Дискусије : Религија

 Коментар
Prodiranje grcke filozofije u Hrišćanstvo
Bazorilo
02. децембар 2020. у 16.58
...Str. | 9 radi rješavanja tih pitanja. Teodosije je favorizovao Nikejski kredo pa je po svom dolasku u Konstantinopolj protjerao episkopa Demofila a okolne crkve podredio Grigoriju iz Nazijana koji je bio vođa male nikenske zajed-nice i jedan od tri čovjeka koji su postali poznati kao „tri Kapadokijca”. Ova trojica ljudi su imali agendu na saboru koja je po prvi put progurala ideju da je Sveti Duh doslovno biće. Međutim, Grigorije se po imenovanju za arhiepiskopa Konstantinopolja razbolio tako da je saborom predsjeda-vao Nektarije, stariji gradski senator koji je malo ili nimalo poznavao teo-logiju. Rezultat ovog sabora postao je poznat kao Nikejsko-konstantino-poljski kredo, gdje je odlučeno da je Sveti Duh sada doslovno biće. Svako ko se nije slagao sa ovom odlukom ediktima imperatora i crkvenih auto-riteta žigosan je kao jeretik s kojima se dalje postupalo shodno tome. Ovo je bilo konačno učenje o Božjoj prirodi koje je postalo trojstvo onako kako se danas generalno razumije.
Bazorilo
02. децембар 2020. у 17.01

PDF Trojstvo i promjena Božjeg identiteta - Institut za izučavanje religije
Datei Format: PDF
https://www.religija.me/teologija_nz/Trojstvo_i_promjena_Bozjeg_ide...

je bilo konačno učenje o Božjoj prirodi koje je postalo trojstvo onako kako ... Tako
imamo „Boga Oca” (koji je Hristov otac), „Sina Božjeg” (koji je ... Elen Vajt je
takođe kazala: „'Ko je lažljivac ako ne onaj ko poriče Isusa ... prije usvajanja
doktrine o trojstvu bila tako blizu biblijske istine koliko se ... Jagnjetovog prestola.
Bazorilo
02. децембар 2020. у 17.18
Link nazalost ne radi.Ptrebno je u pretrazivac ubaciti:
PDF Trojstvo i promjena Božjeg identiteta - Institut za izučavanje religije
Bazorilo
03. децембар 2020. у 17.20
Zbog onih koji neće imati vremena da idu na pretrage,ja ću prenositi neke delove linka.

Str. | 10 1. Šta je doktrina o trojstvu? Doktrina o trojstvu prema učenju većine crkava konstatuje da postoje tri su-jednaka (jednaka u svakom pogledu), su-vječna (iste, uslovno rečeno, starosti), sveznajuća, svemoćna boga, koji nisu tri boga, već jedan bog. Po riječima iz Atanasijevog kreda: „Otac je Bog, Sin je Bog i Sveti Duh je Bog, pa ipak nema tri boga već jedan Bog.” Atanasijev kredo (rimo-katolički kredo) kaže da je jedan Bog u tri božanske ličnosti u jednoj nedjeljivoj supstanci ili suštini. Formulacija o jednoj nedjeljivoj prirodi je problem jer drži da ona konstituiše jednog Boga tako što je 1+1+1= Jedan! To jest, Otac je Bog, Isus je Bog, Sveti Duh je Bog, pa ipak ne postoje tri boga već jedan Bog, i to je Trojstvo! Ne treba puno pameti da se shvati kako ovo uopšte nema smisla. Stoga, oni koji uče ovu doktrinu etiketiraju je pojmom „misterija” ili „tajna”, konstatujući da nikad nećete biti u stanju da je shvatite već samo prihvatite. Neki protestanti će takođe kazati da zato što je katolička ne znači da je pogrešna. Tako na jedan ili drugi način Sotona uvlači ljude u zamku ovog vjerovanja bez provjeravanja šta ono zaista jeste. Nema ni-jednog stiha u Svetom Pismu koji doslovno kaže da je Sveti Duh Bog, niti jednog! I kao što ćemo otkriti kasnije u ovoj studiji, takođe nema nijednog validnog stiha koji podržava ideju o trojici u jednome. Neke crkve se razlikuju u određenim tačkama od ortodoksnog stava, ali u pogledu osnovne premise o jednom Bogu i tri boga u jednome drže se Atanasijevog kreda. Na tom kredu izgrađena je rimo-katolička vjera. Takođe nalazimo da je riječ „trojstvo” potekla od Tertulijana oko 200. godine n.e., dok je ideja o 3 u 1 došla od Atanasija 325. godine, a ideja o Svetom Duhu kao trećem biću od tri Kapadokijca 381. godine. Po-jam „trojstvo” i ova doktrina ne mogu se naći nigdje u Svetom Pismu. Ona je umetnuta od katoličkih teologa stotinama godina nakon smrti apostola i dugo nakon kompletiranja Biblije. Trinitizam je potekao iz alegorijskih ideja iz Aleksandrije i mješavina je grčke i rimske filozofije koja je dalje bazirana na šačici biblijskih stihova izvučenih iz konteksta ili naknadno umetnutih u tekst.
Bazorilo
07. децембар 2020. у 16.59

