i može govoriti o Bogu sa punim autoritetom i kompetentnoscu.”

испада да за тебе Христос није Бог, него само син Божији, он је уз Оца али није повезан са Оцем па испада да или имамо два бога, великог Оца, и малог Сина, или нису једнаки.
Христос може да говори о Богу, са свим ауторитетом, али му није раван.

Сад како у Библији, Старом завету, који почиње са стварањем света и траје до доласка Христа, може да се пише о Христу који тада није ни постојао као људско биће познато нама.
Ако није постојао као независно биће значи да је био део Бога и самим тим је и остао део Бога, који је само привремено узео људски облик да нас спасе.
према томе ако у Библији пише о Богу, а Он је деоБога, онда у чему је проблем?

Лепо сам те питао дал ти верујеш да је Христос Бог, а не шта пише овде или онде.
Питао сам за твоје мишљење и очигледно ти немаш три чисте да се изјасниш, за мене Христос је Бог, део Свете Тројице и исти као и Отац и Свети Дух.
Ни мањи ни већи.
Проблем је да ти нешто тако не смеш да кажеш а у исто време не желиш да се изјасниш шта мислиш.
Твоје право.
cartensius
(pisac)
05. januar 2020. u 17.06
Bazorilo, hoćeš li odgovoriti na moje pitanje:
Da li je Isus Bog?
Sledeće: Da li su ti poznati gornji citati (цитати)?
Da li si kršten po Biblijskom i u čije ime?
„U ime Oca, Sina i Duha Svetoga”, milioni se krštavaju.
kum11
05. januar 2020. u 22.15
Prvo treba imati tvrde dokaze da je Isus nekada postojao pa tek onda ići dalje.Za postojanje Isusa nema nikakve evidencije,ista prica kao i Krishna ili Horos,prepiska od starije mitologije do novije,istae price drugacija imena!
CTEBA
(penzioner)
06. januar 2020. u 10.31
Добро куме, тема и није о томе ал ајд нек ти буде.
Шта је за тебе доказ?
Дал постоје докази да је проповедао?
Постоје и у Римским а и Јеврејским записима, дал постоје докази да је ухваћен пред Паску, постоје.
Дал постоје податци о суђењу, постоје записи од стране Римљана.
Дал постоје податци да је разапет, постоје.
После распећа је нестао, иако је био у пећини под стражом.
И шта би за тебе требало да неко уради?
Постави фотографију Исуса како проповеда или слично?
Bazorilo
06. januar 2020. u 13.42
Za Stevu i Cartensijusa:Da li vi mislite da je moje mišljenje vaznije od onoga šta piše u Bibliji?Obojica pitate,šta ja mislim o Hristu.Još jednom ponavljam,za mene je izvestaj Svetog pisma najveci autoritet,zato izvan njega ja ne mogu i ne želim komentarisati.To:U ime Oca-Sina i Svetoga Duha,kaže crkva,dok u Bibliji piše drugacije.Pravilo,Biblija piše ali Crkva kaže,za mene nije relevantno.

Kume,mi smo ranije o tom tvom pitanju dugo diskutovali.Ako želiš reprizu,otvori novu temu.
CTEBA
(penzioner)
06. januar 2020. u 15.26
Твоје право, ако хоћеш да одговориш одговори, ако нећеш, као што кажеш тако пише у Библији, или бар у верзију коју ти читаш, ал шта је иза тога није важно, јер не пише.
Што би народ рекао добар изговор пара вреди.
Ипак ово није форум читања Библије, већ дискусија о религији.
Ако нико од нас не пише шта мисли, већ шта му кажу да треба да мисли, онда нема ни дискусије.
Ипак чудно ми је да неко ко се изјашњава хришћанином, не жели да каже шта мисли о Христу.
cartensius
(pisac)
07. januar 2020. u 14.54
Danas sam dobio još jednu informaciju, da među Adventistima nedavno se pojavilo Arijevo učenje, koje ne priznaje Hristovo Božanstvo, ne priznaje sva tri lica Božanstva i takođe, ne priznaju ličnost Svetoga Duha. Jedna od tih osoba je i sestra mog sagovornika, koju je nažalost uspeo da zavede neko spolja. Njen brat se protivi tom nebiblijskom učenju, kako će se završiti do kraja, to će sve zavisiti od nje lično.
U pomenutom slučaju, za mene vrlo važno je bilo to što, sagovornik mi je pričao, da je ona slabo proučavala Sveto Pismo i uvek se oslanjala šta drugi misle. Prevara će biti velika a cilja se i na one „izabrane”.
cartensius
(pisac)
07. januar 2020. u 15.19
„... izvestaj Svetog pisma najveci autoritet,zato izvan njega ja ne mogu i ne želim komentarisati.To:U ime Oca-Sina i Svetoga Duha,kaže crkva,dok u Bibliji piše drugacije.Pravilo,Biblija piše ali Crkva kaže,za mene nije relevantno”.

Veliko, za mene iznenađenje: dakle, to nisu Isusove reči! „...ali Crkva kaže”. Znači, Crkva ima moć i vlast da promeni Isusove reči?

Još nešto: Isus je Bog.
U početku beše reč i reč beše u Boga I BOG BEŠE REČ.
Kroz Nju (odnosi se na Isusa), sve je stvoreno.
Ja nisam teolog, i ne pozivam teologe da mi ovo objasne, jer je ovo vrlo jasno, uzvišeno, ali jednostavno i istinito.
U mojim knjigama, često puta sam koristio izraz (terminologiju), da je to jedna od najvećih Novozavetnih filozofija, pa su me pojedini teolozi zbog toga kritikovali, navodno da, Evanđelje nije filozofija, ja sam ostao pri svo stavu. Gornji citati, koje sam naveo, rekli su mi da su od
G-đe Jelene Vajt, valja ih pogledati, naravno, to važi za one koji poštuju njene spise.
Bazorilo
07. januar 2020. u 15.47
E pa Stevo bas si me zatekao stvarno.Zameras mi što se pozivam na Biblijsko tvrdjenje,da je Gospod Isus Bozji sin.Pa svako ima pravo na svoj stav,pa i ti naravno.Tvoj veliki problem,je sto potvrdjujes da Bozja Reč,tebi nije najbitnija u verskom zivotu.Izjednacujuci ljudska predanja sa Bozjom knjigom-Biblijom,ti ustvari snizavas vaznost onoga šta Bog kaže.Na Hristovom krstenju oglasio se sam Otac Bog rečima;Ovo je
Sin moj ljubazni njega poslusajte.Tebi to nije dovoljno,nego očajnicki navaljujes da ja otkrivam toplu vodu i kažem svoje mišljenje o licnosti Gospoda Isusa.Dok ti ja stalno odgovaram,da je za mene relevantno jedino ono šta Bog u svojoj reci kaže. A ti sad ponavljaj pitanje jedno 50 puta,pa da ako ti ko i poveruje

Cartensijus,mani se igre reci i pricanja o nekome tamo cija sestra je navodno nekako nevicna u poznavanju problematike,pa ju je opet tamo neko
nekako uspeo prevesti tamo negde.Oladi bre covece,stani pa razmisli gde to u Bibliji piše o Tri licnosti na Bozjem prestolu-Trojstvo.Nisi nasao ni jedno mesto u Bibliji gde to piše.Ali zato napadas tamo neku ženu koja veruje drugacije od tebe.Ako je Trojstvo Biblijska nauka,zašto su Adventisti sedmoga dana prihavatili tu nauku tek 1931?Evo,pomenuh ti sinoć,knjigu -Rani spisi-Nisi mi nasao ni jedan citat iz nje kao potvrdu svom stavu.Znaš li da su pobornici ucenja o Trojstvu,morali da prilikom odlucivanja,hoće li se prihvatiti nova nauka ili ne,da dovedu katolicke teologe koji su pomogli u „razumevanju”stvari.I pored svega pritiska,nagovaranje i indoktrinacija je isla veoma teško,tako da su tek posle II Svetskog rata postavili tu dogmu kao prihvatljivu.
Bazorilo
07. januar 2020. u 16.04
Nešto bih te zamolio.Ako si u mogućnosti da dodjes do knjige -Danilo i Otkrivenje-od Jurije Smita,bilo bi zanimljivo da čujemo mišljenje naših pionira u vezi ove teme.Zna se da oni nisu postavljali Trojstvo kao Biblijsku nauku,ali u toj knjizi se daju neke smernice u tom pravcu na veoma zanimljiv način.Pricao mi je jedan stari propovednik o tome,ali do danas nisam uspeo da je pronadjem.Zahvaljujem unapred ako učinis pokusaj da je pronadjes,možda je negde u tvom kraju ima.
CTEBA
(penzioner)
07. januar 2020. u 19.04
Базорило, не замерам ја теби ништа, само кажем да ти уопште не покушаваш да дођеш до неких закључака и да на основу сопственог размишљања, створиш свој поглед на веру.
То је све, и у томе је разлика између нас, ја као што рекох кад нешто прочитам, то преврнем 100 пута, док не дођем до мог мишљења, које се можда слаже а можда не слаже са званичним ставом СПЦ.
Ти то не радиш већ идеш по линији која ти је речена и то је све, ни случајно нећеш нешто преврнути 100 пута да видиш како изгледа са ове а како са оне стране.
Што се тиче саме Библије, њу су писали људи, Јевреји која је у суштини њихова историја.
И већ сам овде поставио то питње ко зна колико пута, какве везе то има самном?
Ето у Библији пише кско је Мозес извео Јевреје из ропства.
И шта то има самном?
Нит сам Јеврејим, нит Египћан, нит ме било какоили шта повезује са тим.
Друго стално нам овде говориш о Библији.
Којој Библији?
Кажи ми коју Библију читаш.
Само на Енглеском имамо преко 50 разних верзија које нису идентичне, а свака има доста својих верзија тако да говоримо о неколико стотина разних Библија које нису идентичне.
Која је права?
По Wycliffe Global Alliance Библија је преведена на 1,500 језика са разних верзија, које нису исте.
Даље проблем је и мењање језика кроз време.
Ево ти пример, у 17 веку у библији је писло:
Тимоти 2:15
„Do your best to present yourself to God as one approved”
У данашњој верзији пише:
„Study to show thyself approved.”
Разлог, па у старо време реч „study” није имала исто значење као данас, већ јеједноставно било уради најбоље што можеш.
Други пример је још интересантнији
Коринтианс 13:1
„13 1 If I speak in the tongues[1] of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal”
Проблем је да у 17 веку реч која је употребљавана за љубав је била „charity”, и сад ако бих узео стару Библију из 17 века, и скупио људе и показао им да ова данас није иста и да је погрешна, испало би да треба да дајемо прилог, јер данас реч„charity” значи давати помоћ, паре и слично а не волети.
У томе и јесте опасност и могућност искривљивања оног што је било оригинално да задовољи многе данашње проповеднике.

Сад шта да ти кажем о Св. Тојици.
Бог је један а не 3, до рођења Христа није ни могло бити 3 јер је Христос био део Оца, део једног Бога.
Како је дошло до зачећа Христа?
Нормално сексуалним актом мушкарца и жене долази до оплођавања и почетка живота.
Дал је Христос настао тако?
Не бих рекао.
Значи да је посредством Св. Духа део Бога прешао у Марију.
Ако је то део Бога и ако је тако настао Христос онда је и он део Бога а не само син засебна личност.
Ето изволи па ми одговори и на то, дал је било тако или не, ако не како је Христоз зачет?
cartensius
(pisac)
08. januar 2020. u 14.52
Pitanje za Bazorila: čiji su ovo citati?

Neka radostan i dragovoljni dar bude donet Gospodu. Posvetimo Njemu sve što jesmo i sve što imamo, i onda se svi ujedinimo uzdignuvši pesmu: „Slavite Boga od koga dolaze svi blagoslovi; Slavite ga sva stvorenja na zemlji; Slavite ga sve nebeske vojske na visini; Slavite Oca, Sina i Svetoga Duha.” RH, January 4, 1881 par. 18

6. „Njegova naredba je, idite po celome svetu i načinite učenike od svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha svetoga… Potrebno je da bude otisak svetog imena, krštavajući vernike u ime trostrukih sila u nebeskom svetu… Tri velika i slavna nebeska Karaktera su prisutni prilikom krštenja. Sve ljudske mogućnosti trebaju da budu posvećene od tada u službi za Boga u predstavljanju Oca, Sina i Svetoga Duha, od koga zavise. Celo nebo je predstavljeno kroz ovu Trojicu u zavetnoj zajednici novog života.” 6 Manuscript Releases, 389

7. „Otac, Sin i Sveti Duh, beskonačne sveznajuće sile, primaju one koji zaista ulaze u zavetni odnos sa Bogom. Oni su prisutni na svakom krštenju, da prime krštenike koji su se odrekli sveta i koji su primili Hrista u hram duše. Krštenici su ušli u Božju familiju, i njihova imena su zapisana u životnoj knjizi Jagnjetovoj.” MS 27 1/2, (1900). 6BC 1075

8. „Nema zahteva koji se postavlja pred čovekom, a koga Hristos nije poštovao. Mi možemo nadvladati kao što je On nadvladao, ako ćemo se poslužiti sa tri velike sile neba, koje čekaju da odgovore na zahteve upućene Njima, da bi Božji narod mogao da pobedi sotonina sredstva.” Notebook Leaflets, 124.

9.„Ne zaboravimo naše kršteničko obećanje. Mi smo se zavetovali u prisutnosti tri najveće sile neba – Oca, Sina i Svetoga Duha – da činimo volju Onoga koji je iznad pozajmljenog Josifovog groba izjavio ‘Ja sam vaskrsenje i žvot.’” Review, May 2 (1904)

10. „Ako čovek radi na sticanju hrišćanskih vrlina metodom dodavanja, Bog se sam zavetovao da će da radi u čovekovu korist metodom množenja. ‘Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega.’ Posao je postavljen pred svaku dušu koja je priznala svoju veru u Isusa Hrista kroz krštenje, i ona je postala primaoc zaloga tri lica – Oca, Sina i Svetoga Duha.” 6BC 1074 / Manuscript 57 (1900)

11. „Kada smo prihvatili Hrista i u ime Oca, Sina i Svetoga Duha smo obećali sebe da služimo Bogu, Otac, Hrist, i Sveti Duh – tri nebeska veikodostojnika i sile – obavezuju sebe da nam bude data svaka sposobnost ako održimo naš krštenički zavet ”6BC 1075,Manuscript 85,(1901)

12. „Tri sile Božanstva su zavetovale Njihovu moć da izvrše nameru koju je Bog imao u svom umu kada je dao svetu neizrecivi dar Njegovog Sina”.Review, July 18, (1907)

13. „Božanstvo je bilo pokrenuto sažaljenjem prema čovečanstvu i Otac, Sin i Sveti Duh su dali sebe, radi izvršenja plana otkupljenja”. AUCR, April 1, (1901) par. 10

14. „Tri zasebna predstavnika, Otac, Sin i Sveti Duh, rade zajedno za ljudski rod. Oni su ujedinjeni u poslu da učine crkvu na zemlji sličnom crkvi na nebu” .Manuscript 27a (1900.)

15. „Večni nebeski velikodostojnici – Bog, Hristos i Sveti Duh – naoružavši ih [učenike] nečim većim od smrtne energije će krenuti sa njima na posao i osvedočiti svet o grehu”.Evang., 616, (1901)

16. „Otac, Sin i Sveti Duh, tri sveta nebeska velikodostojnika, su objavili da će ojačati ljude da nadvladaju sile tame”. 5BC 1110, (1901),Manuscript 92,

17. „Čovek se polaže u vodeni grob u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i biva ukopan sa Hristom u krštenju, te biva podignut iz vode da živi novi život vernosti Bogu. Tri velike sile na nebu su svedoci. Oni su nevidljivi, ali su prisutni” 6 Bible Commentary, 1074,Manuscript 57, (1900)

18. „Čin krštenja se obavlja u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ove tri velike sile neba se zavetuju da budu efikasnost svima onima koji se pokore ovoj uredbi i koji se verno drže učinjenog zaveta”. 6 Manuscript Releases, 27

19. „Kada ste se predali Hristu, učinili ste zavet u prisutnosti Oca, Sina i Svetoga Duha– tri velika i lična Velikodostojnika na nebu.” 7 Bible Commentary 959. Sons and Daughters of God, 351

20. „Držite sebe tako da tri velike nebeske sile – Otac, Sin i Sveti Duh, mogu da budu efektne u vama. Ove sile rade sa onim koji se bez rezerve predaje Bogu. Sila neba je na raspolaganju onima koji su verni Bogu.” HP, str. 176.

21. „Prisutnost Oca, Sina i Svetoga Duha, triju najvećih sila u svemiru, u čije se ime vjernik krštava, obećana je da će biti sa svakom dušom koja ustraje.” PUR, 2. jul (1908.)

22. „Postoje tri žive ličnosti nebeskog tria; u ime ovih triju velikih sila – Oca, Sina i Svetoga Duha – oni koji primaju Hrista kroz živu veru su kršteni, a ove sile će sarađivati sa poslušnim podanicima neba u njihovom naporu da žive novi život u Hristu” Special Testimonies, Series B, No. 7, p. 63 Evangelism, 615, (1905)

23. Krštenje je najsvečanija ceremonija. Kada su ljudi i žene,koji su istinski obraćeni,kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ta tri predstavnika nebeskog autoriteta to posmatraju i prihvataju zavete ljudskih sledbenika da od sada hodaju u novom životu 6MR 29.3„”
cartensius
(pisac)
08. januar 2020. u 14.57
Objasni ovo Bazorilo, šta piše u Bibliji a šta kaže crkva?

„... izvestaj Svetog pisma najveci autoritet,zato izvan njega ja ne mogu
i ne želim komentarisati.To:U ime Oca-Sina i Svetoga Duha,kaže crkva,
dok u Bibliji piše drugacije.Pravilo,Biblija piše ali Crkva kaže,za
mene nije relevantno”.

Veliko, za mene iznenađenje: dakle, to nisu Isusove reči! „...ali Crkva kaže”. Znači, Crkva ima moć i vlast da promeni Isusove reči?
cartensius
(pisac)
08. januar 2020. u 15.02
Moje pitanje je i dalje:
Da li je isus Bog. Odgovor očekujem iz Biblije?
Bazorilo
08. januar 2020. u 19.22

Trojstvo, Trojica ili Sveto trojstvo (grčki: Αγία Τριας ili Αγία Τριάδα, latinski: Sancta Trinitas) je kršćanski nauk koji drži da je Bog jedno biće koje postoji kao jedinstvo tri osobe: Oca, Sina (Isusa Krista) i Svetog Duha. Sabor u Konstantinopolju definisao je doktrinu „Svetog trojstva” 381. godine.[1]

Iako se kršćanstvo smatra monoteističnom religijom, kršćani vjeruju da se Bog pojavljuje u tri oblika, koje nazivaju:

Bog Otac
Bog Sin
Sveti Duh

Tri Božje osobe u kršćanstvu imaju različne funkcije. Bog Otac je tvorac duhovnog i stvarnog svijeta. Bog Otac nije bio stvoren niti je na bilo koji način nastao, nego jednostavno postoji oduvijek, On jeste. Bog Sin je spasitelj čovječanstva. Rođen je iz Boga Oca na početku vremena, a potom se za iskupljenje čovječanstva utjelotvorio kao Isus Krist. Sveti Duh daje ljudima Božje vrline i krepost, na primjer mudrost za pravilno razumijevanje Božjih namjera.

