Diskusije : Istorija

 Komentar
Malo o turcizmima i još ponešto
Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 05.02
U knjigama koje sam bio zipovao za pruzimanje stavio sam i ovaj rečnik. Evo i ovde da postavim nešto turcizama iz zbirke Andrićevih pripovetki, koje je objavila sarajevska Prosveta 80-tih godina. Ima tu i neturcizama, objašnjenja verskih pojmova i slično. Zanimljivo je da je narod turske reči prilagođavao glasovnom sistemu našeg jezika. Moram usput malo da i Pavlimira iskritikujem. Ovo što Pavlimir nalazi sličnosti u različitim jezicima – nije znak da su svi jezici derivati nekakvog protosrpskog jezika, već da su svi ljudi govorili nekada jedan jezik, što ja kao crkveni istoričar naravno da podržavam (Vavilonska kula…). Pavlimir više dođe kao nekakav žrec kulta srpskog jezika, idolopoklonik, nego čtec kao što sam navodi. Čovek je uzdigao srpski jezik na nivo religije, a Vinča i tamošnje rune mu dođu kao oltari. Samo je pitanje šta se žrtvuje na tim srbomanskim oltarima – naučno rasuđivanje.
Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 05.03
tkanine
avansman – napredovanje u službi
azna – blagajna, riznica, blago, hazna

B
badža – otvor na krovu za dim; kroz badžu dolazi u prostoriju i svjetlost i vazduh
bagav – šepav, ćopav
Bajram – najveći muslimanski vjerski praznik: ramazanski (poslije jednomjesečnog posta u devetom mjesecu muslimanskog kalendara) i hadžijski ili kurban (70 dana poslije ramazanskog)
balija – pogrdan naziv za muslimana
bastard – kopile
bašlik – nadgrobni kamen
batil – neprijatelj
bekrija – pijanica, lola
belćim – valjda, vjerovatno
beli – sigurno, zaista; da, tako je!
bensilah – kožni pojas
bestilj – pekmez od šljiva
beut – omamljenost, nesvijest, opijenost
bez – platno
bezbeli – zaista, svakako
binjedžija – dobar, vješt jahač; džokej
bir – davanje parohu, u naturi
bisage – dvostruka torba koja se obično prebaci preko sedla ili samara
bismilah – pomozi bože!
biuzur – nemir, zabuna
Bogojavljenje – hrišćanski praznik (12 dana poslije Božića), slavi se kao uspomena na Isusovo krštenje kada se, po hrišćanskom vjerovanju, javio Bog
bôna – jadna! (uzrečica pri obraćanju djevojci ili ženi)
borija – truba
bošča – pokrivač za glavu; marama
budžak – ugao, kut, zabačeno mjesto
budžaklija – čovjek koji se bavi sitnim advokatskim poslovima; budžaklijski advokat – pogrdan naziv za sitnog advokata
butum – sav, čitav

Č
čakmak – kresivo
čalgidžija – svirač
čardak – lijepa, obično dvospratna kuća okružena baštama; dvorac, ljetnikovac; drvena zgrada na stubovima; velika soba na spratu sa lijepim vidikom
čauš – turski muzikant; pomoćnik ćehaje; učesnik u svatovima
čevken – starinski kratki haljetak sa dugim, širokim i razrezanim rukavima koji vise niz ruke, ukrašen zlatnim ili srebrnim vezom
čevrma – marama od finog tankog bijelog platna ili druge tanke tkanine
čitluk – imanje, naročita vrsta spahiluka
čivut – pogrdan naziv za Jevrejina
čoček – vrsta turskih igračica, plesačica

Ć
ćafir – nevjernik
ćalov – glupak, budala
ćehaja – vezirov zamjenik
ćemane – violina
ćepenak – drveni kapak, kojim se zatvara dućan, i na kome se sjedi kad je dućan otvoren ćeramida – crijep za pokrivanje kuća
ćerećet – vrsta ogrtača; vrsta pamučnog platna protkanog svilenim žicama
ćiftica – trgovčić; škrtac, filistar
ćulah – mala kapa od sukna