Biblijske istine

Mnogi su zbunjeni i ne znaju koga obožavaju ili ko prebiva u njima. Da li postoji bog tri u jedan ili stvarni Otac i Sin? I da li je Sveti Duh Bog Duh ili Duh Božji kroz kojeg nam dolaze i Otac i Sin?

Isus je podrazumijevao i sebe kada je rekao: „Vi se molite (bogoslužite) onome što ne poznajete, a mi se molimo (služimo) onome što poznajemo.” (Jovan 4:22) On je zatim objasnio kome treba služiti: „Ali dolazi čas, i već je tu, kada će pravi bogoslužitelji služiti Ocu u duhu i istini, jer i Otac traži takve bogoslužitelje. Bog je Duh, i oni koji mu služe obavezani su da mu služe u duhu i istini.” (Jovan 4:23,24) Isus je služio svome Ocu zajedno sa „pravim bogoslužiteljima” u „duhu i istini”. Nemoguće je služiti Bogu u neistini i lažima (satanistički koncept se zasniva na mješavini istine i laži), jer u tom slučaju Duh istine nema ništa s tim. Isus je služio Ocu jer Otac je i Njegov Bog.

Isus je rekao Mariji nakon svog uskrsenja: „Nemoj me doticati, jer još nisam uzašao k Ocu, nego idi mojoj braći i reci im: ‘Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.’” (Jovan 20:17) Isus je govorio svojim učenicima da je Njegov Bog isti Bog kao njihov Bog. On je takođe objasnio da je to Bog Otac koji je Njegov Otac i naš Otac.

Zbunjenost mnogih hrišćana može se zapaziti i po načinu na koji se mole. Tako ćete često čuti da kažu: „Hvala ti Oče što si došao i umro za naše grijehe.” I zatim zaključuju molitvu „u Isusovo ime”. Ima li smisla moliti se Isusu u Njegovo vlastito ime? On je naš Posrednik, i jasno nas je uputio da se molimo Bogu Ocu u Njegovo ime (Luka 11:2; Jovan 16:23; Efescima 5:20). „Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus.” (1. Timoteju 2:5) I dok je Božja Riječ vrlo decidna po pitanju odnosa i pozicija u Božanstvu, čini se da su mnogi ljudi zbunjeni i zapravo ne znaju koga obožavaju „zahvaljujući” upravo doktrini o trojstvu koja uči o bogu 1 u 3 (što bi se moglo označiti nonsensom „monoteistički politeizam”) ili 3 u 1 („politeistički monoteizam”).