Koncept Trojstva je naznačen na ekumenskom koncilu godine 325. u Nikeji kada se Isus Hrist definira kao druga Božja osoba (hipostaza), koja ima istu duhovnu supstancu kao Bog. Štaviše, sve do konzila u konstantinopolju 381. godine nije postojala formula jednog Boga koji egzistira u tri jednake ličnosti.[2] Eksperimentalne teorije su, međutim, bile predlagane u 3. veku.[3] Tek na Saboru u Konstantinopolju Sveti Duh je definisan kao božanstvo, pokraj Boga Oca i Boga Sina, koji zajedno tvore jednog Boga, čime je službeno uvedeno Trojstvo.[4]

Stajalište različitih kršćanskih Crkava po pitanju Svetog Trojstva se bitno razlikuju, a koncept sa sobom donosi brojne teološke probleme, o kojima većina običnih vjernika najčešće ne razmišlja. Poznato je, na primjer, pitanje iz koje Božje osobe dolazi Sveti duh. Rimokatolička crkva uči da Sveti Duh proizlazi iz Oca i Sina, dok pravoslavne Crkve uče da Sveti Duh proizlazi samo iz Oca, ali kroz Sina (vidi Filioque).

Deo kršćanskih zajednica odbacuje koncept Trojstva.

Sadržaj/СадржајTrojstvo - Wikipedia
https://sh.wikipedia.org/wiki/Trojstvo

Pitanje za Stevu:Šta mislis,zašto Pravoslavna Crkva nije prihvatila Filioque?

Pitanje za Sartesiusa;da li si ti pristalica Filioque,ili si za stav Pravoslavne Crkve?
CTEBA
(penzioner)
09. januar 2020. u 10.16
Постоји више разлога.
Као прво то су католици усвојили касније и није никада донето на сабору.
Ово крши седми канон православне Цркве који јасно каже да нико не сме да доноси такве одлуке, и да ако их донесе мора бит избачен из Цркве.
Прихватити то би значило кршење канона.
Исто тако ту се доводи у питање и питање папе и шта он може или ко или шта је он.
Православна Црква још увек истрађује, или која би реч била боља, однос Оца, Сина и Светог Духа, док је католичка задовољна са тим да Свети Дух од оца иде кроз сина.
По православљу Отац, Син и Свети дух су само три лика једног Бога, која постоје одувек и један лик није створен пре других.
По Филикови Свети Дух није један од три лика Бога, већ исходи и из сина не само од Оца.
Ово је и био један од разлога за велики раскол 1054 године кад је дошло до разлаза.
Зато и имамо различити израз, у православљу је Света Тројица где се говори о три јлица једног Бога, док у католицизму имамо Свето Тројство где се говори о три личности које чине једног Бога.
Значи основна разлика је да код православаца Бог је један, а има три лица, Отац, Син и Свети Дух, која су потпуно равноправна и настала истовремено.
Код католика преовладава теорија да је Бог Тројство, односно заједница три бића која деле једно.
Ово је делило многе хришћане још од настанка а ко је у праву ја не могу да кажем, јер је то далеко изван мог знања.

Него пиаш ли питаш, али ништа не одговараш.
Па мајку му чега се толико бојиш да нам кажеш дал је Христос Бог или не?
Мислим, твоје мишљење твоје право, дал се ја са тим слажем или не је неважно.

Чисто са моје тачке гледишта која не мора да се сложи са званичним ставом православне или католичке цркве, поставља се питање као је Свети дух јавио Марији да ће родити Сина Божијег, ако се Син Божији још није ни родио?
Ако Бог Отац може да комуницира са нама преко Светог Духа, али само кроз Сина, значи да без Сина ни Свети Дух не би могао да се јави марији.
Можда звучи глупо али волео бих одговор на то питање, ако немаш ништа против.

cartensius
(pisac)
09. januar 2020. u 18.45
Bazorilo, vrlo rado ću odgovoriti na tvoja pitanja, ali, hajde da
najpre završimo sa započetim, pa ćemo nastaviti. Oni koji smatraju da
im je Biblija jedino pravilo po kome se treba vladati, treba proveriti i ispitati, da li se njihova nauka potpuno slaže sa Biblijom, kako teorijski, isto tako i praktično. Takođe koji veruju, da je Jelena Vajt, istiniti Božji prorok, moraju sve to dokazati i uporediti njeno
pisanije sa Biblijom. Ukoliko se njena dela ne slažu sa Biblijom, onda se ne može prihvatiti kao prorok.
Dakle, tek kada dobijem odgovor na moja pitanja, nastaviću sa daljom diskusijom.
CTEBA
(penzioner)
10. januar 2020. u 12.28
Картансиус, изгледа да само губимо време.
Барзоло пита, тражи одговор, али на нај простије питање да ли је Христос Бог или не неће да одговор.
Самим тим боље не губити време, него са њим покушавати отварање дискусије.
Bazorilo
13. januar 2020. u 17.19
Ne,ne gubite vi vreme.Ovde smo mi svi zajedno dokazali,da do Nikejskog sabora,lažna nauka o Trojstvu nije bila nauka koju su propovedali prvi Hrišćani,ona se kao uljez teske jeresi pocela uvlaciti u Hrišćanstvo od tog vremena.
... ... ...
Koncept Trojstva je naznačen na ekumenskom koncilu godine 325. u Nikeji kada se Isus Hrist definira kao druga Božja osoba (hipostaza), koja ima istu duhovnu supstancu kao Bog. Štaviše, sve do konzila u Konstantinopolju 381. godine nije postojala formula jednog Boga koji egzistira u tri jednake ličnosti.[2] Eksperimentalne teorije su, međutim, bile predlagane u 3. veku.[3] Tek na Saboru u Konstantinopolju Sveti Duh je definisan kao božanstvo, pokraj Boga Oca i Boga Sina, koji zajedno tvore jednog Boga, čime je službeno uvedeno Trojstvo.[4]
----------------------------------------------------------------
Vavilonska nauka o trojstvu -Val-Astarta-Tamuz,sublimacijom u Oca-Sina-Svetoga Duha,zauzela je svoje mesto u Hrisacnskoj Crkvi.Bog nas preko svoga Sina opominje:A ovo je zivot vecni,da poznaju Tebe Jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista.Treci,po Hristu ne postoji.
Ne tražim od vas da se izjasnite po ovom pitanju,jer znam da i u vasoj Bibliji piše isto.
kum11
16. januar 2020. u 15.09
Da Rimljani nisu prihvatili hrišćanstvo,danas niko nebi znao šta je Isus,chinjenica>Zato im je trebalo 150 godina da izmisle nekakvu pricu u vezi Isusa jer za„zivota” njegovoga niko ne napisa ništa o njemu.
Bazorilo
16. januar 2020. u 17.42
Ajde Kume da malo i ti ukljucis zdrav razum i razmislis nešto dublje.
Odkuda su onda u samom početku te Crkve koju ti nazivas cuvarom Hrišćanstva,postojala neslaganja sa njenom hijerarhijom,iz razloga sto su ti,kako ih je zvanicna Crkva nazivala-Heretici ili Jeretici,ucili da je to Hrišćanstvo koje se sada propagira,ustvari vestacko Hrišćanstvo i da nema vezu sa izvornim Hristovim ucenjem i delovanjem prve njegove zajednice.U tim Hrišćanskim opstinama je sve bilo zajednicko i na nivou bratsva i sestrinstva u kome je svaki pojedinac bio ravnopravan i gde su vernici jedan drugoga pocastvovali i cenili kao samoga sebe,dajuci onom drugom čak veću cast .Crkveni kler posle 325 godine,takve clanove Crkve proglasava za Jeretike.Znaš li zbog čega?
kum11
17. januar 2020. u 19.56
Hrišćanstvo je samo novija religija a sve religije sadasnje i prošle su mitologija i biće novih religija u buducnosti takođe sa možda drugacijim oblikom.Drugaciji oblik će se sigurno pojaviti jer sve dosadasnje su koristile isti sablon i već je postao dosadan i otrcan jer su jednostavno prepiske od jedne do druge isto kao i biografije svih bogova dosadasnjih
u istom sablonu kao naprimer ovahttps://www.youtube.com/watch?v=Hg2nB5mrZbE
Bazorilo
18. januar 2020. u 16.41
Opet neznas kume.Evo ja ću ti reci.Zbog toga,sto su znali na šta Reformatori ciljaju.Na prvobitno Hrišćanstvo koje su praktikovali Hristovi ucenici.
cartensius
(pisac)
19. januar 2020. u 14.03
„Iako Biblija ne daje metafizičku definiciju duhovnog jedinstva Boga, ona uči o Njegovom suštinskom jedinstvu nasuprot svim oblicima mnogoboštva, a takođe podrazumeva čovekovu sposobnost da dovoljno shvati tu ideju, u svrhu potrebe obožavanja i poslušnosti, Jovan 17:3; 1.Korinćanima 8:6. Biblija isto tako jasno uči da osoba za obožavanje koja je nama poznata kao Isus Hristos, kada se posmatra u celokupnoj svojoj prirodi, je zaista božanski i istinski Bog u najapsolutnijem smislu reči. Jovan 1:1-18, 1. Jovan 5:20, Rimljanima 1:3,4; 9:5; Titu 2:13.”
Bazorilo
19. januar 2020. u 15.23
Kako bi se drugacije mogao opisati Jedinorodni Sin Bozji nego kao Bog.
Rece Gospod Gospodu mojemu:Sedi meni s desne dok polozim neprijatelje tvoje u podnozje nogu tvojih.
cartensius
(pisac)
25. januar 2020. u 16.59
Tako je, Isus je Bog, zajednica (Božanstvo) koje sačinjavaju tri nebeske sile: Otac, Sin i Sveti Duh. Teško je to razumeti, ali prihvatamo verom. U nebeskom vokabularu postoje izrazi koji su nama strani i nerazumljivi. Isus kaže, kada govori o braku: „...biće dvoje jedno telo...”. Dakle, jedna zajednica, koju zovemo brak.
cartensius
(pisac)
25. januar 2020. u 17.18
Saznao sam da su se među Adventistima, pojavili arijevci. Takođe sam sreo neke vernike(Pravoslavce), koji zastupaju to učenje.. Neće valjda da se u hrišćanstvu pokrene neka nova reformacija?
Bazorilo
26. januar 2020. u 18.37
На ту тему сам обавио посебно проучавање Библије и после опсежног студирања,напустио сам учење о Тројству које сам некада ревносно заступао.Многи теолози у Хац-у,знају шта је истина,али из неких разлога нису спремни да се ставе на њену страну.
cartensius
(pisac)
27. januar 2020. u 17.17
Dobro, ako postoji neki pravilnik, na osnovu koga se čuva i brani učenje, nazovimo doktrina neke crkve ili verske organizacije, znači ti bi morao biti isključen iz te verske organizacije. I ne samo ti, nego svi oni koji se solidarišu sa tobom. To znači, da biste morali da oformite neku novu organizaciju, neko novo upravno telo, ili je to već oformljeno, voleo bih da znam kako se zove, ili kako će se zvati.
Već sam izneo primer Džona Osborna, tamo sam lično bio, lično slušao, ne iz drugih izvora, dakle, moraćete korenito sve od početka da krenete.
Ako Vam je Generalna Konferencija, Jelena Vajt i sve institucije koje Adventisti imaju, u krivu, na pogrešnom putu, preispitajte dobro vaše ponašanje i stanovište, u kom pravcu idete, gde ste krenuli i kako će se to sve završiti. Brate, Prijatelju, Bazorilo, ako već nije kasno, vrati se na pravi put, imaj poverenja u Boga i Njegovo vođstvo, Bog može učiniti da se to tvoje shvatanje, ukoliko je istinito, i prihvati. Po svemu videći, nije biran najbolji način da se to sprovede, čak ni prema pisanju Jelene Vajt. Baveći se Sociologijom religije, upoznat sam sa raznim detaljima i problemima unutar raznih verskih organizacija. Za mene je ovo čisto gubljenje vremena, ali to činim, najiskrenije rečeno, radi toga što mi je žao kako se čista istina gazi i omalovažava. Ako Vaša grupa ne može da ovoj drugoj strani dokaže vaš stav ili obratno, moj savet Vam je , manite se tog posla, radite na spasavanju Vas, Vaših porodica i Vaših bližnjih, inače, gubite dragoceno vreme sa ovakvim radnjama. Najiskrenije i najbolje hrišćanski što imam da Vam poručim. MARAN-ATA.
cartensius
(pisac)
27. januar 2020. u 17.27
„Многи теолози у Хац-у,знају шта је истина,али из неких разлога нису спремни да се ставе на њену страну”.