D
damla – srčana ili moždana kap, apopleksija
def – muzički instrument sa napetom kožom s jedne strane u koji se udara dlanom
degenek – batinanje (udariti batine)
dernek – vašar, sajam, zabava, provod
deverati – kuburiti
dilber – dragan, ljubljenik, miljenik, ljepotan; lijep, krasan, zanosan
din – vjera
diman – zbirka (stihova); vijeće, vijećanje, dvorana za vijećanje
divanana – prostor ispred sobe na gornjem spratu, često u staklu
divit – pernica sa mastionicom zajedno. Nosio se u bensilahu (širokom pojasu). U mastionici se nalazio smotak konca natopljen mastilom (muraćepom), da se mastilo ne bi prosulo po haljinama.
divizionar – komandant divizije
doksat – trijem
dolama – muška i ženska gornja odjeća, obično s rukavima, duga do ispod koljena
domuz – svinja, krmak; fig. tvrdoglav, uporan čovjek
dosluk – prijateljstvo
dost – prijatelj
dova – molitva; učiti dovu – čitati molitvu
dragoner – vojnik u lakoj konjici koji se bori pješke


džambas – preprodavac konja; vještak za konje
džambasma – vrsta fine tkanine za ženske haljine
džamdžija – staklar
džanum – dušo draga, dušo moja!
dželebdžija – trgovac stokom
džemadan – vrsta muškog prsnika od čohe
dženabet – nevaljalac, spadalo, poganac
dženaza – molitva za pokojnika; sahrana umrlog
dževapiti – odgovarati, polagati račun
džizlija – bludnica, prostitutka

Đ
đakon – onaj koji još nije rukopoložen za sveštenika i pomaže sveštenicima pri službi
đerdan – ogrlica
đeriz – odvodni kanal nužnika, banje i sl.
đugum – bakreni sud za vodu; sud od lima za raznošenje mlijeka po kućama
đumrukana – carinarnica, trošarinska stanica
đunah – grijeh
đunup – nečist: poslije opštenja sa ženom dužan je musliman da se okupa; dok je neokupan on je đunup, tj. donosi nesreću i neraspoloženje
Đurđevdan – dan posvećen svetom Đurđu, slavi se 6. maja

E
efendija – gospodin, gospodar; titula muslimanskog sveštenika ili vjerski obrazovanog muslimana
ejsadile – u dobar čas pošao, pozdrav na rastanku
ekmeščinica – pekara
eksdefinitor -– eks – bivši; definitor – nadzornik crkvenog imanja
eskadron – konjička jedinica
esnaf – zanat, zanatlijisko udruženje
espap – roba
esrar – opojno sredstvo, droga, hašiš
eškuna – u zdravlje!

F
falake – drvena sprava kojom se stežu noge onom koga šibaju po tabanima
ferman – sultanov ukaz, naredba
firaun – Ciganin; fig. inadžija, bezobraznik
frajkor – austrijska vojna formacija; pripadnik ove formacije
frž – čvor u drvetu
fučija – drveni sud za vodu
fukara – siromah, prostak
furuna – peć

G
galera – galija, srednjovjekovna ratna lađa, starinski brod na vesla i jedra
galiti se – vedriti se, razibistravati se
garib – siromašak; osobenjak
gazija – junak, pobjednik
gigan – veliki pijetao
glavnja – veliki komad drveta za loženje vatre
Gospojina – hrišćanski vjerski praznik: Velika Gospojina 28. avgusta; Mala Gospojina 21. septembra
grošnjak – hljeb od groša
gumno – mjesto na kome se vrše ili mlati žito
gvardijan – starješina samostana