Biblija mnogo puta konstatuje da je Isus doslovni Sin Božji. Ali doktrina o trojstvu kaže „ne, oni samo igraju uloge.” Ako Boga i Isusa doživljavamo kao glumce koji ne misle ono što kažu, već da su to metafore, antropomorfizmi i alegorije, da li je moguće graditi moralni i hristoliki karakter sa tim premisama? Neće li gluma, manipulacija i laži prožimati i naš duh i rad? Nijesu li upravo to pokazatelji koje vidimo u pseudo hrišćanskom svijetu i crkvama?

Trinitizam uništava ličnost i identitete Oca i Sina. Bog više nije stvarni Otac i Hrist više nije stvarni Sin iako ih možda i dalje tako nazivamo. Poništavanje nebeske prvobitne Porodice je napad na Božji poredak i direktno se održava na razaranje zemaljskih porodica, shvatanje ustrojstva života i autoriteta, bilo u domu ili u vjerskoj zajednici. Tako se ispunjava Sotonin plan da se hrišćani nesvjesno odriču Oca i Sina i obožavaju njega kroz nepostojećeg člana Božanstva ili „tri u jedan” vavilonskog boga sunca, što je on oduvijek želio.

Hrist je naš Utješitelj te tako i On i Njegov Otac grade svoje prebivalište u nama kroz prisutnost Duha koji potiče od Oca i koji dijele Otac i Sin (Jovan 14:16-23). Da li je, dakle, doktrina o trojstvu istina ili laž? Svjedočanstvo Svetog Pisma je da postoji samo jedan Bog Otac i jedan Gospod Isus Hrist, a njihov Sveti Duh je prisutnost i sila Božja. Otac i Sin nas nijesu samo stvorili, već su toliko voljeli ljudski rod da su osmislili čudesan plan kako da spasu izgubljeni svijet, jednom zavijek učine kraj pobuni i zlu i obnove zemlju i univerzum prema njihovoj prvobitnoj namjeri.


Rezime negativnih konotacija dogme o trojstvu

Doktrina o trojstvu direktno i indirektno proizvodi sledeće:

Urušava, mijenja i poništava identitete jedinog pravog Boga Oca (2. Mojsijeva 20:2,3; 5. Mojsijeva 6:4) i Njegovog Sina Isusa Hrista (1. Korinćanima 8:6).
Uvodi treću nepostojeću božansku ličnost – Svetog Duha – mijenjajući tako funkciju Božjeg i Hristovog Duha i otvarajući vrata spiritualizmu kao i obožavanju lažnog boga (Sotone) preko predstavništva. U spiritualističkim učenjima Sveti duh je prepoznat kao „ženski princip”, što nije slučajno, jer u prvobitnom vavilonskom trojstvu – Nimrod, Semiramis i Tamuz – koje je kasnije obožavano kroz misterije, Semiramis je bila „sveti duh” ili „majka božja”.
Obesmišljava na stotine bibijskih tekstova, eksplicitnih Božjih objava i Hristovih jasnih učenja.
Direktno podriva Plan spasenja, praveći ga fikcijom i pozorišnim komadom, gdje svi navodni su-vječni i su-jednaki članovi božanskog trojstva samo igraju uloge koje su međusobno podijelili.
Onemogućava ispravno shvatanje i vrednovanje Histovog utjelovljenja, Njegove ljudske prirode, misije i djelovanja na zemlji, čineći Ga bogočovjekom, nekom vrstom supermena sa dvojnom prirodom, čime se suptilno omalovažava veličina Njegovog djela i žrtve u korist ljudskog roda.
Obesmišljava Hristovo uskrsenje, tumačeći to kao samouskrsenje (jer Bog ne može umrijeti), čime ne samo što se indirektno negira da je Isus doslovno umro na krstu, već se favorizuje spiritualistička filozofija o dualizmu.
U paketu sa svetkovanjem lažnog dana od odmora, nedjelje odnosno starog paganskog „dana sunca”, vrši faktički promjenu obožavanja koje pripada isključivo Bogu i Hristu na tuđe bogove iza kojih stoje Sotona i pali anđeli. I trojstvo i svetkovanje nedjelje direktno potiču od obožavanja sunca (Sotone), što je biblijski i istorijski dokazivo, te su tako u korelaciji sa antihristom i primanjem žiga zvijeri (Otkrivenje 13:16-18).
Obezvređuje božanski princip Izvora i Kanala koji je od Boga i Hrista preslikan na ljudsku porodicu i religijsko ustrojstvo, kvareći tako zdrave autoritete i prioritete i unoseći konfuziju svojstvenu satanizmu gdje je svako svoj „izvor” i svoj „bog”.
Atakuje na zdravi razum, odvodeći ljude od izvorne Božje Riječi i navodeći ih da daju prednost ljudskoj filozofiji i autoritetima.
Kvari moralnu sliku o Bogu implicitno Ga proglašavajući lažovom i manipulantom, što se direktno odražava na umni sklop i moralni profil onih koji vjeruju u dogmu o trojstvu.
bgdtjumen
(arhitekta)
16. јануар 2021. у 13.01
Pozdrav tebi i tvijim nik-ovima
Opet sam sa sobom diskutujes, odmori malo.
Ti si ziva legenda ovoga foruma
cartensius
(pisac)
19. јануар 2021. у 16.12
Arhitekta, zdravo brate pa gde si?