Pravi vernici će uvek stati na stranu istine, pa makar se i nebo srušilo. Takvi vernici, makar to bili i teolozi, koji znaju šta je istina, a ostaju na stanu „laži”, završili su svoju versku karijeru, prokockali su život večni, lažu sebe i druge, Boga ne mogu lagati i prevariti. Ja Vas molim da se probudite i na vreme uvidete Vašu grešku.
Moliću se Bogu za Vas. S poštovanjem, Dragoljub (Cartensius).
Bazorilo
27. januar 2020. u 18.36
Уз сво уважавање твоје искрености,ја такођер искрено молим,распитај се од када(од које године)СДА прихватају да верују у Тројство?И потпитање;зашто то није учињено за живота сестре Вајт и осталих пионира Адвентне вести?
Никакву личну корист ја немам од оваквих дискусија,осим што ми је жеља,да људима дам сатисфакцију да се сви појединачно удубе у Свето писмо и уз усрдну молитву обрате Богу за светлост по овом веома важном питању.Римска Црква јесте у 4 веку увела ову нову науку(доктрину)у званично учење своје вере,али чак ни у -Вјерују-које су званично поставили као темељ тог новог правца,нису ни једном убацили реч Тројство.То је доказ,како су у почетку морали бити веома опрезни у свом настојању да промене парадигму првобитног -апостолског учења.Једно од главних одредишта Адвентиста Седмога Дана од свог оснивања 1844,било је:одлучно одбацивање свих не-Библијских доктрина,па и доктрине о Тројству.Било је покушаја и за живота сестре Вајт да се то убаци у учење заједнице,али поборници те идеје нису имали успеха све до 1931,значи 16.год.после њене смрти.
cartensius
(pisac)
28. januar 2020. u 03.24
Bazorilo, mogu da prekinem diskusiju sa tobom, ako mi pošteno ne odgovoriš na gornji post, da li su to citati Jelena Vajt ili su lažni?
cartensius
(pisac)
28. januar 2020. u 03.58
lapsus, treba Jelene
cartensius
(pisac)
28. januar 2020. u 10.21
Rani adventisti su bili ljudi koji su došli iz raznih crkava, i sa sobom „doneli” razna verovanja svojstvena crkvama odakle su došli. Jedina istina koja ih je ujedinjavala bila je verovanje da Isus
dolazi skoro i čvrsta vera da ako se drže Biblije, Bog će im otkriti razloge razočarenja iz 1844. godine. Zahvaljujući toj veri i nadi i čvrstom principu oslanjanja na Bibliju, razvila se Adventistička crkva u onome što ona jeste danas, kao svedočanstvo Božjeg vodstva iz vere u
veru, iz istine u istinu. Ne samo da im je Bog otkrio razloge razočarenja, nego im je otkrio toliko novih istina o kojima niko nije ni razmišljao 1844. godine ili kratko vreme nakon toga. Ono što je predstavljalo bitnu karakteristiku ranih adventističkih pionira nije bilo tačno šta su oni verovali kada su se nakon razočarenja okupili kao šačica zbunjenih i razočaranih Hristovih čekaoca, nego predanost Božjoj reči i predanje svesrdnom istraživanju Biblije uz molitvu. Ništa od onoga što su verovali nije bilo toliko „sveto” da bi ostalo „sveto” ako se Biblijom dokazalo da nije. Sa druge strane, ništa nije bilo tako beznačajno ukoliko se biblijski pokazalo da je značajno. Sledeći taj pravac, mnoga kriva učenja su zamenjena biblijskim učenjima, i kada je došlo vreme za to, jedna po jedna biblijska istina je zasjala sa punom svojom silom.
Ako pogledamo na sam početak adventnog pokreta u doba Viliama Milera (William Miller) i mileritskog pokreta, videćemo da je postojala raznolikost po pitanju verovanja u Trojstvo. Na primer, Viliam Miler kao onaj koji dolazi iz baptističke crkve, je verovao u Trojstvo. On je izjavio: „Verujem u jednog živog i pravog Boga, i da ima tri osobe u Božanstvu. Tri osobe Trojednog Boga su povezane.”
(Sylvester Bliss, Memories of William Miller, Generally Known as Lecturer on the Prophesies and SecondComing of Christ, Boston: Joshua V. Himes, 1853, 77-78)
cartensius
(pisac)
28. januar 2020. u 10.31
Sa druge strane, druga vodeća figura u mileritskom pokretu Džošua Hajms (Joshua Himes), je dolazio iz pokreta zvanog „Hrišćanska veza” („Cristian Connection”) a koji se razvio u SAD-u krajem 18. i početkom 19. veka. Ovaj pokret je bio pod snažnim uticajem unitarnog verovanja
koje je odbacivalo Trojstvo smatrajući ga nebiblijskim učenjem. Pa tako je Hajms pisao „Postoji jedan živi i pravi Bog, Otac svemoćni, koji nema početka, nezavisan je i večan, i taj Bog je duhovna inteligencija, beskonačan um, uvek isti, nikad se ne menja.”
(Joshua V. Himes, „Christian Connection,” in Encyclopedia of Religious Knowledge, ed. J. Newton Brown(Brattleboro, Vermont: Brattleboro Typograpic Company, 1838, 368)
Ovakva različita pa čak i dijametralno suprotna verovanja u pogledu Trojstva koja su bila očita u mileritskom pokretu su se preslikala i unutar adventističkog pokreta u svom početku koji je prosledio iz mileritskog pokreta. Na primer, Džejms Vajt i Džozef Bejts, kao i mnogi drugi mileriti koji su se pridružili adventističkoj crkvi, došli su kao i Hajms iz pokreta „Hrišćanska veza”. Sasvim je normalno za očekivati da su i oni imali sličan stav prema Trojstvu kao što je 3
imao i Hajms. Pa tako, vidimo da je Džejms Vajt 1846. godine govorio o „nebiblijskom Trojstvu” (James White, January 24, 1846, The Day Star).
Postoje više knjiga i članaka o ranim adventistima i njihovom stavu prema Trojstvu. Cilj ovog rada nije da osporava bilo koji detalj adventističke istorije po tom pitanju. Nije sporno da su
vodeći pioniri kao što smo već videli, Džejms Vajt (James White), Jozef Beits (Joseph Bates), J.N. Lafboro (J. N. Loughborough), Urija Smit (Uria Smith), J. N. Endrus (J. N. Andrews) i drugi imali u početku odbojni stav prema Trojstvu. Ali, oni su uvek davali i razloge zašto su bili protiv.
Razlog nije bila sama biblijska istina o Trojstvu nego koncept shvatanja Trojstva protiv koga su se oni borili. Taj koncept shvatanja Trojstva koji su oni imali bio je izraz onoga što su oni podrazumevali kada su govorili o njemu ili kako su oni shvatali koncept Trojstva drugih Hrišćana. Jako je važno zato da pogledamo razloge zašto su oni davali izjave protiv njega.
Pogledajmo neke negativne izjave o Trojstvu iz doba ranih osnivača crkve:
„Ovde možemo da pomenemo Trojstvo, koje ukida ličnost Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista.” (James White, Review and Herald,
Dec 11,1855, p. 85)
„Doktrina o Trojstvu je bila uspostavljena u Nikeji 325. godine. Ova doktrina uništava ličnost Boga i njegovog Sina Isusa Hrista. Sramotne mere kojima je ona nametnuta crkvi a koje se vide na stranicima crkvene istorije može da učini da svaki vernik ove doktrine pocrveni.” (J. N. Andrews, Review, March 6, 1855)
„Što se tiče Trojstva, ja sam zaključio da je nemoguće za mene da verujem da je Isus Hristos, Očev Sin, isto tako bio Svemoćni Bog, Otac, jedno te isto biće.” (Joseph Bates, Autobiography – Battle Creek, 1868, 205)
„Postoje mnoge primedbe [vezane za Trojstvo] koje bismo mogli izneti, ali zbog ograničenosti prostora sažećemo ih na sledeće tri: 1. Ono je protivno zdravom razumu. 2.Ono je protivno Svetom Pismu. 3. Poreklo mu je pagansko i neverovatno je.” (J. N.Loughborough, Review and Herald, Nov. 5, 1861.)
„Verovanje u doktrinu o trojstvu nije toliko dokaz zle namere koliko opijenost vinom kojim su napojeni svi narodi. Činjenica da je ovo bila jedna od vodećih doktrina, ako ne i najglavnija, na kojoj se rimski biskup uzdigao u papstvu, ne govori previše u njenu korist.”
(R. F. Cottrell, Review and Herald, July 6, 1869)
cartensius
(pisac)
28. januar 2020. u 10.40
Ako pažljivo pogledamo sve razloge koje su oni dali - zašto odbacuju Trojstvo, onda možemo slobodno da zaključimo da adventistička crkva iako danas prihvata biblijsku nauku o Trojstvu, ne prihvata ono protiv čega su oni pisali. Osim toga, u njihovo vreme, crkva po tom pitanju nije imala neki stav koji je bio zasnovan na zajedničkom proučavanju pitanja Trojstva kao što je to bio slučaj sa drugim osnovnim verovanjima adventističke crkve. Pojedinci su tu i tamo izražavali
svoja mišljenja u vezi Trojstva bez da se o tome proučavalo sa molitvom i u jedinstvu.Jednostavno, vreme još nije došlo za to.
Kroz tu ranu istoriju adventističkog pokreta kristaliziraju se glavna pitanja koja će kasnije određivati i stav crkve prema učenju o Trojstvu:
1) Pitanje božanstva i večnosti Hrista; 2) Ličnost i priroda Svetoga Duha.
Kako je shvatanje o Hristovom Božanstvu sve više postajalo jasno, tako su se i shvatanja ljudi sve više približavala verovanju u biblijsko Trojstvo.
U vezi sa tim jasnijim shvatanjem Hristovog božanstva, možemo primetiti promenu kod Džejmsa Vajta, pišući o sličnostima i razlikama između adventista sedmog dana i baptista sedmog dana. On 1876. godine u „Rivju end heraldu” („Review and Herald”) od 12. oktobra, u
članku „Dva tela” („The two Bodies”), kaže da je, što se Trojstva tiče, stav koji adventisti imaju po pitanju božanstva Isusa Hrista, skoro isti kao stav baptista koji veruju u Trojstvo i da se dve
denominacije tu ne razilaze. On tu doktrinu svrstava u one koju ni jedna ni druga denominacija ne smatraju testom hrišćanskog karaktera. Štaviše, on baptiste sedmog dana smatra crkvom koja ima isto polje rada kao adventisti sedmog dana. „Adventistički stav prema Hristovom
božanstvu veoma je sličan stavu trinitaraca, tako da tu nemarazmimoilaženja…
Međutim,ipak preporučujemo da ne bude neslaganja između ove dve grupe. Razlika između nas je takve prirode, da nam je zajedničko široko polje rada sa onima koji se razlikuju od nas po pitanju temelja od kojih zavisi sudbina sveta koji je ogrezao u porocima, da zato adventisti sedmog dana i baptisti sedmoga dana ne mogu da dozvole neslaganje po pitanju doktrina koje ni jedni ni drugi ne smatraju testom Hrišćanskog karaktera. Obe grupe treba da obave poseban posao. Neka Bog blagoslovi obe grupe u svim njihovim naporima da ovo
ostvare.”
(James White, „Review and Herald”, October, 12. 1876. p. 116)
Ta bliskost sa trinitarcima je zasnovana na njegovom sve jasnijem shvatanju Hristove prirode. Pa iako još uvek ima shvatanje protiv Trojstva, još uvek je i više protiv „Unitaraizma koji čine Hrista nižim od Oca”(„Unitarianism that makesChrist inferior to the Father ”) a koje je prema njemu gore od Trojstva.On izjavljuje da je Hristos „bio jednak Bogu” („he was equal withGod”, Review and Herald, November 29, 1877, 172), Ipak, u jednom drugom članku precizira da je „Sin bio jednak sa Ocem u tome što je sve dobio od Oca” („The Son wasequal with the Father in that he had received allthings from the Father”), ali da je „Otac veći od Sina u tome što je bio prvi”
(„Father was greaterthan the Son in that he was first.”, The Review & Herald, January 4, 1881,2).
Jedan drugi prominentni adventistički pionir, Urija Smit, isto je tako prošao kroz određenu promenu shvatanja o Isusu Hristu. On 1865. godine Hrista naziva „prvim stvorenim bićem, čije je postojanje počelo dosta pre bilo koje druge stvorene stvari”( Uriah Smith, Thoughts Critical and Practical on the Book of Revelation , Battle Creek, Mich.: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865, p. 59.),Urija Smit je ovo svoje prvobitno shvatanje porekao nakon više od 20 godina u knjizi „Gledajući u Hrista” („Looking Unto Jesus”),
gde kaže za Hrista da nije stvoren: „Ova nestvorena Reč je bilo Biće, koje je u određeno 5vreme postalo telo i boravilo među nama.” (Uriah Smith, Looking Unto Jesus, Battle Creek,Mich.: Review and Herald Publishing Company, 1898, p. 10). Urija je tada u to vreme verovao
da je Hristos rođen od Oca. Što se tiče verovanja o Svetom Duhu, za njega je Sveti Duh bio samouticaj a ne ličnost.
U ovom radu ćemo se osvrnuti na uslove u crkvi nastalih nakon 1888. godine a koji su doveli do početka razmatranja istine o Trojstvu. Napravićemo i pregled onoga što su propovedali nekoliko vodećih ljudi u adventističkom pokretu krajem 19. i početkom 20. veka, od kojih su neki bili ibliski saradnici Elen Vajt, koje je ona cenila, u koje je imala poverenje za buduće vodstvo crkve i nakon njene smrti, a koji su bili glavni nosioci svetlosti o Trojstvu. Ova lista svakako nije
kompletna, ali je dovoljna da se vidi kako su ljudi nadahnuti Duhom Svetim, slušali Božji glas koji im je govorio kroz Bibliju i pod vodstvom proroka među njima i kako su nastavili uzlazni put ka sve većoj i većoj svetlosti.
Isto tako ćemo dati pregled onoga što su naši teolozi pisali u to vreme u našim časopisima i knjigama koje su štampali. Videćemo šta nam pisani materijal pokazuje o novoj orjentaciji crkve po pitanju istine o Trojsvu.
Ali, pre toga, pogledajmo kakavu percepciju su imali neadventisti o adventistima i njihovom stavu prema nauci o Trojstvu.
Bazorilo
28. januar 2020. u 20.25
„Који год чини претуп,не стојећи у науци Христовој,онај нема Бога,а који стоји у науци Христовој онај има и Оца и Сина”.2Јованова 9.

Овде се јасно види кога апостол Јован признаје на престолу Божјем.
Нема сумње да би он поменуо и трећу личност када би она постојала тамо.
Зато сви они који поред овако јасних порука,упорно покушавају да прошверцују и трећу личност на престо Божји,нису од Христа,већ од узурпатора.
Bazorilo
28. januar 2020. u 20.29
Који год чине преступ...
cartensius
(pisac)
29. januar 2020. u 15.31
Jasnih poruka nisi izneo a ovo je prevršilo svaku meru. Da li si svestan šta si izgovorio?