H
habit – fratarska odjeća, mantija
hadži – titula koja se stavlja ispred imena onoga koji je išao na hadžiluk
hadžiluk – hodočašće, poklonjenje mjestima koja se smatraju svetim (Meka kod muslimana, Jerusalim kod hrišćana)
hairlija – srećan čovjek, srećković
hairsuz – nesrećnik, propalica
hajnak – grohotan smijeh
hajvan – stoka, životinja
hak – određeni dio prihoda sa imanja koji je kmet davao zemljoposjedniku (desetina, petina, trećina i sl.)
halal – oprost; u priloškoj upotrebi: sa srećom
halaliti – oprostiti; pokloniti
halif – vrhovni vjerski poglavica svih muslimana na svijetu, ili jednog velikog dijela muslimana. Obično je jedan od vladara islamskih država. Po pravilu mora biti biran, odnosno priznat kao takav od svih muslimana; kalif.
halvedžija – čovjek koji pravi i prodaje halvu
hamal – nosač
han – drumska krčma; gostionica; konačište
handžija – vlasnik ili zakupac hana
hanumica – dem. od hanuma; muslimanska gospođa, odličnija muslimanka: žena, supruga
hap – pilula
haramija – razbojnik
harem – odjeljenje za žene u muslimanskoj kući; sve žene jednog muslimana
hasura – prostirač ispleten od meke trstike, šaše ili rogozine; asura
hašiš – vrsta narkotika koji se spravlja od cvjetova indijske konoplje
haznadar – blagajnik
hizmet – služba, kuluk
hodža – muslimanski sveštenik, vjeroučitelj
holka (češki) – djevojka
hostija – hljeb za pričešće vjernika kod katolika
huk – huka, bijes, pomama

Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 05.04
I
ibrišim – vrsta svilenog konca
ićindija – popodnevna molitva
iftar – ramazanska večera u sumrak koja prekida post
ikonostas – pregrada između oltara i ostalog dijela crkve ukrašena ikonama
Ilindan – hrišćanski praznik (prve nedelje u avgustu)
imam – svešteno lice kod muslimana, glavar
insan – čovjek, ljudsko biće
internuncije – papin diplomatski predstavnik
islahana – škola, internat
ispizmiti se – zamrziti
izmećar – sluga
izmećariti – služiti kome, biti kome sluga
izun – dozvola, dopuštenje, privola, pristanak

J
jandžik – kožna torba
jatak – onaj ko skriva hajduke i opšte odmetnike od vlasti i prekršitelje zakona
ječerma – jelek, kratak gornji haljetak
jeribasma – vrsta vrlo sočne krupne kruške

K
kad – aromatični dim koji izlazi iz čega što gori
kadaif – slatkiš od tijesta
kadija – sudija
kahva – kafana
kajas – kaiš kojim se upravlja konjem, uzda
kajmakam – upravnik varoši, sreski načelnik; vezirov zamjenik
kaldrma – kamenom popločan put ili avlija
kalem – pisaljka od trske
kandilj – staklena posuda s uljem u koju je zamočen fitilj koji gori; uljana svjetiljka; kandilo
kandžija – bič
kanon – pravilo propisano od najviše crkvene vlasti, dogma
kapidžik – mala vrata, vratašca, sporedna mala vrata na ulicu, baštu, ili na dvorište
karađoz – predstava (igra) sa obojenim figurama od tanke kože, koje na platnu pokreće glumac pomoću konca. Pokrete figura prati glas glumca iza platna. Upravnik Proklete avlije Latifaga se i ponaša kao glumac dok od zatvorenika iznuđava priznanje; otuda mu i nadimak Karađoz.
Karamanija – oblast u Turskoj, prema imenu seldžučkog poglavice Karamana (osnovno značenje: veoma crn čovjek)
karantin – privremena izolacija bolesnih osoba i onih koji su s njima bili u doticaju radi sprečavanja širenja zaraze
karavan-seraj – svratište, gostionica za putnike i trgovce
kauk – kapa od debele vunene ili pamučne tkanine. Oko nje je omotana pouska čalma.
kaur, kaurin, kaurkinja – čovjek ili žena druge vjere; nemusliman, nevjernik
kavaz – pandur, stražar; sudski pozivar; tjelohranitelj kod velikodostojnika
kazaz – svilar
kazula – gornja odjeća kod katoličkih sveštenika pri bogosluženju
kec (u kolu) – posljednji igrač u kolu
kenjčiluk – nestašluk, obješenjaštvo
kenjčina – obješenjak, onaj što pravi magareštine, neslane šale, kenjči se
kiparis – čempres
kiridžija – prevoznik robe uz naknadu
kjatib – pisar
klisar – crkvenjak u pravoslavnoj crkvi
koporan – kratak gornji kaput s rukavima (kao dio narodne nošnje); vojnička bluza
kor – mjesto u crkvi, obično na galeriji, određeno za pjevače i orgulje
Koran – Kur'an, muslimanska sveta knjiga, po islamskom vjerovanju sadrži božju objavu, objavljenu preko Muhameda
košija – trka; dar koji se daje pobjedniku u trci
krneta – vrsta trube
krtež – smeće, đubre, nered
krunica – tanka vrpca sa nanizanim kuglicama radi odbrojavanja izgovorenih molitava, brojanica
kukrikovina – crni grab
kul-ćehaja – sultanov izaslanik
kulučar – onaj koji radi na kuluku
kuluk – besplatan lični rad za državu na izgradnji puteva, utvrđenja itd.; prisilan fizički rad
kumati – čistiti pijeskom
kurisati – namjestiti, popraviti