Srećne praznike, želim Tebi i Tvojima, počevši od Nove godine i dalje.
„BOG SE JAVI”, jesi li plivao za ČASNI KRST, šta ima novo u tvom okruženju. Za kratko vreme izgubismo mnogo prijatelja, poznanika, pa čak i rodbine. Naše lepe želje se ne ostvariše u prošloj 2020-toj godini a očekujemo da u ovoj bude bolje. Pozdrav, Kartenzius.
cartensius
(pisac)
19. јануар 2021. у 16.25
Pozdrav i za Bazorila
Taman kada si pomislio da si sam u kafiću, eto i nas, takođe lepim pozdravom „BOG SE JAVI”,zaista se javi, „VAISTINU SE JAVI”, takođe i pozdravom prvih hrišćana „MARAN-ATA”, „VAISTINU DOLAZI”.
Istina je da smo poduže bili otsutni sa SC ali evo smo ponovo tu. Nisam imao vremena da ispregledam pridošle postove, svakako da ima novih i interesantnih tema za razmišljanje i diskusiju. Pozdrav, Kartensius.
Bazorilo
20. јануар 2021. у 15.50
Pozdrav i tebi Kartensius i srećna nova(ova Rimska)ali i dolazeca Biblijska,koja je za vernike Hrišćanskih crkava relevantna.
cartensius
(pisac)
21. јануар 2021. у 15.48
Bazorilo, na svim pozdravima i čestitkama, ja se zahvaljujem, rimsku novu nisam pomenuo a nema lepšeg pozdrava, kojeg sam ti uputio i hoću da ga ponovim, „MARAN-ATA”. Jevrejima i Kinezima rado čestitam njihovu Novu godinu a na Novoj Zemlji, čestitaćemo i pozdravićemo sve građane N. Z. pa i stanovnike drugih svetova koje ćemo sresti, iznad svega rukovaćemo se i pozdravićemo se sa Gospodom, Isusom Hristom. Cartensius.
Bazorilo
21. јануар 2021. у 17.03
Ne vidim razloga za nesporazum,zbog pominjanja Biblijske nove godine.Mi koji verujemo u Biblijskog Boga,imamo pravo da se pozivamo na tu novu godinu.U isto vreme,ne zagovaramo nikakvu netrpeljivost prema onima koji veruju drugacije.Nema tu ni govora o nekakvom međuljudskom i međureligiskom sukobljavanju,već ispoljavanju svoga stava na koji svaki pojedinac a i grupa imaju ustavno pravo u svakoj normalnoj državi.Za Bozjeg Sina koji je dosao u ljudskom telu da ispuni u potpunosti Bozji zakon na ovoj zemlji,Biblija kaže:A kad se navrsi vreme,posla Bog Sina Svojega... .Nema sumnje,da je racunanje vremenskih perioda,na nebu vrseno po Biblijskom kalendaru.Po tom istom modelu obracunava se i vreme u kome Sin Bozji i Covecji(drugi Adam)treba da dodje ponovo na ovu zemlju da sudi živima i mrtvima.Taj kalemdar će nesumnjivo biti u opticaju i na Novoj zemlji,ali naravno u novim okolnostima i potrebama.Mi samo znamo na osnovu Biblije,da će Bozji narod i u tim nebeskim uslovima nastaviti sa postovanjem sedmicnog dana odmora-Subote,u kojoj će biti sveti sabor pred Gospodom.
bgdtjumen
(arhitekta)
22. јануар 2021. у 11.54
cartensiusBazorilo...
Lepo od tebe sto si se javio u jedom od tvojih nik_ova
Pozdrav i tebi ma gde god bio.
Plivao za casni krst nisam,ali sam se kupao u „prorubu” na - 25 , Sibir - Tjumen.
Da ,izgubismo mnoo dobrih ljudi
Koliko mi je poaznato,mi diskutujrmo vise od 10 god.
Pozdrav