„Зато сви они који поред овако јасних порука,упорно покушавају да прошверцују и трећу личност на престо Божји,нису од Христа,већ од узурпатора”.
cartensius
(pisac)
29. januar 2020. u 15.39
Kako su neadventisti podstakli adventiste na proučavanje
istine o Trojstvu - slučaj Dadli Marvin Kanrajta (Dudley Marvin
Canright)
Pored toga što su se adventisti sve jasnije izjašnjavali o Hristovom božanstvu i ličnosti Svetoga
Duha, postojali su i vanjski faktori krajem 19. i početkom 20. veka, koji su u neku ruku ponukali
adventiste da se oglase po pitanju verovanja u Trojstvo ne samo na nivou pojedinaca i njihovih
usputnih izjava o njemu, nego i kroz članke ili knjige koji su bili posvećeni specifično pitanju
verovanja i shvatanja u vezi Biblijskog Trojstva. Zbog toga je važno da pogledamo kako su
neadventisti shvatali adventiste u vezi njihovog verovanja ili neverovanja u Trojstvo i kako su
adventisti odgovarali na to.
To kako su neadventisti shvatali adventiste po pitanju Trojstva je uglavnom bilo kroz pisanje
Dadli Kanrajta koji je u jedno vreme bio bliski saradnik Džejmsa i Elene Vajt. Džejms Vajt je
rukopoložio Dadli Kanrajt 1865. godine i postao jedan od njihovih najbližih saradnika. Bio je na
mnogim pozicijama u crkvi i njegovi darovi u službi su bili od velike pomoći razvoju ranog
6
adventizma. Nažalost, 1870-tih godina, najverovatnije zbog svoje vlastite sujete, dolazi do
nesaglasnosti sa vodstvom crkve. Nakon toga dolazi do pomirenja nakon čega je bio izabran kao
jedan od tri člana izvršnog odbora Generalne Konferencije. Tokom 1880-thih godina opet dolazi
do nesuglasice sa vodstvom, da bi ponovo došlo do izmirenja.
Konačno, 1887. godine, Kanrajt definitivno napušta adventističku ckrvu i postaje jedan od
najvećih i najglasnijih protivnika adventističke crkve. Iako je bilo i drugih koji su pisali protiv
adventističke crkve u tim ranim godinama razvoja, ni jedan nije na tako sistematski način izneo
svoje napade na nju kao što je to uradio Kanrajt.1889. godine, kada je napisao svoju poznatu
knjigu „Odricanje od adventizma sedmoga dana” („Seventh-Day Adventism Renounced”)
koja je doživela mnoga izdanja i koja se štampa i do današnjih dana kao jedna od najglasnijih i
možda jedna od najdetaljnijih knjiga protiv adventističke crkve. U toj knjizi na 25. strani on za
adventiste kaže:„Oni odbacuju doktrinu o Trojstvu” („They reject the doctrine of the
Trinity.”).
Konrajt je bio veoma čudna ličnost. Iako je postao jedan od najvećih protivnika adventista, nije
prestao da se druži sa adventističkim vođama a naročito je voleo da odlazi na sastanke
adventističkih pastora u Batle Kriku (Battle Creek). Do svoje smrti čini se da je pokušavao da
bude na dve strane - najveći protivnik adventista a u isto vreme prijatelj sa njenim vođama i
posetilac njihovih skupova. Iako je pokazivao protivljenje naročito prema proročkom daru Elen
Vajt, ipak je na njenoj sahrani pred njenim kovčegom u plaču rekao „Umrla je plemenita
hrišćanka.”
Sam konrajt dok je bio adventista je 1878. godine u Znacima vremena pisao da ne veruje u
Trojstvo koje čini da su sve tri osobe Božanstva jednake niti veruje da je Sveti Duh osoba. (D.
M. Canright, „The Holy Spirit not a Person, but an Influence Proceeding from God,” The Signs
of the Times, July 25, 1878, p 218) Međutim, kao što je bio prevrtljiv u svom stavu prema
adventizmu, bio je prevrtljiv i po tom pitanju. Samo godinu dana ranije, on je u istom časopisu
pisao i navodio učenja koje adventisti imaju i među njima naveo i učenje o Trojstvu. (D. M.
Canright, „A Plain Talk to the Murmures”, The Signs of the Times, April 12, 1877, p 116)
Ova njegova tvrdnja da adventisti ne veruju u Trojstvo je bila dočekana sa protivljenjem među
adventistima koji kao što smo ranije rekli u to vreme počinju sve više da shvataju ovu biblijsku
nauku. Kako su adventisti odgovorili na ove Kanrajtove primedbe se vidi 8. aprila 1913. godine,
u „Znacima vremena” („The Signs of the Times”), M.C. Vilkoks (M.C. Wilcox) je napisao
članak „Izopačene izjave o činjenicama”(„Garbled Statements of Facts”) u kome optužuje
Kanrajta da ne iznosi istinu o adventističkim verovanjima. Između ostalog, optužuje ga u vezi
toga što piše da adventisti ne veruju u Trojstvo. Vikoks naglašava da ako Kanrajt nije verovao u
Trojstvo dok je bio adventista ne znači da adventistička crkva odbacuje Trojstvo:
„On[Kanrajt] nam možda govori istinu o onome što je on nekada verovao, ali on ne
predstavlja zajednicu na pravi način. Na primer, on izjavljuje da su među glavnim
7
doktrinarnim tačkama adventista sedmoga dana ‘odbacivanje doktrine o Trojstvu;… ’.
Tako, u smislu u kome su ove tačke izložene, one nisu istinite.”(„The Sign of the Times”,
April 8. 1913. p. 8)
M.C. Vilkoksov brat, F. M. Vilkoks (F.M. Wilcox) je u to vreme bio urednik najuticajnijeg
adventističkog časopisa Rivju end herald (Review and Herald). On je u izdanju od 8. oktobra
1913. godine još jasnije potvrdio adventističko verovanje u Trojstvo. U tom izdanju, na istoj
stranici gde se završava jedan članak od Elen Vajt (koliko bi bilo verovatno da ona nije pročitala
članak od Vilkoksa?), on u članku „Poruka za danas”(„The Message for Today”) iznosi 15
tačaka adventističkih verovanja. Njegova izjava je, kako on kaže, data onima koji žele da znaju
koje su „glavne karakterstike” („cardinal features”) adventističkog verovanja. Prvo od 15
verovanja je verovanje u Trojstvo:
„Radi onih koji žele da detaljnije znaju glavne karakteristike vere koju drži ova zajednica,
mi ćemo navesti da adventisti sedmog dana veruju:
1. U božansko Trojstvo. Ovo Trojstvo se sastoji od večnog Oca, kao ličnosti, duhovnog bića,
svemoćnog, sveznajućeg, beskonačnog u sili, mudrosti i ljubavi; od Gospoda Isusa Hrista,
Sina večnog Oca, kroz koga je sve stvoreno i kroz koga će biti ispunjeno spasenje i otkup; i
od Svetog Duha, trećeg lica Božanstva, sile obnovljenja u delu otkupljenja.”(RH, October, 9.
1913. p. 21)
Zapazimo da se Kanrajt, sastao sa adventističkim crkvenim vođama 1913. godine i u pismu
upućenom Dž.H. Morisonu, 25. juna 1913. godine on kaže: „Upravo sam proveo dve nedelje u
Betl Kriku prisustvujući svim njihovim sastancima i dugim posetama sa njihovim
pastorima, braćom i sestrama. Svi su me najsrdačnije pozdravili i ja sam iskreno uživao.”
(Carrie Shasky-Johnson, „I Was Canright’s Secretary” p. 104).Mi ne znamo šta je tačno Kanrajt
pričao sa adventističkim vođama ali on je, verovatno zahvaljući tim razgovorima kao i članku u
Znacima vremena (The Signs of the Times) i članku u Rivju end herald (Review and Herald), u
sledećem izdanju „Odricanje od adventizma sedmoga dana” („Seventh-Day Adventism
Renounced”) iz 1914. godine, uklonio primedbu da adventističaka crkva odbacuje verovanje u
Trojstvo.
Pa ipak, kao što smo videli, Kanrajt je bio veoma labilna ličnost koja je često menjala svoje
stavove. Iako je u sledećem izdanju izbacio primedbu o tome da adventisti ne veruju u Trojstvo,
ipak je već u sledećoj prilici koja se ukazala uputio ponovni napad na adventističku crkvu da ne
veruje u Trojstvo. Ovoga puta se prilika ukazala kada je jedan poznati biblijski skolar i
predsednik poznatog bibijskog instituta Mudi (Moody Bible Institute), Džejms Martin Grej
(James Martin Gray) 1815. godine kao editor hrišćanskog časopisa Kristian Vorkers Magazina
(„The Christian Workers Magazine”)napisao javno izvinjenje adventističkoj crkvi zato što ih je u
jednom ranijh izdanja ovog magazina, krivo optužio da ne veruju u Trojstvo.
8
Naime, Džejms Graj, verovatno pod uticajem onoga što je Kanrajt piso o adventističkom
neverovanju u Trojstvo, je već 1813 godine u svojoj knjizi „Objašnjeni biblijski problemi”
(„Bible Problems Explained”) pisao da Adventisti „obacuju doktrinu o Trojstvu koja govori o
Hristovom božanstvu, iako to ne izjavljuju” („reject the doctrine of the Trinity, which
involves the Diety of Christ, though this is not stated” - „Bible Problem Explained”, New
York, Chicago, Toronto, 1913., p. 81). Tu optužbu je sada ponovio u svom časopisu„Kristijan
Vorkers Magazin”.
Međutim, adventistički pastor Li S. Viler (Lee. S. Wheeler) je odgovorio na tu optužbu kao
netačnu, tako da je Džejms Grej u ovom časopisu u junskom izdanju od 1915. napisao svoje
ubeđenje da je pogrešno optuživao adventiste da ne veruju u Trojstvo i javno se izvinio
adventističkoj crkvi.
Dadli Kanrajtu nije bilo pravo da se tako jedan vodeći protestantski biblijski skolar javno
izvinjava adventistima što ih je lažno optužio da ne veruju u Trojstvo. Kanrajt je poslao svoj
odgovor na pisanje Džejms Greja, koji je objavljen u izdanju od Oktobra 1915. godine, na strani
84, gde opet tvrdi da adventisti ipak ne veruju u Trojstvo. Tu citira izdanje svoje prve knjige gde
optužuje adventiste da ne veruju u Trojstvo a ne drugo izdanje gde je izbacio tu svoju primedbu.
U ovome se očito pokazuje ta promenjivost Kanrajta koji je čas bio prijatelj sa adventistima a čas
njhov najveći neprijatelj.
Kanrajt kao dokaz da adventisti ne veruju u Trojstvo citira knjigu „Otkupljenje” („The
Atonement”) od J. H. Vagonera (J. H. Waggoner – ne treba ga pomešati sa njegovim sinom E. J.
Waggoner, nosiocem vesti iz 1888.), gde Vagoner kaže da je Hristos potpuno umro na krstu. On
postavlja pitanje kako neko ko veruje u potpuno božanstvo Isusa Hrista može da kaže da je
Hristos stvarno i potpuno umro. Isto tako, iz te Vagonerove knjige citira par izjava koje su bile
upućene protiv verovanja u Trojstvo. Konačno, Kanrajt daje primedbu da adventisti u svom
crkvenom kredu nemaju verovanje o Trojstvu.
Nakon ove nove optužbe Kanrajta, pastor Li Viler je ponovo napisao odgovor koji je objavljen u
ovom protestantskom časopisu u Maju 1916. godine na strani 680. To je prema rečima editora
bila poslednja izjava u vezi ovog predmeta. Vrlo je značajno ono što pastor Viler ovde piše jer
izražava šta je adventistička crkva verovala u to vreme. Naročito je važno to što pastor Viler
uključuje i pismo A. G. Danielsa (A. G. Daniells), tadašnjeg predsednika Generalne
konferencije, koje je u celosti objavljeno u ovom časopisu. Kasnije ćemo reći više o Danielsu ali
ovde ćemo samo citirati odgovor koji je pastor Li Viler dao ovom časopisu kao definitivan stav
da adventistička crkva veruje u Trojstvo 1915/16. godine a koji uključuje i Danielsovo pismo
Vileru iz Decembra 1915:
Adventističko učenje po pitanju doktrine o Trojstvu
[Sa ovim saopštenjem za sada moramo zatvoriti naše stranice za diskusiji o ovoj
temi. - Urednici]
9
Urednici Kristian Vorkers Magazina (The Christian Workers Magazine):
U vašem broju od Oktobra pod naslovom „Adventisti i doktrina o Trojstvu”,
pojavio se članak pastora D.M. Kanrajta u kojoj on pokušava da pokaže da ova
verska zajednica odbacuje doktrinu o Trojstvu, uključujući i Hristovo Božanstvo: i
u kojem je snažno napao moje izjave objavljene u izdanju od Juna, u kome sam
rekao : „Smatram da je naša pozicija o trojstvu u skladu sa evangelističkim
crkvama.” Gospodin Kanrajt tvrdi: „Ova izjava je netačna.” On zatim dodaje: „Ili
on (pastor Viler), nezna doktrinu njegove crkve, ili nije čitao svoje standardne
knjige, ili vas je obmanuo.”
U prilog svojoj tvrdnji gospodin Kanrajt citira određene odlomke iz jedne stare
knjige pastora J. H. Vagonera, štampane 1884, a predstavljenu na takav način kao
da stvarno predstavlja Adventističku denominaciju u pogrešnom svetlu pred vašim
čitaocima. Prirodno sledi zaključak da je gospodin Kanrajt u pravu sa svojim
tvrdnjama, osim ako se nešto kaže kao odgovori na ove optužbe. On možda nema
nameru da nas pogrešno predstavi, ali njegov način izlaganja stvari izgleda loš.
Međutim, ne želeći da ovo bude napad na njegovu ličnost, ja ću u ispravljanju
njegove greške, ograničiti sebe samo na činjenice.
cartensius
(pisac)
29. januar 2020. u 16.08
Knjiga pastora Vagonera, kao što će se pokazati, je napisana pre nego što je shvatanje naše denominacije o doktrini o Trojstvu bilo definisano. Knjiga je izvan štampanja već dosta godina, a ja mogu da dodam da nema spornih ili neskladnih izjava koje se nalaze u kasnijoj literaturi naše organizacije. Iz nekog razloga, gospodin Kanrajt je koristio čitate samo iz ovog zastarelog izdanja; očigledno previdevši bogate i brojne izvore informacija o ovoj temi koji se mogu naći u našim skorašnjijim standardnim delima kao što su „Čežnja vekova”, „Priča vekova”, „Car koji dolazi”, „Biblijska čitanja za porodični krug”, „Patrijarsi i proroci”, „Služba isceljenja”, „Put Hristu”, „Hristove očigledne pouke” i „Svedočanstva za Crkvu.”
„Biblijska doktrina o Trojstvu”
Godine 1892. godini Adventisti sebe jasno stavljaju pred svetom kao vernici u evangelističku doktrinu o Trojstvu i Božanstvu Hrista u najnesumnjivijem smislu ovih reči, usvajanjem i objavljivanje za opštu upotrebu svoje crkve i misionarskih društva, traktat pod naslovom „Biblijska Doktrina o Trojstvu.” To je napisao istaknuti resbiterijanski duhovnik, Samuel T. Spear, D. D., (Samuel T. Spear, D.
D), pastor Južne Presbiterijanske Crkve u Bruklinu, u Njujorku od 1849 do 1871, a posle toga povezan sa uredništvomčasopisa „Independent” („The Independent ”), do okončanja njegovog života . Članak je objavljen u tom verskom časopisu u broju od 14. novembra 1889, ubrzo posle smrti dr Spearsa. Ovo izuzetno jasano, biblijsko, 10 i na svaki način odlično izlaganje hrišćanske doktrine o Trojstvu, u obliku trakta, a noseći ime svog cenjenog autora, bilo je u opštoj upotrebi među Adventistima tokom proteklih dvadeset tri godine.
Ovde citiram prvi paragraf:
„Iako Biblija ne daje metafizičku definiciju duhovnog jedinstva Boga, ona uči o Njegovom suštinskom jedinstvu nasuprot svim oblicima mnogoboštva, a takođe podrazumeva čovekovu sposobnost da dovoljno shvati tu ideju, u svrhu potrebe obožavanja i poslušnosti, Jovan 17:3; 1.Korinćanima 8:6. Biblija isto tako jasno uči da osoba za obožavanje koja je nama poznata kao Isus Hristos, kada se posmatra u
celokupnoj svojoj prirodi, je zaista božanski i istinski Bog u najapsolutnijem smislu reči. Jovan 1:1-18, 1. Jovan 5:20, Rimljanima 1:3,4; 9:5; Titu 2:13.”
Izgleda da gospodin Kanrajt ne poznaje ove činjenice.
Svedočenje pastora Danielsa (Daniells)
Konačno, ja bih stavio tačku na ovu klevetu protiv naše vere, a istovremeno opovrgnuo tvrdnju gospodina Kanrajta - da adventisti „imaju pažljivo pripremljen, zvanično usvojen, štampani kredo.” Želim da predstavim pismo pastora A. G. Danielsa, predsednika Generalne konferencije Adventista sedmog dana iz Takoma Parka u Vašitngon D. C. (Takoma Park, Washington D.C.). Kao odgovor na moja pitanja o spornim tačkama koje je gospodin Kanrajt pisao, on mi je napisao 16. decembra 1915.godine ovo što sledi:
„Dragi brate Viler:
”Hrišćanska adventistička denominacija ne negira niti čak dovodi u pitanje Božanstvo Sina Božijeg. Ništa se ne može naći u zapisniku izjava naše zajednice tokom sedamdeset i jedne godine našeg postojanja da pokaže da mi ne verujemo u Božanstvo našeg blaženog i jedinog Spasitelja. Pojedinci među nama su možda donekle bili zbunjeni u početku naše istorije, u vezi Trojstva.
Neki od njih su davali izjave u njihovim spisima koje nikada nisu bile
prihvaćene od strane zajednice.Već dugi niz godina svaki iskaz svih naših pisaca izražava neograničeno poverenje u Hristovo Božanstvo. Sve što treba neko da uradi da bi proverio ove činjenice, je da prođe kroz arhivu časopisa naše denominacije i mnogih knjiga koje smo izdali.
„Što se tiče kreda, adventisti nikad nisu sastavili niti usvojili crkveni kredo.
Od naših najranijih dana jasno smo dali do znanja da Biblija mora biti naše jedino kredo. Mi smo svi bili ujedinjeni zajedno u shvatanju da reč Božija mora biti jedini nepogrešivi autoritet po pitanju spasenja.
”Ne, brate Viler, mi nikada nismo sastavili crkveni kredo, niti smo bili blizu takvog nečega.
Vrlo , iskreno A. G. Daniels . „
U zaključku želimo da izrazimo veru sa voljenim Pavlom i mnoštvom ranih hrišćanskih svedoka: ”Ali mi imamo samo jednoga Boga oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza nj; jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega.„ (Vidi 1. Korinćanima 8:6; Efescimma 4:4).
I u molitvi blagoslova se pridružujemo u zajedništvu sa svom decom Božijom rekavši: Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i oca i zajednica svetoga Duha sa svima vama. Amin.” (2. Korinćanima 13:13).
Li S. Viler (Lee S. Wheeler).„
(Original ovog teksta od Vilera kao i članak Kanrajta se može naći na Internetu, ”Kristijan Vorkers Magazina„, Volumen
:http://books.google.com/books?id=mVgxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q& f=falsestrana 84. i strana 680.)
Postoje tri glavne optužbe koje je Kanrajt izneo u svom člnaku kao dokaz da adventisti ne veruju u Trojstvo i na koje je Viler odgovorio. 1) Ako je Hristos potpuno Bog, kako onda adventisti mogu da uče da je Hristos potpuno umro i još uvek da veruju da je Hristos potpuno Bog, s
obzirom da Bog ne može da umre. 2) Adventisti u svojim spisima imaju izjave protiv verovanja u Trojstvo. 3) Adventisti nemaju verovanje o Trojstvu u svom kredu. Interesantno je da i adventisti koji danas odbacuju verovanje o Trojstvu podižu ove tri primedbe kao glavni razlog zašto misle da učenje o Trojstvu nije biblijska nauka.
Kako je Viler odgovorio na ove primedbe?
Što se tiče primedbe da postoje u našoj literaturi izjave protiv Trojstva, Viler tvrdi da su to bile izjave u ranijem periodu adventnog pokreta. To su bile izjave pojedinaca ali je to bilo u vreme
kada crkva još nije imala stav prema toj biblijskoj istini. Viler jednostavno, poziva ljude da provere ono što su adventisti tada u to vreme pisali o ovom predmetu. Mi ćemo kasnije videti pregled naše literature da bi pokazali da je Viler bio u pravu kada je tvrdio da se u adventističkoj literaturi u to vreme piše o Trojstvu kao o biblijskoj istini. Poziv Danielsa iz gornjeg pisma je
najbolji način da se odgovori na ovo pitanje: ”Sve što treba neko da uradi da bi proverio ove činjenice, je da prođe kroz arhivu časopisa naše denominacije i mnogih knjiga koje smo izdali.„
Što se tiče primedbe na verovanje u potpuno Božanstvo Isusa Hrista, Viler kao i Daniels kažu da oko tog pitanja adventisti nisu nikada imali problema. Najglavniji problem koji je ovde Kanrajt izneo je smrt Isusa Hrista. Kako je smrt mogla biti potpuna ako je Hristos Bog u najvišem smislu te reči. Međutim, činjenica da adventisti veruju da je Isus potpuno umro na krstu nije bila problem verovanja u Trojstvo. Adventističko verovanje po tom pitanju je izraženo u izjavama
Elen Vajt kada je pisala ”Kada je Hristos bio razapet, njegova ljudska priroda je umrla.
Božanstvo nije palo i umrlo; to bi bilo nemoguće.„ (”When Christ was crucified, it was His human nature that died. Deity did not sink and die; that would have been impossible.„
(Letter 280, 1904. 5BC 1113)
Što se tiče treće primedbe o navodnom adventističkom kredu koje ne sadrži verovanje o Trojstvu, kao što smo videli u ovom objavljenom tekstu časopisa ”Kristijan Vorkers Magazin„, Viler i Daniels iznose stav adventističke crkve po tom pitanju. Adventisti su izbegavali da prave kreda ili izjave verovanja zbog toga što su oni verovali da je Biblija jedino kredo verovanja i zbog toga što su smatrali da ako crkva napravi kredo, onda to postaje dogma koja se ne može
cartensius
(pisac)
29. januar 2020. u 16.09
menjati. To bi bilo protivno stavu koji je crkva oduvek imala da je istina progresivna i da ne treba nikada biti zatvorena u okvire službenih kreda, koja se prema onome što vidimo u tradicionalnim ckrvama, ne menjaju tako lako.
Na primer, J. N. Lafboro (J. N. Loughborough) je još 1861. godine definirao razloge zašto adventisti ne trebaju imati kredo: „Prvi korak ka odpadu je da se uspostavi kredo, govoreći šta treba da verujemo. Drugi korak je da se kredo uspostavi kao ispit pripadnosti. Treći
korak je da se članovi sude prema kredu. Četvrti je da se oni koji ne veruju u taj kredo proglase jereticima i da se počne progonstvo protiv takvih” (Review and Herald, October 8, 1861).
Mnogi protivnici Trojstva među adventistima danas upiru prst u izjave vere koje su se pojavljivale u našim časopisima ili godišnjim zapisima naše crkve, tokom naše istorije, da bi dokazali kako se u tim ranim izjavama vere ne nalazi doktrina o Trojstvu. Ali, ono što je pastor
Daniels napisao u svom pismu i što je zapravo bio oduvek stav adventističke crkve kao što Lafboro gore kaže, to nisu bila nepromenjiva crkvena kreda, nego izjave trenutnih shvatanja
istine adventističke crkve. Pozivi da se vratimo na neke od tih ranih izjava vere je samo poziv da odbacimo sve naknadno svetlo što je Bog dao kroz proučavanje Biblije i vodstvo duha proroštva tokom dventističke istorije i da se „zatvorimo” u kruto crkveno kredo koje bi ograničilo svaki napredak u poznanju istine.
Imajući to u vidu, ove izjave koje su dali Viler i Daniels 1916. godine ne znače da su svi u crkvi u vezi Trojstva isto verovali i da su se sve crkvene vođe slagale po svim detaljima tog pitanja. To
isto ne znači da je shvatanje Trojstva u tom vremenu bilo isto kako ga mi danas shvatamo.
Pojedina neslaganja oko određenih verovanja koja nisu stubovi adventističke crkve ne moraju dovesti do nesloge među braćom i sestrama niti do proglašavanja da je neko jeretik ukoliko se ne
slaže po svim pitanjima. To je jedan i od razloga prema Lafboru zašto mi nemamo crkveno kredo.
Treba isto tako primetiti u Vilerovom odgovoru da kada on kaže da se adventistička crkva slaže sa učenjem evangelista po pitanju Trojstva, on kao dokaz navodi publikaciju poznatog Prezbiterijanskog pastora Samuel T. Spear-a čiji članak su adventisti objavili pod naslovom
„Biblijska doktrina o Trojstvu” (o ovome ćemo još nešto reći kasnije). Time je on tačno naglasio koje je to učenje evangelista o Trojstvu sa kojima se adventisti slažu. Nisu se adventisti slagali sa svime što su drugi pisali i verovali o Trojstvu.
Konačno, ove izjave Vilera i Danielsa takđe pokazuju šta je bio opšti smer u kome se crkveno verovanje u vezi Trojstva kretalo u to vreme. Kasnije ćemo dati listu članaka i knjiga koje su adventisti pisali u to vreme gde se jasno vidi njihovo verovanje u Trojstvo krajem 19. i početkom 20. veka, što je bila osnova onoga što se tokom kasnijih decenija iskristaliziralo u onome što adventisti danas imaju kao službeno verovanje o Trojstvu.
Ovakve jasne izjave adventista kao i njihova literatura nisu ostale nezapažene od strane neadventista. Kao što smo već videli, Džejms Graj se javno izvinuo adventistima za neosnovanu optužbu da ne veruju u Trojstvo. Isto tako, 1918. godine, pisac o kultovima, Džon Elvard Braun (John Elward Brown), u svojoj
knjizi „U carstvu kulta” („In the Cult Kingdom”) prepoznaje adventiste sedmoga dana u grupi evangelističkih crkava. Braun ne nalazi nikakve primedbe u verovanjima adventista koja govore o božanstvu Isusa Hrista i verovanju u ličnost Svetog Duha koja su osnova verovanja u Trojstvo.
Evo njegovog opisa verovanja adventista sedmoga dana:„Što se tiče svih glavnih biblijskih doktrina – čudotvornog začeća, rođenja od strane device, raspeća, vaskrsenja i uznesenja, Hristovog božanstva, Njegovog otkupa i drugog dolaska, ličnosti Svetog Duha, i
nepogrešivosti Biblije, adventisti sedmog dana zvuče čvrsto kao čelik.” (John Elward Brown,
„In the Cult Kingdom”, Siloam Springs, Arkansas, 1918, p. 7)
Ovaj deo istorijske pozadine s’ kraja 19. i početka 20. veka i kako su neadventisti shvatali adventiste po pitanju učenja o Trojstvu, smo počeli sa Kanrajtom i njegovim uticajem na
percepciju neadventista u vezi adventističkog verovanja u Trojstvo. Isto tako završićemo sa Kanrajtom. On je kroz svoju knjigu i javne napade na adventističku crkvu bio jedan od glavnih razloga zašto su neadventisti tog vremena imali utisak da adventistička crkva ne prihvata Trojstvo. Da li su njegove namere bile poštene u tim napadima i optužbama prema adventističkoj crkvi?
Mi ne možemo znati tačan odgovor na to pitanje, ali s obzirom na njegovo neprestano druženje i vrlo prijateljske odnose sa adventističkim vođama tog vremena, koje je održavao sve do kraja
svog života, svakako je mogao da zna šta crkva uči u to vreme.
Pa ipak, uprkos njegovom rada protiv adventističke crkve, a možda baš i zahvaljujući tom njegovom lažnom optuživanju, u vezi Trojstva, crkva je u svojim službenim glasilima sve više i više pisala o ovoj biblijskoj istini kao i javno istupala pred ondašnjim hrišćanskim svetom ukazujući na naše verovanje u tu biblijsku istinu. Primeri toga su članci u našim časopisima i knjigama a čak i pisanje drugim hrićanskim institucijama govoreći o onome što mi verujemo kao
što je to slučaj Vilerovog članka o kome smo gore govorili.
Bazorilo
29. januar 2020. u 17.41
Zašto pitas,da li sam svestan šta pišem kad kažem,da Biblija nigde ne govori o trecoj licnosti na prestolu Bozjem.Jesam li ja kreirao koncept
Svetog pisma?Molim te za razumno ophodjenje po ovom pitanju.Apostol Jovan opisuje samo Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista(kome takodjer,kao i Ocu,pripisuje sve Bozanske atribute)kao jedine suverene na prestolu neba.Jesam li ja kriv,sto tako piše,a moja vera mi nalaze da se pokoravam Reci Bozjoj?
A onaj,što se izvinio Adventistima,za iznosenje neistine,po kojoj oni ne veruju u Trojstvo,samo pokazuje stanje u Adventistickoj Crkvi za vreme zivota sestre Vajt i drugih pionira koji su zastupali Biblijsku istinu o Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu,koji su jedini vladari svega Vasionoga sveta.Kamo sreće da tih protagonista promene paradigme u odnosu na cistu Biblijsku veru,nije ni bilo,kakva bi slavna mogla biti istorija Adventizma.
cartensius
(pisac)
30. januar 2020. u 16.30
„Zašto pitas,da li sam svestan šta pišem kad kažem,da Biblija nigde ne govori o trecoj licnosti na prestolu Bozjem”.
Bazorilo, nemoj zamenu teza, nije bilo reči o ovom tekstu, ispade da svi adventistički vernici sa Gen . Konf. su na stranu uzurpatora, zato što se ne slažu sa tvojim stavovima. Oni nisu Biblijski i tačka.
Formirajte vi drugo upravno telo, sa ovim učenjem. Jelena Vajt piše, da će Crkva izgledati kao da će pasti, ali se to neće dogoditi. Ova Crkva će dočekati svog Spasitelja, iako još slaba i nesavršena.
Gornji citat ti služi kao dokaz, da pošto apostol nije pomenuo, u toj situaciji Duha Svetog, da On ne postoji?
Hula na Boga, oprostiće se ljudima, ali hula na Duha Svetoga ne.
Da li stvarno ti nije poznato, da u originalu stoji „jedini te vrste”?
I Otac je jedini te vrste, i Isus je jedini te vrste i Duh Sveti je jedini te vrste, svi ostali stanovnici su stvorena bića.
Isus nema početka, On je od večnijeh vremena. Po pisanju Jelene Vajt, to su tri nebeske sile, čitaj postove koje sam postavio.
Bazorilo
30. januar 2020. u 18.45
Nije Biblija samo na ovom mestu izostavila treću licnost na Bozjem prestolu.Da te licnosti zapravo i nema na Bozjem prestolu potvrdjuju mnogi tekstovi Svetog pisma,jer je nigde ne imenuju kao treću licnost,već se Sveti duh uvek pominje kao Bozji duh,a to znači da je sam Isus svuda prisutan.„I evo ja sam svama u sve dane do svrsetka veka,Amin”.Takodjer se pominje i duh Boga Oca.Ali nigde se ne pojavljuje posebna licnost,kao treci entitet na Bozjem prestolu.Evo ti i knjuige Put Hristu,koju je brat Revizor postavio u pisanom obliku kao i audio verziju.Ajde nadji neki citat o trojstvu pa da ga sagledamo i komentarisemo.Ovako,sve se svodi na spise koji su dopunjeno izdanje neke knjige EGV,u obradi drugih autora posle njene smrti.
Ja ne mogu da verujem,da bi ona pisala suprotno Bibliji.
A za Crkvu sto si rekao da ne može pasti,tačno je ali uslovno.
„Ako se ne pokajes,izbljuvacu te iz usta svojih”.
cartensius
(pisac)
01. februar 2020. u 00.40
Bazorilo, gornji post, od 8. Januara su citati koji dokazuju Trojstvo.
Na moje pitanje: čiji su to citati, nisi mi odgovorio.
Kada budem dobio odgovor, nastavićemo diskusiju, ukoliko ne dobijem odgovor, onda ZBOGOM.
Bazorilo
01. februar 2020. u 18.29
Prijatelju,nemam ja ovde nikakve lične koristi,da bih pisao nešto sto nije istina.A istina je da u Bibliji nigde ne stoji da Sveto Trojstcvo(pišem velikim slovom iz postovanja prema svima koji su to ipak prihvatili kao svoju religiju)egzistira na Bozjem prestolu.
Ni Gospod Isus Hristos a niti njegovi apostoli Trojstvo ne pominju ni inplicitno.Na dan Pedesetnice Bog je izlio svoga svetoga duha kao dar svim prisutnima na saboru u Jerusalimu.Kasnije su ucenici krstavali u ime Gospoda Isusa Hrista.A On im je već bio obecao:I evo ja sam svama
u sve dane do svrsetka veka Amin.Tu se tačno vidi koje nas utesitelj u svim zivotnim prilikama.
Što se tiče citata u vezi kojih insistiras moje mišljenje,ne smatram da je to relevanmtno za ovu diskusiju.Citati koje si postavio mogu biti revidirana dels EGV,koja ne znace ništa.Originali njenih dela ne pominju Trojstvo,jer nema sumnje da se sestra Vajt nigde nije suprostavljala spisima Biblije.Ali posle njene smrti,mnoga njena dela koja su ostala ne zavrsena,dopunjavali su drugi a ne njen sin Vilijam.
Ako ne želiš dalje diskusije na tu temu,nema problema,pravo je svakog diskutanta da ucestvuje u njima ili ne.
cartensius
(pisac)
02. februar 2020. u 17.33
Bazorilo,

„Ako ne želiš dalje diskusije na tu temu,nema problema,pravo je svakog diskutanta da ucestvuje u njima ili ne”.

Govorimo istinu, jel tako? preispitaj se dobro šta si rekao (pisao).
„...ne želiš dalje diskusije na tu temu,...
Da li sam ja to rekao?
Nisam.
Rekao sam: ”Na moje pitanje: čiji su to citati, nisi mi odgovorio.
Kada budem dobio odgovor, nastavićemo diskusiju, ukoliko ne dobijem odgovor, onda ZBOGOM„.

Pošto si ipak dao odgovor, nastavljam diskusiju. Tvoj odgovor je:
”Što se tiče citata u vezi kojih insistiras moje mišljenje,ne smatram da je to relevanmtno za ovu diskusiju.Citati koje si postavio mogu biti revidirana dels EGV,koja ne znace ništa.Originali njenih dela ne pominju Trojstvo,jer nema sumnje da se sestra Vajt nigde nije suprostavljala spisima Biblije.Ali posle njene smrti,mnoga njena dela koja su ostala ne zavrsena,dopunjavali su drugi a ne njen sin Vilijam„.
Dakle pod br.1, ako to nije relevantno za ovu temu i diskusiju, reci mi za koju će biti relevantno?
Pod br. 2, Postavljeni citati mogu biti revidirana dela EGV, po tebi ne znače ništa.
To znači, sve moje knjige i spisi koje imam su falsifikovani?
Jedino tačno i istinito je to: ”...sestra Vajt nigde se nije suprostavljala spisima Biblije„.
Odbor koji je sama za života odredila da brinu o njenoj zaostavštini, dakle, zloupotrebili su i falsifikovali, dopunjujući njene radove.
Krsteći ih u ime OCA, SINA i DUHA SVETOGA, da nije i to falsifikovano?
Poslaću vam drugog utešitelja, na koga se misli?
Biću s vama do svršetka..., naravno, On je svugde prisutan, a takođe, pošto je Duh Sveti deo Božanstva, svakako da će biti sa njima, pa i sa nama ako to želimo.
Nego znaš šta, falsifikatorima su se izmakli neki tekstovi pa su sačuvani originalni. Ne dao dragi Gospod Bog, da su to isto radili i sa Biblijom. Hajde, osnujte novu zajednicu, postavite upravu, pa nas obavestite da se upoznamo sa celom vašom naukom

Bazorilo
03. februar 2020. u 15.46
Da ne ponavljam sve sto sam već ranije objašnjavao,evo da se samo osvrnem na tvoju insinuaciju o mom nepostovanju Biblijske nauke o Trojstvu.E ovo pitanje moram da ponovim,jer se ti stalno vracas na isto.Navedi mi molim te gde to Biblija pominje Trojstvo,ili bar navedi neko mesto gde se spominje Bozji presto a na njemu pored Oca i Sina sedi Sveti duh kao treci entitet.
cartensius
(pisac)
05. februar 2020. u 17.31
Doslovno ili simbolički, Idiomi=stvarno značenje, preneseno značenje=metaforico,

ИСА 6:1 Године које умрије цар Озија видјех Господа гдје сједи на
пријестолу високу и издигнуту, и скут му испуњаваше цркву.

ИСА 6:2 Серафими стајаху више њега, сваки их имаше шест крила: двјема заклањаше лице своје и двјема заклањаше ноге своје, а двјема лећаше.

ИСА 6:3 И викаху један другоме говорећи: свет, свет, свет је Господ над
војскама; пуна је сва земља славе његове.
ИСА 6:4 И задрмаше се прагови на вратима од гласа којим викаху, и дом се
напуни дима.
ИСА 6:5 И рекох: јаох мени! погибох, јер сам човјек нечистијех усана, и живим усред народа нечистијех усана, јер цара Господа над војскама видјех својим очима.

ИСА 6:6 А један од серафима долетје к мени држећи у руци жив угљен, који узе с олтара клијештима,

ИСА 6:7 И дотаче се уста мојих, и рече: ево, ово се дотаче уста твојих,
и безакоње твоје узе се, и гријех твој очисти се.
ЈЗК 16:1 Опет ми дође ријеч Господња говорећи:
ЈЗК 16:2 Сине човјечји, покажи Јерусалиму гадове његове,
ЈЗК 16:3 И реци: овако вели Господ Господ Јерусалиму: постањем и родом ти си из земље Хананске; отац ти бјеше Аморејац а мати Хетејка.
ЈЗК 16:4 А о рођењу твом, кад си се родила, није ти пупак одрезан и нијеси окупана водом да би била чиста, нити си сољу натрвена ни пеленама повита.
ЈЗК 16:5 Око те не пожали да ти учини што од тога и да ти се смилује; него ти би бачена у поље, јер бијаше мрска душа твоја онога дана кад си се родила.
ЈЗК 16:6 И идући мимо тебе и видјевши те гдје се ваљаш у својој крви, рекох ти: да си жива у својој крви! и опет ти рекох: да си жива у својој крви!
ЈЗК 16:7 И учиних да растеш на тисуће као трава у пољу; и ти нарасте и поста велика и дође до највеће љепоте; дојке ти напупише, и длаке те пробише; али ти бијаше гола нага.
ЈЗК 16:8 И идући мимо тебе погледах те, и гле, године ти бијаху године за љубљење; и раширих скут свој на те, и покрих голотињу твоју, и заклех ти се и учиних вјеру с тобом, говори Господ Господ, и ти поста моја.
ЈЗК 16:9 И окупах те водом, и спрах с тебе крв твоју, и помазах те уљем.
ЈЗК 16:10 И обукох ти везену хаљину, и обух ти цревље од јазавца, и опасах те танким платном и застријех те свилом.
ЈЗК 16:11 И накитих те накитом, и метнух ти наруквице на руке и гривну око врата.
ЈЗК 16:12 И гривну око чела метнух ти, и обоце у уши, славан вјенац на главу.
ЈЗК 16:13 И ти бијаше окићена златом и сребром, и одијело ти бијаше од танкога платна и од свиле и везено, јеђаше бијело брашно и мед и уље, и бијаше врло лијепа, и приспје до царства.
ЈЗК 16:14 И разиде се глас о теби по народима ради љепоте твоје, јер бјеше савршена красотом мојом, коју метнух на те, говори Господ Господ.
ЈЗК 16:15 Али се ти ослони на љепоту своју, и прокурва се с гласа својега, те си просипала курварство своје свакоме који пролажаше, и бивала си његова.
ЈЗК 16:16 И узевши од хаљина својих начинила си шарене висине, и курвала си се на њима, како нигда није било нити ће бити.
ЈЗК 16:9 И окупах те водом, и спрах с тебе крв твоју, и помазах те уљем.
ЈЗК 16:10 И обукох ти везену хаљину, и обух ти цревље од јазавца, и опасах те танким платном и застријех те свилом.
ЈЗК 16:11 И накитих те накитом, и метнух ти наруквице на руке и гривну око врата.
ЈЗК 16:12 И гривну око чела метнух ти, и обоце у уши, славан вјенац на главу.
ЈЗК 16:13 И ти бијаше окићена златом и сребром, и одијело ти бијаше од танкога платна и од свиле и везено, јеђаше бијело брашно и мед и уље, и бијаше врло лијепа, и приспје до царства.
ЈЗК 16:14 И разиде се глас о теби по народима ради љепоте твоје, јер бјеше савршена красотом мојом, коју метнух на те, говори Господ Господ.
ЈЗК 16:15 Али се ти ослони на љепоту своју, и прокурва се с гласа својега, те си просипала курварство своје свакоме који пролажаше, и бивала си његова.
ЈЗК 16:16 И узевши од хаљина својих начинила си шарене висине, и курвала си се на њима, како нигда није било нити ће бити.
ПСА 8:1 Господе, Господе наш! како је величанствено име твоје по свој земљи! Подигао си славу своју више небеса.
ПСА 8:2 У устима мале дјеце и која сисају чиниш себи хвалу насупрот непријатељима својим, да би учинио да замукне непријатељ и немирник.

ПСА 8:3 Кад погледам небеса твоја, дјело прста твојих, мјесец и звијезде,
које си ти поставио;

ПСА 8:4 Шта је човјек, те га се опомињеш, или син човјечји, те га полазиш?

ПСА 8:5 Учинио си га мало мањега од анђела, славом и чашћу вјенчао си га;
ПСА 8:6 Поставио си га господаром над дјелима руку својих, све си метнуо
под ноге његове,
cartensius
(pisac)
06. februar 2020. u 16.03
ЈЗК 3:1 И рече ми: сине човјечји, поједи што је пред тобом, поједи ову књигу, па иди, говори дому Израиљеву.
ЈЗК 3:2 И отворих уста, и заложи ме оном књигом.
ЈЗК 3:3 И рече ми: сине човјечји, нахрани трбух свој, и цријева своја напуни овом књигом коју ти дајем. И поједох је, и бјеше ми у устима слатка као мед.
ЈЗК 1:1 Године тридесете, мјесеца четвртога, петога дана, кад бијах међу робљем на ријеци Хевару, отворише се небеса, и видјех утваре Божје.

ЈЗК 1:2 Петога дана тога мјесеца, пете године откако се зароби цар Јоахин,
ЈЗК 1:3 Дође ријеч Господња Језекиљу сину Вузијеву, свештенику, у земљи Халдејској на ријеци Хевару, и ондје дође рука Господња нада њ.

ЈЗК 1:4 И видјех, и гле, силан вјетар долажаше од сјевера, и велик облак и огањ који се разгоријеваше, и око њега свјетлост, а исред огња као јака свјетлост;
ЈЗК 1:5 Исред њега још као четири животиње, које на очи бијаху налик на човјека;
ЈЗК 1:6 И у сваке бијаху четири лица, и четири крила у сваке;
ЈЗК 1:7 И ноге им бијаху праве, а у стопалу бијаху им ноге као у телета; и сијеваху као углађена мјед.
ЈЗК 1:8 И руке им бијаху човјечије под крилима над четири стране, и лица им и крила бијаху на четири стране.
ЈЗК 1:9 Састављена им бијаху крила једно с другим; и не окретаху се идући, него свака иђаше напрема се.
ЈЗК 1:10 И лице бијаше у све четири лице човјечије и лице лавово с десне стране, а с лијеве стране лице волујско и лице орлово у све четири.
ЈЗК 1:11 И лица им и крила бијаху раздијељена озго; у сваке се два крила састављаху једно с другим, а два покриваху им тијело.
•ЈЗК 1:12 И свака иђаше право напрема се; иђаху куда дух иђаше,
• и не окретаху се идући.
ЈЗК 1:13 И на очи бијаху те животиње као живо угљевље, гораху на очи као свијеће; тај огањ пролажаше између животиња и свијетљаше се, и из огња излажаше муња.
ЈЗК 1:14 И животиње трчаху и враћаху се као муња.
ЈЗК 1:15 И кад гледах животиње, гле, точак један бијаше на земљи уза сваку животињу према четири лица њихова.
ЈЗК 1:16 Обличјем и направом бијаху точкови као боје хрисолитове, и сва четири бијаху једнака, и обличјем и направом бијаху као да је један точак у другом.
ЈЗК 1:17 Кад иђаху, иђаху сва четири сваки на своју страну, и идући не скретаху.
ЈЗК 1:18 И наплаци им бијаху високи страхота; и бијаху наплаци пуни очију унаоколо у сва четири.
cartensius
(pisac)
06. februar 2020. u 16.05
ЈЗК 1:19 И кад иђаху животиње, иђаху и точкови уз њих; и кад се животиње подизаху од земље, подизаху се и точкови.
ЈЗК 1:20 Куда дух иђаше, онамо иђаху, и подизаху се точкови према њима, јер дух животињски бјеше у точковима.
ЈЗК 1:21 Кад оне иђаху, иђаху и они; и кад оне стајаху, стајаху и они; и кад се оне подизаху од земље, подизаху се и точкови према њима, јер дух животињски бјеше у точковима.
ЈЗК 1:22 А над главама животињама бијаше као небо, по виђењу као кристал, страшно, разастрто озго над главама њиховијем.

ЈЗК 1:23 А под тијем небом бијаху им крила пружена, једно према другом, а два крила свакој покриваху тијело.
ЈЗК 1:24 И чујах хуку крила њиховијех кад иђаху као да бјеше хука велике воде, као глас свемогућега и као граја у околу; и кад стајаху, спуштаху крила.

ЈЗК 1:25 И кад ставши спуштаху крила, чујаше се глас озго из неба, које бијаше над главама њиховијем.
ЈЗК 1:26 И озго на оном небу што им бијаше над главама, бијаше као пријесто, по виђењу као камен сафир, и на пријестолу бијаше по обличју као човјек.

ЈЗК 1:27 И видјех као јаку свјетлост, и у њој унутра као огањ наоколо, од бедара горе, а од бедара доље видјех као огањ и свјетлост око њега.
ЈЗК 1:28 Као дуга у облаку кад је киша, така на очи бијаше свјетлост унаоколо. То бијаше виђење славе Божје на очима; и кад видјех, падох на лице своје, и чух глас некога који говораше.

ДАН 7:22 Докле дође старац, и даде се суд свецима вишњега, и приспје вријеме да свеци преузму царство.
ДАН 9:21 Док још говорах молећи се, онај човјек Гаврило, којега видјех прије у утвари, долетје брзо и дотаче ме се о вечерњој жртви.

ДАН 10:1 Треће године Кира цара Персијскога објави се ријеч Данилу, који се зваше Валтасар; и ријеч бјеше истинита и о великим стварима; и разабра ријеч и разумје утвару.
ДАН 10:2 У то вријеме ја Данило бјех у жалости три недјеље дана.
ДАН 10:3 Јела угодна не једох, ни месо ни вино не уђе у моја уста, нити се намазах уљем док се не навршише три недјеље дана.
ДАН 10:4 А двадесет четвртога дана првога мјесеца бијах на бријегу велике ријеке Хидекела.
ДАН 10:5 И подигох очи своје и видјех, а то један човјек обучен у платно, и појас бјеше око њега од чистога злата из Уфаза;
ДАН 10:6 А тијело му бјеше као хрисолит, и лице му као муња а очи му као лучеви запаљени, а руке и ноге као мјед углађена, а глас од ријечи његовијех као глас многога људства.
cartensius
(pisac)
06. februar 2020. u 16.10
ДАН 10:7 И ја Данило сам видјех утвару, а људи што бијаху са мном не видјеше је, али их попаде страх велик, те побјегоше и сакрише се.
ДАН 10:8 И остах сам, и видјех ту велику утвару, и не оста снаге у мени, и љепота ми се нагрди, и не имах снаге.
ДАН 10:9 И чух глас од ријечи његовијех, и кад чух глас од ријечи његовијех, изван себе падох ничице лицем на земљу.