Bazorilo
26. јануар 2021. у 18.05
İzvoli otvori temu na kojoj možeš da od Moderatora zatrazis istinu o ucesnicima ovih diskusija.Naime,neka otvoreno iznese argumente po kojima ćemo svi videti ko ima vise nikova i koliko?Učini to odmah,ja ću takodjer podrzati tvoju ideju i zahtev.Samo te molim nemoj da izvrdas i oglusis se o ovu potrebu čitavog foruma.A tu potrebu si upravo ti nametnuo,izvrgavajuci neke diskutante kritici,na prvom mestu mene,da se kamufliramo iza nekoliko nikova.E pa izvoli,opravdaj svoju licnost i potvrdi svoja nagadjanja,ili ćeš ostati u ocima svih ucesnika,kao neko ko je nešto necasno i sramno,sto ti ne bi ni malo posluzilo na cast.
Bazorilo
26. јануар 2021. у 18.11
Da ne bude zabune među onima koji od skoro navracaju na ove diskusije,obratio sam se diskutantu koji se na ovoj temi pojavio pod nikom:
---------
bgdtjumen
(arhitekta)
22. januar 2021. u 11.54
cartensius
(pisac)
27. јануар 2021. у 12.24
Ne razumem što bi nekome značilo da ima više nikova a takođe me nije briga da ih neko ima i više, volim poštenost i otvorenost, zato ću ja ovom prilikom da Vam se predstavim: https://youtu.be/ODBWvjAzQXY
Takođe možete ukucati na youtubu dragoljub jonašković
Pozdrav, jonaško.
Bazorilo
29. јануар 2021. у 15.45
İ meni ne znaci ništa,ali njemu izgleda i te kako znaci.Mnogo puta me je lažno optuzio da nastupam sa vise nikova,a sada kada sam mu predlozio da zamoli Moderatora da iznese na videlo dana ko se predstavlja sa vise nikova,on cuti.
kainos
09. децембар 2022. у 08.28
Bazorilo, i ja sam vjerovao u trojstvo nekada, ali prije nekoliko godina sam proučavao temu, i došao do istog zaključka kao i ti, da postoji jedan Bog od koga je sve, i jedan Gospodin Isus Krist, Sin Božji, Bog po prirodi. Inače cijenim pisanje tvoje, i revizora i ostalih ljudi koji vole Boga i njegovu riječ. Ako se nekada odlučite pisati na forumima, koji su puno bolji od društvenih mreža, dođi ti tvoja ekipa na

https://krscanskiforum.com/index.php

Nadam se zanimljivim diskusijama, novim temama, praktičnim ne samo dogmatskim. Svako dobro dobri ljudi
 Коментар Запамти ову тему!

Looking for Mantra Bracelets?
.