ДАН 10:10 И гле, рука ме се дотаче и подиже ме на кољена моја и на дланове моје.
ДАН 10:11 И рече ми: Данило, мили човјече! слушај ријечи које ћу ти казати, и стани право, јер сам сада послан к теби. И кад ми рече ту ријеч, устах дркћући.
ДАН 10:12 И рече ми: не бој се, Данило, јер првога дана кад си управио срце своје да разумјеваш и да мучиш себе пред Богом својим, услишене бише ријечи твоје, и ја дођох твојих ријечи ради.

ДАН 10:13 Али кнез царства Персијскога стаја ми насупрот двадесет и један дан; али, гле, Михаило један од првијех кнезова дође ми у помоћ; тако ја остах ондје код царева Персијских.
ДАН 10:1 Треће године Кира цара Персијскога објави се ријеч Данилу, који се зваше Валтасар; и ријеч бјеше истинита и о великим стварима; и разабра ријеч и разумје утвару.
ДАН 10:2 У то вријеме ја Данило бјех у жалости три недјеље дана.
ДАН 10:3 Јела угодна не једох, ни месо ни вино не уђе у моја уста, нити се намазах уљем док се не навршише три недјеље дана.
ДАН 10:4 А двадесет четвртога дана првога мјесеца бијах на бријегу велике ријеке Хидекела.

ДАН 10:5 И подигох очи своје и видјех, а то један човјек обучен у платно, и појас бјеше око њега од чистога злата из Уфаза;
ДАН 10:6 А тијело му бјеше као хрисолит, и лице му као муња а очи му као лучеви запаљени, а руке и ноге као мјед углађена, а глас од ријечи његовијех као глас многога људства.
ДАН 10:7 И ја Данило сам видјех утвару, а људи што бијаху са мном не видјеше је, али их попаде страх велик, те побјегоше и сакрише се.

ДАН 10:8 И остах сам, и видјех ту велику утвару, и не оста снаге у мени, и љепота ми се нагрди, и не имах снаге.
ДАН 10:9 И чух глас од ријечи његовијех, и кад чух глас од ријечи његовијех, изван себе падох ничице лицем на земљу.

ДАН 10:10 И гле, рука ме се дотаче и подиже ме на кољена моја и на дланове моје.
Bazorilo
06. februar 2020. u 17.25
Hvala ti na ovim citatima iz Biblije.Ovde kao i kod citata brata Revizora,vidi se da Bog visnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće.Ako smatras da si ovim dokazao nešto drugo,objasni molim te u par recenica,kao i ja sto sam tebi obrazlozio,kratko i jasno.Znaci,moj stav
je da na prestolu Bozjem sede iskljucivo Bog Otac i Gospod Isus Hristos.Druge nauke o tom predmetu nema.
cartensius
(pisac)
06. februar 2020. u 17.37
ДАН 10:11 И рече ми: Данило, мили човјече! слушај ријечи које ћу ти казати, и стани право, јер сам сада послан к теби. И кад ми рече ту ријеч, устах дркћући.

ДАН 10:12 И рече ми: не бој се, Данило, јер првога дана кад си управио срце своје да разумјеваш и да мучиш себе пред Богом својим, услишене бише ријечи твоје, и ја дођох твојих ријечи ради.
ДАН 10:13 Али кнез царства Персијскога стаја ми насупрот двадесет и један дан; али, гле, Михаило један од првијех кнезова дође ми у помоћ; тако ја остах ондје код царева Персијских.
ДАН 10:21 Али ћу ти казати што је написано у књизи истинитој. Нема никога да јуначки ради са мном у том осим Михаила кнеза вашега.

ДАН 12:1 А у то ће се вријеме подигнути Михаило велики кнез, који брани твој народ; и биће жалосно вријеме, какога није било откако је народа до тада; и у то ће се вријеме избавити твој народ, сваки који се нађе записан у књизи.
ДАН 12:2 И много онијех који спавају у праху земаљском пробудиће се, једни на живот вјечни а други на срамоту и пријекор вјечни.
ДАН 12:3 И разумни ће се сјати као свјетлост небеска, и који многе приведоше к правди, као звијезде вазда и довијека.
ДАН 12:4 А ти Данило затвори ове ријечи и запечати ову књигу до пошљедњега времена; многи ће претраживати, и знање ће се умножити.
ДАН 12:5 Тада погледах ја Данило, и гле, стајаху друга двојица, један с ове стране на бријегу ријеке, а други с оне стране на бријегу ријеке.
ДАН 12:6 И један рече човјеку обученоме у платно, који стајаше над водом у ријеци: кад ће бити крај тијем чудесима?
ДАН 12:7 И чух човјека обученога у платно, који стајаше над водом у ријеци, и подиже десницу своју и љевицу своју к небу, и закле се онијем који живи увијек да ће се све ово испунити по времену, по временима и по по времена, и кад се сврши расап силе светога народа.
ДАН 12:8 И ја чух али не разумјех; и рекох: господару мој, какав ће бити крај томе?
ДАН 12:9 А он рече: иди Данило, јер су затворене и запечаћене ове ријечи до пошљедњега времена.
ДАН 12:10 Многи ће се очистити, убијелити и окушати; а безбожници ће радити безбожно, нити ће који безбожник разумјети, али ће разумни разумјети.
cartensius
(pisac)
06. februar 2020. u 18.16
Nadao sam se da ćeš sam izvući neku pouku iz postavljenih citata. Dakle, naslovio sam:
Doslovno ili simbolički, Idiomi=stvarno značenje, preneseno značenje=metaforico,

ИСА 6:1 Године које умрије цар Озија видјех Господа гдје сједи на
пријестолу високу и издигнуту, и скут му испуњаваше цркву.

Gospod je na prestolu...sam je, On je obučen i skut mu...
Dalje, dom se napunio dima, serafin drži živ ugljen, da se ne bi opekao, koristi klješta, dotakao se prorokovih usana i očistio ga...
Jezek. 16. 1-16, Pročitati!
Osmi Psalam: (ПСА 8:5) Учинио си га мало мањега од анђела, славом и чашћу вјенчао си га;
Original: malo manjeg od Boga, šta je tačno? prvo ili drugo?
ЈЗК 3:1 И рече ми: сине човјечји, поједи што је пред тобом, поједи ову књигу, па иди, говори дому Израиљеву.
ЈЗК 3:2 И отворих уста, и заложи ме оном књигом.
ЈЗК 3:3 И рече ми: сине човјечји, нахрани трбух свој, и цријева своја напуни овом књигом коју ти дајем. И поједох је, и бјеше ми у устима слатка као мед.
ЈЗК 1:1 Године тридесете, мјесеца четвртога, петога дана, кад бијах међу робљем на ријеци Хевару, отворише се небеса, и видјех утваре Божје. Jez. 1. 1-18, ko sedi na ovom prestolu? dva puta si ponovio jedno te isto, dokaz da je Isus, prilikom vaznesenja seo s desne strane Oca a da se ne pominje treća osoba. Pa treća osoba, Duh Sveti je već preuzeo svoju ulogu, Utešitelja, i boravio, tada sa apostolima, a danas među nama.
ДАН 7:22 Докле дође старац, и даде се суд свецима вишњега, и приспје вријеме да свеци преузму царство. Bog, predstavlje kao starac.
Čovek Gavrilo i Čovek obučen u platno, (Danilo 10. 5 i dalje
ДАН 10:10 И гле, рука ме се дотаче и подиже ме на кољена моја и на дланове моје.
Razni prizori i detalji: Bog: zenica oka, desnica, nije okračala ruka Njegova, jaše na konju...
Bazorilo, tvoj zaključak iz, gore navedenih citata?

Bazorilo
07. februar 2020. u 17.37
Nema potrebe za naduvavanjem stvari,izvijanjem Biblijskih citata i falsifikovanjem raznih tumacenja,radi dokazivanja nedokazivih i nepostojecih cinjenica,sve u cilju odbrane vodjstva Crkve koja je u jednom istorijskom trenutku resila iz ko zna kojih razloga,da skrene sa puta koji je Biblija trasirala Bozjoj deci.
Vidi kako ti objašnjavas najslavniji trenutak za ljudski rod.Isus posle velicastvene pobede nad grehom i njegovim uzrocnikom,Odlazi na nebo gde mu Bog Otac ukazuje najvecu cast postavljajuci ga sebi s desne strane.A ti kažeš;pa sveti duh tamo nije bio,jer je navodno dosao na zemlju da bude utesitelj.Alo covece,gde to piše.Ne piše li u Bibliji da su ucenici dobili utesitelja,kada im je Bog poslao dar Duha svetoga na dan pedesetnice,a Isus im je već bio rekao da će On(Isus)biti s njima u sve dane do svrsetka sveta,a ne neko drugi.Bog je duh i koji mu se mole,duhom i istinom treba da se mole,kazao je Gospod Isus Hristos.To pokazuje jasno i nedvosmisleno da Biblija ni inplicitno ne zagovara doktrinu o Trojstvu,već da je Trojstvo u Hrišćanstvu sublimacija Vavilonskog trojstva.-Isus je jedini posrednik između Boga Oca i covecanstva.Nema drugoga,niti će ga ikada biti.Mogao bih još mnogo pisati,ali da ne zamaramo citaoce,trudio sam se da budem sto kraci.
cartensius
(pisac)
08. februar 2020. u 16.20
I šta će biti od Crkve Adventista sedmog dana pošto, po tebi, slede krivu nauku, i to baš Vavilonsku? Hoćete formirati novi pokret?
Možda ćete se pripojiti, ako vas oni prime, J S, jer vam se nauka slaže sa njihovom, ili neki, kao što rekoh, novi pokret?
„Duha ne gasite, proroštva ne prezirite”. Hula na Duha Svetoga, neće se oprostiti ljudima.
Dobro razmisli Bazorilo, za ovo se može izgubiti večni život.
Bazorilo
09. februar 2020. u 17.42
Jeli osim te lične demagoske opaske,drugih argumenata vise nemas?Coveku koji se celim putem ove diskusije poziva iskljucivo na Bibliju i navodi neoborive cinjenice iz nje,da je Duh Bozji dar koji se daje onima koji staju na stranu Bozje pravde,ti saljes toboze upozorenje da pazi na svoj status pred Bogom.Pa uredu,u osnovi svih pitanja mora stajati to upozoreneje i vazi za svakog coveka.A posebno bi to moralo da se odnosi na one koji su odstupili od Biblijskog nacela i narodu propovedaju laznu nauku.Što se tiče Jehovinih svedoka,jasno sam se deklarisao o njihovoj nauci,pogledaj gore,stoji to sve.-A ovo je zivot vecni,da poznaju tebe Jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista.
To rece nas Gospod Isus,a ja verujem u to i stalno govorim o tome,a ti mi sad prebacujes zbog toga i ko avaj,još upozoravas da pazim šta radim.Osporavas mi pravo na zivot vecni,a Gospod Isus rece upravo suprotno,obecava zivot vecni svima koji veruju i govore tu istinu.
Glasnik
11. februar 2020. u 05.10
Odakle vam to da je Bozirilo adventista kada
Su mu komentari i način tipa J. svedoka.
Uz minimalne nijanse.
To je taj isti kulin duh.
I izhave kai:
Nema trojstva u bibliji.
Na presto sede samo dvoje itd.

cartensius
(pisac)
11. februar 2020. u 15.52
Kako da nismo to primetili, trudimo se i molimo Bogu, da Duh Sveti probudi njegovu savest i upozna pravu istinu. Vidi se da nije neki šarlatan već iskrena duša, koja traži istinu. On smatra da su dela Jelene Vajt revidirana, isto tako i neki delovi Biblije. Rekao sam, tj.pisao, da onima koji su to radili, revidirali, izmakli su im neki tekstovi koje nisu uspeli revidirati, a njih ima mnogo i sasvim dovoljno da mu se pokaže, šta je zaista J G W pisala. Predočio sam mu i to, da taj pokret, koji je došao iz raznih sredina, imali su svoja shvatanja onakva kakva je ta organizacija ili Crkva imala. Njima, na samom početku je bila zajednička želja da upoznaju pravu istinu, a glavna tema im je bila Hristov drugi dolazak. Doživeli su razočarenja, ali su se ipak održali, tako Crkva čvrsto stoji na temeljima prave nauke „istine), i pored raznih vetrova krive nauke, koja se svakodnevno pojavljuje unutar Crkve. Negiranje Duha Svetoga, šta je nego hula. Takvi upadaju u duboke vode i gliba odakle je skoro nemoguće da se iščupaju. Trudimo se da im pomognemo, da se za njih Bogu molimo. Pozivam sve dobronamerne da se ovome priključe. Pozdrav, Cartensius.”
Bazorilo
12. februar 2020. u 14.38
Izjaviti da su moji komentari identicni gledistu J.Svedoka,može samo covek koji ili nije procitao ništa od ove teme,ili je po svojoj prirodi sklon da daje pausalne izjave koje nemaju veze sa realnoscu.

Sartenlijus,smatram da je ova nasa diskusija i pored neslaganja u nacinu razmišljanja i tumacenja Biblije po pitanju Trosjtva,ipak doprinela da iskreni trazioci istine budu podstreknuti da sami vise i revnosnije pristupe proucavanju Svetog Pisma pa neka donesu odluku za sebe,kojim će putem poći,jer ovaj zivot nam je dat jednokratno.Odluku za vecnost moramo doneti pravovremeno,mogućnosti za popravni neće biti.
PS.Da su sva dela sestre Vajt revidirana,nisasm rekao nigde.Pomenuo sam dela koja su dopunjena ili dovrsena posle njene smrti.Dok knjige poput,Ceznja vekova,Velika Borba,Rani spisi,Put Hristu i druge knjige koje su istog koncepta,ne spadaju u tu kategoriju.A što se Biblije tiče,nisam takođe nigde pomenuo nekakvo revidiranje.-Opet ću ponoviti Hristove reci:A ovo je zivot vecni,da poznaju tebe Jedinoga i istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista.Posle ove Hristove izjave,protivnicima samo ostaje,da mu zamere,zašto nije pomenuo i neki treci entitet,koji oni žele da umetnu na Bozji presto.No to je njihov problem,ja rekoh Biblijsku istinu i spasoh dusu.
cartensius
(pisac)
12. februar 2020. u 17.24
„Još jednom ponavljam,za mene je izvestaj Svetog pisma najveci autoritet,zato izvan njega ja ne mogu i ne želim komentarisati.To:U ime Oca-Sina i Svetoga Duha,kaže crkva,dok u Bibliji piše drugacije.Pravilo,Biblija piše ali Crkva kaže,za mene nije relevantno”.
Bazorilo
12. februar 2020. u 18.24
Ocito nisi razumeo ovaj moj komentar.U njemu stoji,da za mene nije relevantno ono šta uci Crkva,već ono šta piše u Bibliji.Iza toga stojim i dalje.
cartensius
(pisac)
16. februar 2020. u 14.30
Pa objasni jednom kako u Bibliji piše a kako crkva uči. Pozivaš se na Bibliju a istovremeno je negiraš.
Bazorilo
16. februar 2020. u 15.46
Pa sad vidim šta je problem u nasoj komunikaciji.Ti si bre covece prespavao čitavu diskusiju.Salim se,ali ispade stvarno da nisi procitao
sve sto sam napisao na ovim diskusijama.Sve smo rekli šta je koji imao da kaže na ovu temu,sada samo možemo da ponovimo pojedine postove,ili bar neke njihove segmente.Evo da pocnemo sa ponavljanjem.Eto Crkva uci
da >Trojstvo postoji.-Biblija uci da su na nebeskom prestolu samo jedan Bog Otac i njegov Jedinorodni Sin.
cartensius
(pisac)
16. februar 2020. u 17.57
„Ни пола није речено”!
Da zaista, treći put se ponavljaš. Verujem ti što si rekao, iscrpio si sve što imaš kazati i vrtiš se u začarani krug. Krug se zatvorio i više ne možeš izaći. Jedini koji ga može otvoriti je, Gospod Isus Hristos.
Oni koji odbacuju Njegovu reč, ostaju u tom mračnom krugu.
Čitam ja Prijatelju ne samo tvoje postavke, nego svih diskutanata, a čini mi se da ti ne čitaš i ne odgovaraš na postaljena pitanja. Izjavio si da „...krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha...”, crkva uči.
Nemoj da misliš, da smo ovde samo mi, da, ima mnogo njih koji prate ove diskusije, ima i anđela koji ovo prate, sami ćemo sebe osuditi našim rečima. Ako si kršten, u čije si ime kršten? pazi brate da ne izgubiš večni život, sasvim dobronamerno. Kada bih sigurno znao, da stvarno ne znaš pravu istinu, pružio bih ti more dokaza, da isteraš sumnju iz sebe.
Daću ti moj meil, da ako hoćeš opširnije razgovaramo, da ne davimo i opterećujemo ostale diskutante sa ovom temom.
Evo meila: [email protected]
Ne znam kako ti zamišljaš ono što si više puta ponavljao, da je Isus po vaznesenju na nebo, seo Ocu s desne strane a ne pominje se Duh Sveti, i po tome zaključuješ da treća osoba ne postoji. Jak dokaz? Dakle, Oni sve vreme sede na prestolu? Zašto nisi pomislio da je bila smena, Sin se vratio a Duh Sveti je nastavio da zamenjuje Isusa.
Pisao sam o književnim oblicima, idiomima i metafori, da li si to pročitao i razmišljao. U Bibliji piše: zenica oka Njegova, desnica Gospodnja,..., pa Bog je DUH. U opisu prestola Jezekiljevom i Danilovom, koliko osoba se nalaze na prestolu, pa i spaseni će sesti na prestolu sa Isusom. Presto Božji (Jagnjetov) će biti na obnovljenoj Zemlji. Oni će saditi vinograde (spaseni), itd. Da li neke stvari uzimaš i razumeš bukvalno, jer zaista sve to i još puno stvari piše u Bibliji? Ako si kršteni vernik, od kada si promenio svoje mišljenje?
Ako ima još istomišljenika, osnujte novu zajednicu, registrujte se i poslušajte Hristov nalog propovedajući čistu Njegovu reč koja je istina. Ni oduzeti ni dodavati toj Reči, jer je odgovornost i posledice su strašne.
Bazorilo
16. februar 2020. u 19.03
Znaci odlucio si da idemo sve ispočetka i isponavljamo sve sto smo rekli.Ponavljas opet receno,da bi izbegao suceljavanje sa istinom.Mogu ti reci jednu cinjenicu.U ovakvim diskusijama sam zapazio da sa sitnim dusama nema dogovora,jer se uvek iznova batrgaju i izvitoperuju istinu
Gospodnju,samo da bi dokazali svoj koncept.Sa onima koji imaju siroko sagledavanje stvari,mnogo je lakse jer oni akceptiraju cinjenicu da Trojstva u Bibliji nema.Savetujem ti,da se sastanes sa nekim većim teologom iz Crkve i obradis ovo pitanje.Slusaj ga pazljivo i potrudi se da prihvatis cinjenice.Ovo ti govorim najiskrenije,jer znam da ima ljudi koji ostaju u Crkvi,ali ne muce se dokazivati nedokazivo.Ja takve ljude cenim bez obzira na neslaganje u vezi ove teme.Sa mnogima sam još uvek u odličnim odnosima i biću i dalje,jer su realnii ne pokusavaju da davuckaju sa necim o cemu smo već jasno rekli šta mislimo i kakvo iskustvo imamo po tom pitanju.A kad neko još baca i anateme na sagovornika zbog neslaganja sa njim,to pokazuje o kakvoj se malicioznosti radi.Da ne pricam sve,od kakvih ljudi i iz kojih religija sam doziveo takve stvari.
cartensius
(pisac)
16. februar 2020. u 23.56
Bazorilo, dobro si primetio, ja jesam od onih sitnih duša, hvala Bogu i volim da je to tako, pa i tebi hvala što si to otkrio.
Tačno je i to da ponavljam ono što je rečeno. Istinu ću ponoviti i stoti put i njom se bavim od rane mladosti. Na knjizi „Na putu istine”, (prvog izdanja) radio sam dvadesetšest godina, usledilo je drugo dopunjeno a zatim i treće prošireno izdanje. U pripremi je četvrto izdanje. Isus Hristos je ISTINA, pa zar i Njega da izneverimo?
Ja ovde ne iznosim neki svoj koncept, čistu istinu iznosim.
Daj mi ime nekog većeg teologa da bi me savetovao, prihvatam tvoj savet. Do sada takvog teologa još nisan sreo.
Od samog početka ovih naših diskusija, izbegavaš da odgovaraš na postavljena pitanja.
Izgovoriti istinu, ne treba pamtiti! Ona se ne menja. Laž se menja i nju mora pamtiti jer se upada u zamku, njoj su „kratke noge”.
Bazorilo
17. februar 2020. u 15.45
Stvarno si dokazao da Trojstva u Biblji nnema,ali da ti ipak verujes u njega.Pa dobro,da ti ne kvarimo,to je tvoje pravo.Sto je babi milo,to joj se i snilo.
cartensius
(pisac)
18. februar 2020. u 18.09
„Stvarno si dokazao da Trojstva u Biblji nnema,ali da ti ipak verujes u njega.Pa dobro,da ti ne kvarimo,to je tvoje pravo.Sto je babi milo,to joj se i snilo”.

Ovo si ti rekao, ja to nisam rekao.
Bazorilo
18. februar 2020. u 20.23
Da,to se podrazumeva,ja sam se samo simbolicki izrazio,govoreci o efektu diskusije koji je isao u pravcu Biblijske istine,da je Bog duh,a ne da je na prestolu sa njim još jedan bog pod imenom Sveti Duh.Ta lažna doktrina usla je u Crkvu sa još mnogim ne Biblijskim ucenjima,tek u 4 veku posle Hrista,sto je i koncept teme na kojoj smo diskutovali.
cartensius
(pisac)
19. februar 2020. u 12.44
Bazorilo, ti i dalje ideš u crkvu koja uma lažno učenje?
Što se mene tiče, ni minut ne bih više ostao u jednoj takvoj sredini, makar je reč o crkvi SDA, ili bilo kojoj. Poznato nam je odakle dolazi laž i ko je otac laži, pa sa njim da budemo u zajednici, ne dao Bog?
Ako Biblijska istina nije jasna, da je mogu razumeti i deca, o čemu onda govoriti? One stvari koje ne razumemo, ne tiču se našeg spasenja.
Gore sam ostavio moj meil, sve što te interesuje mogu ti dati.
Pozdrav, Cartensius.
Bazorilo
19. februar 2020. u 15.32
Pošto smo o svemu pisali otvoreno i iskreno,odgovoricu ti i na ovo pitanje.Već nešto preko 20god.ne posecujem crkvu.Sa druge strane sa mnogim ranijim poznanicima održavam prisne veze,bez obzira na razlike u mišljenju po ovom pitanju.Čak veoma retko pocinjemo tematiku o kojoj smo jasno rekli svaki svoj stav.
Svima pa i tebi,želim Bozji mir i blagoslove u zivotu.
cartensius
(pisac)
19. februar 2020. u 20.47
Hvala na iskrenosti, ovo što činim je zbog istine i istinitosti, bez nekih drugih razloga ili motiva. To što bih imao da ti najiskrenije kažem, vrlo rado, ali ne ovde. Ako to želiš, imaš gore moj meil javi mi se da tamo razmenimo veoma važne stvari. Nadam se da si ispregledao knigu. Cartensius.
cartensius
(pisac)
29. februar 2020. u 23.03
Ovaj gospodin se izjašnjava kao vernik SDA, evo i Njegovog komentara na ovu temu.

Elen Vajt o Svetom Duhu.
Boris Todorovich
Sveti Duh uvek dolazi ili kao Sveti Duh ili kao Duh Boziji ili kao Duh Hristov On je zasebna licnost ali se naziva po onom ko ga salje. U bibliji imaš da ga nekad salje Hrist Jovan 15,26 a nekad Otac Jovan 14,26 Ali zapazi da on uvek dolazi kao drugi Hrist kao njegov zamenik po Jovanu 14.26 jer dolazi kako kaže Hrist u Ime moje ili kao drugi utesitelj (branitelj) jer je Hrist prvi. Elen Wajt isto tako i govori da je Sveti Duh - Duh Hristov zato tako i piše. Pogledaj po ovom citatu kako ona to lepo objašnjava
¨Sveti Duh je Utešitelj, u Hristovo ime. On oličava Hrista, a ipak je zasebna ličnost¨. 20MR 324
To mora da bude dostojno Njegove (Isusove) veličine i Njegovog kraljevstva. On je odlučio da pošalje svog Predstavnika, treće lice Božanstva. Ovaj poklon ne može biti nadmašen My Life Today, 36
Vidimo da je Sveti Duh Hristov predstavnik - to je isto kao da je i sam Hrist tu. Zato se nekad i nepravi razlika između Duh Hristov ili Sveti Duh
Obrati paznju na sledeći citat
>>„Ali, vreme [nakon Hristovog vaznesenja] je sada do
šlo. Duh je čekao Hristovo raspeće, vaskrsenje, i vaznesenje. Deset dana su učenici upućivali svoje molbe za izlivanje Duha, a i Hristos na nebu je dodao svoje posredovanje.<< ST, December 1, 1898 par. 5
Ako je Sveti duh u stvari Hrist, kako je to onda po ovom citatu Hrist čekao sam sebe (svoje raspeće, vaznesenje...) ??
Sveti Duh nije Hrist već zasebna ličnost
Elen Wajt je jasno razumela da je Sveti Duh zasebna licnost i u sledećem citatu ga i naziva Bogom> ”Naučila sam da u svim svojim posredničkim molitvama Duh po>sreduje za mene i za sve svete Njegovo posredovanje je u skladu sa Božijom voljom a nikad protivno njoj. a Duh KOJI JE BOG poznaje Božiji um„<< Signs of the Times 3 oktobar 1892 Sveti Duh na putu spasenja 18 januar str 24
Zapazi da Elen Vajt kaže da je Sveti Duh - Bog
Ona još kaže i sledeće>>Moramo da shvatimo da Sveti Duh, koji je isto toliko ličnost kao što je Bog ličnost, hoda ovim prostorima << Evangelism, 616, 1899, From a talk to the students at the Avondale School. - Nešto slično je zabeleženo u bibliji gde je Sveti duh hodao sa Samsonom Sudije 13,25>>I duh Gospodnji poče hoditi s njim po okolu Danovu između Saraje i Estaola<<
Dakle Sveti duh je zasebna ličnost ili treća ličnost trojstva
Pazi šta može da bude problem. Prva izdanja i prve knjige od EW su pisane tako da ona gotovo i ne pravi razliku u trojstvu jer ona u početku kao i nasi pioniri nisu razumeli i shvatali trojstvo kao kasnije kada su uspeli da razumeju tako da u nekim prvim njenim knjigama i nema tako razgranicavanja oko bozanskih licnosti
Evo ti još 1 citat ako može da posluzi u prilog tome
”Kad Božji narod pretražuje Pismo sa željom da sazna što je istina, Isus je prisutan u osobi svog predstavnika, Svetoga Duha, oživljujući srca poniznih i skrušenih.„ (12MR, str. 145.)
When God's people search the Scriptures with a desire to know what is truth, Jesus is present in the person of His representative, the Holy Spirit, reviving the hearts of the humble and contrite ones. (John 15:23, 10, 11 quoted.)—Manuscript 158, 1898. (nastavlja se)

cartensius
(pisac)
29. februar 2020. u 23.06
GDE JE SVETI DUH U DUHU PROROŠTVA?
Ovo je malo čudan i smešan naslov ali veoma istinit (nažalost) u današnje vreme među vernima koji priznaju EGW a nevide SD u savršenom trojstvu biblije pa i citatima EGW. U savršenom Božanskom Trojstvu vlada neverovatno savršen sklad,jedinstvo i izvanredna sloga. Jedno lice Božanstva uvek veliča,uzdiže i odaje najvišu slavu ostalim ličnostima tog uzvišenog trojstva, ne ističući sebe ni malo nego uvek veličajući one o kojima govori
Neke osobe ne vide delovanje SD ni u samim spisima napisanim pod Njegovim uticajem u bibliji i Duhu proroštva. Jedan takav izneo je citat pastoru iz Duha proroštva u kojem se opisuje specijalni sastanak trojstva i SD opisuje šta radi Otac, šta radi Sin i normalno sebe nikada ne ističe i ne naglašava a čovek pita i tvrdeći kaže Pa zar ti ne vidiš da tu nema SD? Pastor ga sa čuđenjem pita prosto neverujući da on ne vidi tu direktan opis prisutnosti SD Pa ko može da opisuje specijalni sastanak Svetog trojstva osim SD koji istina ne ističe sebe kako bi mi ljudi to činili nego radi po savršenom i slavnom isticanju drugih i davanju veće časti drugima. Jedno lice Božanstva uvek veliča ostala lica a nikada kao mi ljudi sebe. Zato nas i uče da isto „Čašću činimo jedan drugog većim od sebe”
Pošto SD daje prosvetlenje, onaj koji počne da ustaje protiv Njega počinje upravo to prvo da gubi. Čitav jedan pokret od sotone protiv SD koristi neverovatne plitke i mutne napade. Jedan od takvih napada je citat
„Gospod mi je pokazao da je sotona nekada bio poštovani anđeo, odmah posle Hrista” 1 SG 17 U nerazumnom napadu se nadovezuje još i neverovatnije pitanje a gde je tu SD? Zar on nije odmah posle Isusa treće lice Božanstva?. Pa ovde i nije opis savršenog trojstva nego ANĐELA po njihovim redosledima i dužnostima. SD nije iza Hrista. On jeste treće lice Božanstva ali svi su međusobno jednaki i uvek jedno lice ističe i veliča druga dva. Oni nemaju početak niti će ikad imati kraj
Sledeća neverovatna zabluda ovog otpadničkog pokreta je da se o SD o njegovoj ličnosti ne govori upotrebom svih padeža trećeg lica jednine ON,NJEMU,GA i sl kao što bi to trebalo ako je On ličnost Sam Isus kaže u najavi svog zamenika SD A kad dođe ON Duh istine Jovan 16,13 ili Duha istine kojega svet ne može primiti jer GA ne vidi niti GA poznaje, a vi GA poznajete Jovan 14,17
„ Dok je Isus bio na zemli učenici nisu želeli drugog pomoćnika ali kada budu lišeni njegove prisutnosti osetiće potrebu za duhom i tada će ON doći” Čežnja vekova 575
Sledeća nerazumna zabluda kao dokaz da SD nije ličnost je lažna tvrdnja da ga EGW u originalu ne naziva da je „Person” nego samo „Personalities” a u svakom ozbiljnom rečniku objašnjenje za tu reč je da ona znači „ličnost,stanje postojećeg lica, skup umnih i moralnih osobina lica” itd U stvari i jednu i drugu reč i izraz EGW upotrebljava i za Oca i za Sina i za SD zavisno od toga da li se samo naglašava postojanje i delovanje kao ličnosti ili se naglašavaju i neke određene osobine ličnosti
„Sile zla mogu biti zadržavane silom Božijom kroz treću ličnost (PERSON) Božanstva kroz SD” EV 617
„SD je treća ličnost (PERSON) Božanstva” TM 392
„SD je... odvojena ličnost (PERSON)” 20 MR 324
„Moramo biti svesni da je SD isto tako ličnost kao što je i Bog..” EV 616
Pošto se verovatno nadaju da će im ljudi poverovati kada nešto tvrde, jer neće lako moći proveriti da li je to tačno u duhu proroštva oni se usuđuju da se drznu da bi dokazali svoju laž da SD nije ličnost da su se u Hristovom stradanju žrtvovali samo Otac i Sin a da EGW ne spominje da se i SD žrtvovao u isto vreme što je takođe prevara jer EGW uči obrnuto
„Božanstvo je bilo pokrenuto sažaljenjem prema nama i Otac i Sin i SD su dali sebe u izvođenju plana spasenja..” CH 222
„Otac Sin i SD tri uzvišene sile neba zavetovale su sebe da će nam svaka potreba biti darovana u naporima da se održi krštenički zavet ” 6 BC 1075
Ništa nije čudo što se ovi pokreti javljaju jer su postojali i pre. EGW kaže
>>Ja sam godinama svedočila da se ljuto varaju svi oni koji ne rade sa Hristom u pravcu u kojem je i On radio, koji kažu da imaju veliko videlo a ovamo se trude da opadaju i ruše ono što je Bog pomoću ljudskih orudja sagradio... Ti ljudi koji nose ove lažne vesti obično nemaju nimalo osećanja časti i poštenja... Oni varaju ljude i mešaju svoje zablude sa mojim svedočanstvima.. << OS 439-460 / TM 32-62 (1893)>>Da su težili da žive u jedinstvu sa Crkvom ne bi se pojavio fanatizam koji je naneo toliko zla delu istine... To zlo je odvajanje od crkve,težnja da se poseduje neka naročita nezavisna vera,bez obzira na veru crkve<< 1T 327 (1862)
S obzirom da je vreme posletka blizu tako i pokreti razni još više deluju a to nam je takođe znak da su poslednja vremena>>POSLEDNJA SOTONINA PREVARA BIĆE UČENJE PROTIV SVEDOČANSTVA BOŽIJEG DUHA<< Maranata 158

cartensius
(pisac)
29. februar 2020. u 23.34
Evo mišljenje još jednog vernika SDA, (Zoran Panić).
DA LI IMA RAZLIKE U KRŠTENJU KOJE JE HRIST OSTAVIO U NALOGU MATEJ 28,19 U IME TRI LIČNOSTI I KRŠTENJU KOJIM SU KRŠTAVALI APOSTOLI U IME HRISTOVO ?
Mislim da je dobar odgovor na ovu temu o krštenju dao Isus kada su Jovan i Jakov tražili da sednu do Hrista u carstvu njegovom Matej 20, 22 - 23 Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se KRŠTENJEM KOJIM SE JA KRSTIM ?... Čašu dakle ispićete i KRSTIĆETE SE KRŠTENJEM KOJIM SE JA KRSTIM...Zapazimo da Isus iako je kršten na Jordanu on kaže da će se tek krstiti U Luci nalazimo još detaljniji tekst o tek predstojećem krštenju Hrista Luka 12,50 Ali se meni valja KRSTITI KRŠTENJEM i kako mi je teško dok se ne svrši-
Apostoli kada krštavaju u ime Hristovo ili kako kaže tekst „krštenjem Hristovim” oni krštavaju u smrt Hristovu Rimljanima 6,3 Osoba koja se krsti ona je ukopana (zaronjena u vodu) sa Hristom. Jer Hrist je umro i u njegovo ime se ukopavamo a krstimo se u ime Oca Sina i Svetog Duha. Zapazimo ne kaže imenima već ime kao jedno u ime Oca Sina i Svetog Duha. Nisu Otac i Sveti Duh umrli umro je Hrist ali u toj osobi (Hristu) u tom imenu su i Otac i Sveti Duh. I zapazimo da u Delima Apostolskim posle krštenja u Hrista odmah i Sveti Duh silazi na krštenika. Petar to i kaže da kad se krstimo u Hrista dobićemo i svetog duha Dela 2,38 Dela 8,37 - 39 Dela 19,5 - 6
Dakle mi se krstimo u smrt Hristovu Rimljanima 6,3 „Ili neznate da svi koji se krstimo u Isusa Hrista u smrt njegovu krstimo se” ili kako Pavle kaže da su ove osobe „krštene radi mrtvih” 1 Korinćanima 15,29 , takođe Krstimo se na način kako se Hrist krstio ali u ime Oca Sina i Svetog Duha Evo šta kaže Elen Vajt u vezi ovog:
>>Čovek se polaže u vodeni grob u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i biva ukopan sa Hristom u krštenju, te biva podignut iz vode da živi novi život vernosti Bogu. Tri velike sile na nebu su svedoci. Oni su nevidljivi, ali su prisutni<< 6 Bible Commentary, 1074,Manuscript 57, 1900
Vidimo da i Elen Vajt kaže kao i Pavle u Rimljanima 6,3 da smo mi ukopani sa Hristom a u ime Oca Sina i Svetog Duha
Krštenje koje nam je Hrist dao i krštenje kojim su Apostoli krštavali su u skladu jedno sa drugim.

Bazorilo
01. mart 2020. u 16.39
Cemu sad ovo nastavljanje zavrsene teme?Zar nije bilo postenije i tehnicki ispravnije,da otvoris novu temu?Ovu diskusiju već dugo niko i ne prati osim nas dvojice,zato mislim da bi transparentije bilo početi novu,da bi imalo neku svrhu.A plus,ovoliki tekst sa jednom jedinom namerom,da se demagogijom nadomesti nedostatak ozbiljnih argumenata,predstavlja skolski primer izvrtanja istine radi dokazivanaja da Crkva nije pogresila iako Biblija o toj doktrini govori sasvim drugacije.Doduse,ovde se najviše citira EGV,koja navodno suprotno Bibliji tvrdi da na Bozjem prestolu vladaju tri lica bozanstva.Ja u spisima EGV nisam nasao takvo ucenje,naprotiv ona spominje samo Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista.-Svetog Duha spominje bas kao i Biblija-kao dar Bozji koji je dao svojoj Crkvi na zemlji.Taj dar Bozji verni će morati da imaju u rezervi za poslednje vreme istorije sveta.Mudre devojke su na molbu ludih devojaka da im pozajme rezervu ulja(Duha Svetoga)uputile svoje drugarice trgovcima da kupe rezervu koju su propustile da nabave na vreme.
Bilo kako bilo,ja ovu temu smatram zavrsenom.Svakome je slobodno da otvori novu,pa izvoli.
cartensius
(pisac)
01. mart 2020. u 23.04
Bazorilo, tačno je da na ovoj temi učestvujemo samo mi, ali, ima njih puno koji ovo prate. Nedavno sam dao moj meil i dobijam pisma podrške, takođe i nekih neistomišljenika. Šta to znači? Pokušaj sam sebi da to objasniš bez nekog spoljnjeg uticaja. Poznato je da od vremena Arija je taj problem u raspravi i on se i dalje vodi. Suština Boga je toliko duboka, velika, nedokučiva..., a ljudi bi svojom pameću hteli da je shvate i objasne. Da li je to moguće, sigurno da nije. Duh Sveti, koji te tajne ispituje i zna, javlja nam u Svetoj Knjizi i mi samo toliko o tome znamo. Kritičari kažu da su mnogi tekstovi iz Biblije revidirani, promenjeni, kao npr. Isusov nalog: „Idite..., krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha...”. Poslaću vam drugog Utešitelja a zatim Isus kaže, i ja sam s vama do svršetka..., to jasno pokazuje tu zajednicu, Duha Svetoga i Isusa. Nije rekao šaljem sebe, šaljem drugog utešitelja a drugi Utešitelj u ovoj Isusovoj izjavi, ovom prilikom, dolazi ili proizilazi od Oca. Duh Sveti se spominje kao Duh Božji i Duh Očev.
To je ta zajednica Boga (Božanstva), koju mi smrtnici, pa i sva Božja stvorenja ne mogu shvatiti niti razumeti. Ali, ljudi se hvataju često za taj problem i nikako da ga reše, i neće ga nikada rešiti.
Prema tome, ako je stav neke verske organizacije ili crkve ovakav ili onakav, pa sam krštenjem prihvatio zvanični stav te verske organizacije ili crkve, davši svoje obećanje da ću ostati dosledan nauci te zvanične organizacije ili crkve, dužan sam, dužni smo, da to ispoštujemo. Martin Luter, kada se više nije slagao sa ondašnjom Crkvom kojoj je pripadao, izašao je i počela je reformacija i novi verski pokreti kojih danas ima, sa različitim stavovima.
E sada, pošto vlada mišljenje, da ova (SDA) organizacija „neće pasti”,
onda valja očekivati neku sličnu reformu, kao što su radili reformatori, ali ne izlaskom iz organizacije (crkve) nego unutar crkve, da se to dogodi. Mišljenje drugih je: Ta organizacija, pokret, ili crkva, postala je „Vavilon), zato pozivamo vernike da izađu.
Mnogi su izašli i otišli, mnogi su izašli i vratili su se. Naveo sam primer Džona Osborna, izašao je i vratio se. Lično sam bio tamo, upoznao te ljude pre njihovog povratka u SDA. Donald Davenport, Walter Rea, Desmond Ford i drugi, nikada se više nisu vratili u krilo crkve.
Sve ovo što radim, radim zbog istine i radi voljenog nam Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, čisto volonterski, niko me ne plaća za ovo, platu očekujem ne kao zaslugu, već kao dar od Isusa.”
Bazorilo
02. mart 2020. u 20.04
Uredu da onda nastavimo ovde,bez otvaranja nove teme.Mnogo smo toga već dotakli,pa realno gledano nebi trebalo da se još dugo nadovezujemo.
Opet si citirao kraj 28 poglavlja po Mateju,gde stoji;Idite po svemu svetu i propovedajte ovo Evandjelje o carstvu, krsteci ih u ime Oca i Sina i Svetoga duha amin.
Na stranu to što ovakva formulacija ovog teksta nema konteksta u Bibliji,uzmimo to ipak pod pretpostavkom da je Isus bas tako rekao.
Kada podjemo dalje kroz Bibliju Novoga zaveta,dolazimo do ozbiljne dileme,kada posmatramo krstenja koja su njegovi apostoli obavljali,a koja su glasila;i krstavahu ih u ime Isusa Hrista.Pogledaj,čak i onaj poslanik carice od Seve to zna.Između mnogih zanimljivih stihova koji potvrdjuju carovanje celim svakolikim svemirom,iskljucivo Boga oca i Gospoda Isusa Hrista,namece se i pitanje:Kako to da se treca licnost Bozanstva/Sveti duh/ koju zagovaraju trinitatci,nigde ne obraca ni ljudima ni andjelima,dok -i Bog Otac I Gospod Isus Hristos to cine.
Evo još citata iz knjige Komentari Biblijskih tekstova od EGV.
Na strani 13.nalazimo ovu misao.Prafraziram,nije mi pri ruci,ali mislim da neću ni najmanje promeniti smisao.-Adam i Eva su u raju svoju ljubav
i veru u Oca Boga i Isusa Hrista,zamenili poslusnoscu Sotoni.
Tu se jasno primecuje koga je ona videla na prestolu Bozjem.To sto ona mnogo puta govori o Svetome duhu,uklapa se u Biblijski koncept o postojanju Bozjeg sveprisustva kao duhovnog bica,koje nadahnjuje svoje sluge,silom i mudroscu za obavljanje svetih duznosti.-Jer je Bog sto čini u vama da hocete i mozete da tvorite njegovu volju.Bog je duh i koji mu se mole,duhom i istinom treba da se mole.Biblija kaže i za andjele Bozje,da su sluzbeni duhovi poslani nama u pomoć za borbu protiv sila tame.
cartensius
(pisac)
06. mart 2020. u 00.39
Bazorilo, imam utisak da nisi pročitao detaljno sve što sam postirao. Takođe, Isusove
Reči, kao formulaciju teksta iz Mateja 28. glave, odvajaš, stavljaš na stranu, za tebe
su nevažne „...uzmimo to ipak pod pretpostavkom da je Isus bas tako rekao”. Kod
čitaoca stvaraš sumnju u istinitost Isusovih reči. Vidiš kako nas naše reči osuđuju, verni Svedoci to marljivo zapisuju. Nikakav dokaz nije ti taj, koga često pominješ, da ako se u nekim prilikama ne pominje Sveti Duh, da On ne postoji. Sveti Duh je ličnost i te atribute poseduje i pokazuje. To isto se odnosi i na viđenja gospođe Vajt, koje sam već citirao, ima ih dosta, ali ih ti ne priznaješ, kažeš da su revidirane. Na kraju će ispsti da je i
Sveto Pismo revidirano.
Koga ima na prestolu iz Jezekiljinog viđenja i koga ima na prestolu iz Otkrivenja Jovanovog?
Verni će sedeti sa Hristom na prestolu. Takođe će graditi kuće, saditi vinograde...
premda su stanovi već pripremljeni, Isus im je unapred pripremio.
Ako ta arijevska nauka ima mnogo podanika, zašto se ne ujedine i stvore novu
versku organizaciju? Zvanična Crkva će morati da isključi neistomišljenike, kao što sam naveo primer Džona Osborna i šta onda?
Ne znam kakvi su Vam ciljevi, a voleo bih da znam, sprovesti reformu unutar Crkve ili iz nje izaći?
Bazorilo
06. mart 2020. u 18.40
Sve vreme ove diskusije sam se trudio da izbegnem pravu reč za tvoje koordinirano vrdanje sa cinjenica i manipulisanje sa mojim odgovorima.
Kad vidi cuda,evo tebe sa takvim izjavama i sada na samom kraju produzene diskusije,koju si svojom inicijativom razvukao u nedogled,da bi stalno ispočetka uporno ponavljao svoje teze,iskrivljujuci moje odgovore.Otisao si toliko daleko,da bezobzirno izjavljujes kako sam ja navodno negirao Isusove reci,pa uz to odmah lepis i etiketu sa anatemom,kao da neznas ko se u srednjem veku bavio anatemama.
A istina je takva,da sam samo rekao da su te reci upitne,da li ih je Isus izgovorio ili ne.A naveo sam već i zbog čega,sto ti uvek tendeciozno utajis i okrenes na svoj način.Rekao sam jasno,da taj stih nema konteksta u Bibliji,sto je tačno i sto nisi mogao da opovrgnes.
Na moje pitanje,zašto ucenici onda nisu tako krstavali,već su krstavali u ime Isusovo.Zar su oni ispustili iz vida te Hristove reci,ili u tvom nastupu vlada iskljucivo pravilo,cilj opravdava sredstvo.Čak si otisao toliko daleko da izjavljujes kako ja revidiram i spise EGV pa čak i Bibliju,sto nigde nisam rekao.Pomenuo sam spise EGV,koji su dovrseni posle njene smrti,a ti si strpao sve u jedan dzak,kso da sam rekao za sve sto je napisala.A naveo sam jasno iz knjige -Komentari biblijskih tekstova od EGV,gde ona na 13 strani kaže;Andjeli su sa zebnjom u srcu posmatrali Adama i Evu i pitali se,da li je moguće da bi oni mogli da svoju ljubav i veru prema Ocu i Sinu preusmere na Sotonu?Međutim ti to ne zapazas,već postavljas svoje pretpostavke i predstavljas ih citaocu kao moje tvrdjenje.Ostavi se te Gebelovske propagande i okreni se malo boljem proucavanju Biblije i postenijem odnosu prema sagovornicima.Ako insistiras da ponavljamo sve sto smo već rekli,mogu da navedem najmanje deset mesta u Bibliji gde se pominju iskljucivo Bog Otac i Gospod Isus Hristos na prestolu neba,dok treće licnosti na istom nema.Jedan tvoj istomišljenik,ali mnogo posteniji u diskusiji od tebe,mi je ovako odgovorio:Trojstva nema u Biblji,ali se podrazumeva.-Uredu brate,rekao sam mu,ti možeš da to podrazumevas,ja ne mogu.Ostali smo prijatelji,bez tendencije da jedan drugoga dalje ubedjujemo.Svako mora graditi vlastiti odnos sa Bogom,bez zelje da u tom smislu sudi svojim bliznjima i upinje se da izvadi trun iz njihovog oka.
cartensius
(pisac)
07. mart 2020. u 17.51
Bazorilo, ti si postavio ovu temu i pošto smatraš da je treba završiti, nemam ništa protiv,
hajde da je završimo. Pored svih dokaza koje sam ti izneo, primetio sam sledeće:
-izbegavaš odgovore, uporno se držiš tvog ubeđenja,
-nisi ih potpuno i do kraja pregledao, (citati od 5. Januara)
-izvrćeš moje reči, to što ti činiš pripisuješ meni, (Danas sam dobio još jednu informaciju, da među Adventistima nedavno se pojavilo Arijevo učenje, koje ne priznaje Hristovo Božanstvo, ne priznaje sva tri lica Božanstva i takođe, ne priznaju ličnost Svetoga Duha. Jedna od tih osoba je i sestra mog sagovornika, koju je nažalost uspeo da zavede neko spolja. Njen brat se protivi tom nebiblijskom učenju, kako će se završiti do kraja, to će sve zavisiti od nje lično.
U pomenutom slučaju, za mene vrlo važno je bilo to što, sagovornik mi je pričao, da je ona slabo proučavala Sveto Pismo i uvek se oslanjala šta drugi misle. Prevara će biti velika a cilja se i na one „izabrane”). Dotičnu osobu ne poznajem pa kako mogu da je napadam, ja sam samo ponovio reči njenog brata koji mi je to ispričao, evo tvojih reči:
„Cartensijus,mani se igre reci i pricanja o nekome tamo cija sestra je navodno nekako nevicna u poznavanju problematike,pa ju je opet tamo neko
nekako uspeo prevesti tamo negde.Oladi bre covece,stani pa razmisli gde to u Bibliji piše o Tri licnosti na Bozjem prestolu-Trojstvo.Nisi nasao ni jedno mesto u Bibliji gde to piše. Ali zato napadas tamo neku ženu koja veruje drugacije od tebe”.
- Ali zato napadas tamo neku ženu koja veruje drugacije od tebe. Jeli ja to napadam?
-u opisu prestola: „U godini smrti kralja Ozije, video sam Jehovu kako sedi na visokom i uzvišenom prestolu, a skutovi njegove haljine ispunjavale su hram”.
Ovde je Gospod sam, neko će iskoristiti ovo, kao što i ti radiš, da dokaže da nema ni dvojice pa ni trojice. Ima još sličnih primera.
Ovaj citat: Evo šta kaže Elen Vajt u vezi ovog:
>>Čovek se polaže u vodeni grob u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i biva ukopan sa Hristom u krštenju, te biva podignut iz vode da živi novi život vernosti Bogu. Tri velike sile na nebu su svedoci. Oni su nevidljivi, ali su prisutni<< 6 Bible Commentary, 1074,Manuscript 57, 1900
Evo tvojih reči, nisam ih izmislio, nisam ih manipulisao: „Otisao si toliko daleko,da bezobzirno izjavljujes kako sam ja navodno negirao Isusove reci, pa uz to odmah lepis i etiketu sa anatemom,kao da neznas ko se u srednjem veku bavio anatemama.
A istina je takva,da sam samo rekao da su te reci upitne,da li ih je Isus izgovorio ili ne.
A naveo sam već i zbog čega,sto ti uvek tendeciozno utajis i okrenes na svoj način.
Rekao sam jasno,da taj stih nema konteksta u Bibliji,sto je tačno i sto nisi mogao da opovrgnes”.
Te reči nisu upitne, Isus ih je izgovorio: „ И приступивши Исус рече им говорећи: даде ми се свака власт на небу и на земљи. Идите дакле и научите све народе крстећи их ва име оца и сина и светога Духа, Учећи их да све држе што сам вам заповиједао; и ево ја сам с вама у све дане до свршетка вијека. Амин.
Takođe si rekao: ”To:U ime Oca-Sina i Svetoga Duha,kaže crkva,dok u Bibliji piše drugacije.Pravilo,Biblija piše ali Crkva kaže, za mene nije relevantno„.
Dokaza ima puno, ali pošto ih ti ne želiš, slažem se da ovu temu završimo. Sve što sam rekao (pisao) je čista nauka crkve SDA, ako sam negde oduzeo ili dodao, slobodno me ispravljaj, inače znamo šta je na zadnjoj stranici Biblije zapisano. Anateme znaš ko je delio, ja za to nemam ovlašćenja a niti ih znam izgovarati.
Javnost će uvideti koja je prava Biblijska istina. Pozdrav, Cartensius.

cartensius
(pisac)
07. mart 2020. u 18.32
„Što se tiče krštenja, to ćete činiti ovako: prvo ćete sve ovo izgovoriti, a onda krstite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga − u tekućoj vodi. 2 Ako nemaš tekuće vode, onda krsti u kakvoj drugoj vodi; ako ne možeš u hladnoj, onda u toploj. 3 Ako nemaš nijedne ni druge, onda triput izlij vodu na glavu; u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 4 A pre krštenja neka poste krštenik i krstitelj i drugi, ako koji mogu. Kršteniku naloži da posti jedan ili dva prethodna dana”.
Didahe

Bazorilo
07. mart 2020. u 20.10
O sestri tvog prijatelja kažeš;nije bila dobro upoznata sa Biblijom,pa sad eto mi koji to čitamo,treba da ti verujemo i ako ženu ne poznajemo ni indirektno.Sve lepse od lepsega.
Evo još i ovo da pomenem;U vezi stiha iz 28 poglavlja po mateju.Rekao sam sledeće;upitno je,da li je Isus zaista rekao krajnju recenicu u tom tekstu-krsteci ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.Pa sam onda kazao ovako;A prihvatimo da jeste,zašto su onda njegovi ucenici krstavali iskljucivo u ime Isusovo?A ti si pokusao da manipulises moj odgovor,kao da sam ja izrazio sumnju u Isusovo ucenje.Igra reci kojom se služiš,može biti vrlo lukavo sredstvo u cilju diskreditacije neistomišljenika,pogutovu ako te covek dobro ne prati.
-A kad dodje sin Covecji u slavi svojoj,slavi Ocevoj i svih svetih andjela,onda će skupiti svece svoje sa sva četiri kraja zemlje.
Zanimljivo je da ovde Gospod Isus Hristos opisuje pored sebe još Oca i andjele,dok Svetog Duha ne pominje.Da on postoji kao licnost i to još sa Bozanskim atributima,zar ga Sin Bozji nebi pomenuo bar sada kada opisuje kraj istorije ovoga sveta i preuzimanje svojih svetaca sa zemlje?Zelja mi je da svi iskreni citaoci ovih redova,odluce da sami u molitvi prouce ovaj predmet studiozno radi spasenja svojih porodica i sebe lično.A znamo da će biti spaseni samo oni koji Ga veruju kao sto Pismo kaže.
cartensius
(pisac)
08. mart 2020. u 16.30
Bazorilo, „O sestri tvog prijatelja kažeš; ”, po treći put, ne kažem ja, prepričavam i ponavljam to što je on rekao. Sada ko od nas se služi manipulisanjem rečima, ti ili ja?
Oni koji ne veruju istini, Bog će im poslati silu prevare, da veruju lažima.
Pročitaj gore navedeno i vidi u čije su ime krštavali apostoli, takođe odgovori u čije ime si se ti krstio i zatvori ovu temu koja ti se svidela a sada tražiš da se zarvori (završi).
Pa evo Pismo kaže: „…krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha”.
Ako Isus nije izrekao ove reči, pošteno odgovori, ko ih je izrekao?
Nešto veoma važno bih imao da ti kažem, za to sam ostavio moj meil, javi se da ti to kažem,
biće ti od koristi, nikako od štete, prihvati to dobronamerno, sa ljubavlju, prijateljski i bratski.
Pozdrav, Dragoljub.
Bazorilo
08. mart 2020. u 20.13
Nemas potrebe meni predocavati koliko je važno postovati ono sto u Bibliji piše.Evo vidi se da sve vreme upravo to nastojim da postavim na vidno mesto.Opet se vracas na sporni tekst iz Matej 28.Naveo sam po ko zna koji put,da je moje mišljenje da je onaj zadnji deo stiha /...krsteci ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha/sumnjivo deluje da ga je Gospod Isus izgovorio,već da je u prevodu izvrseno dodavanje tog dela stiha.Zašto tako mislim?Zato što se ta izjava ne slaze sa celokupnim njegovim ucenjem koje vidimo u Evandjeljima.Tu možemo videti gde on iskljucivo pominje Boga Oca i sebe.Na primer,Ja i Otac jedno smo.Ako je trebalo krstavati u ime tri licnosti bozanstva,zašto Isus u ovom i mnogim drugim stihovima ne pominje treću licnost?Pa onda vidimo njegove ucenike-direktno apostole,gde krstavaju u ime Isusovo.
Pa onda pogledajmo šta sam Bog Otac kaže:Rece Gospod Gospodu mome,sedi meni s desne strane,dok polozim neprijatelje tvoje podnozju nogu tvojih.Ako postoje tri licnosti bozanstva,onda bi stih trebao glasiti:Rekose Gospodi Gospodu svome,sedi nama s desne strane,dok polozimo neprijatelje tvoje podnozju nogu tvojih.
I još mnogo takvih mesta ima u Bibliji koja iskljucivo pominju Boga Oca i njegovog Jedinorodnog Sina.Ako nisam jasan,slobodno pitaj,možemo još mnogo diskutovati,biće mi cast.Ne ustrucavaj se sto sam predlozio da zavrsimo,mislio sam da nema vise nikoga na temi,ali ti rece da nas neki ljudi prate.Bas mi je drago,nastavimo dalje da iznosimo Reč Bozju.
cartensius
(pisac)
09. mart 2020. u 17.46
Bazorilo
09. mart 2020. u 18.26
Brate Jonaskovic,hvala ti na dobroj volji da se dopisujemo,ali nisam u mogućnosti.Vremenski sam jako ogranicen,svakodnevno dobijam tel.pozive na kojima mi ode mnogo vremena.Tu su i veliki zahtevi u vezi proucavanja razne hrišćanske i istorijske literature.Takodjer i potrebe pomoći porodici pa kontakt sa prijateljima itd.
Tebi i tvom domu Bozji mir i blagoslov.
cartensius
(pisac)
11. mart 2020. u 02.46
Bazorilo, hvala na javljanju, razumeo sam te.
Dve veoma važne stvari hoću da ti kažem, evo kontak tel.065 9 550 143
Pozdrav, Dragoljub.
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for PomPom Keychains?
.