L
lagum – mina; dići u lagum – baciti u vazduh, razoriti
laik – redovnik bez svešteničkog čina, najniži stepen u franjevačkom redu; svjetovnjak
legen – lavor, umivaonik
litar – ogrlica za životinje, kaiš
litija – vjerska povorka, procesija vjernika sa krstovima, ikonama i dr.
ližisahan – ulizica, čankoliz
luč – buktinja, svjetiljka; vrsta borovine
lučka – iver, cjepka

M
madžarija – zlatni turski novac
mahala – dio grada ili sela, gradska četvrt
majdan – rudnik, kamenolom
mandal – drvena greda ili gvozdena šipka koja se stavlja sa unutrašnje strane preko vrata radi zatvaranja
mangala – naročit sud u kome se drži žeravica, i služi za zagrijavanje sobe i kuvanje kafe
maskara – šala
mašalah – izraz čuđenja i dopadanja (»ne budi mu uroka!«), izraz radosti pri dočeku gosta, ili zadovoljstva kad se vidi nešto lijepo
medresa – muslimanska vjerska škola
medžedija – turski srebrn ili zlatan novac
menaža – menza; prostorija za zajedničko objedovanje
meraja – ravnica, livada
meraklija – čovjek koji voli uživanja, koji zna da se provodi
meram – želja, volja
merhaba – muslimanski pozdrav, znači: došao si na prostrano mjesto, tj. među prijatelje
meteriz – nasip, šanac
milet – narod, vjerska grupa
minderluk – sećija po kojoj je prostrt minder (četvrtast dušek napunjen vunom)
Misir – Egipat
mitoklasati se – mimoilaziti se, prolaziti; zauzimati položaj bez reda
mitropolit – zvanje, čin u pravoslavnoj crkvi viši od episkopa
Mitrovdan – jesenji hrišćanski praznik, slavi se 8. novembra
mošti – posmrtni ostaci, kosti nekog sveca
mualim – učitelj
muhtar, muktar – opštinski kmet, starješina gradske četvrti (mahale)
mujezin – lice koje sa munare poziva vjernike na molitvu
mula – gospodin, sudija
munara – visoki, vitki toranj džamije
mundir – svečani kaput ili bluza uniforme
murtatin – izdajica, otpadnik od vjere
mušebak – drvene rešetke na prozorima muslimanskih kuća
muteselim – upravnik, činovnik
mutevelija – upravnik zadužbinskog imanja (vakufa)

N
nadžak – vrsta oružja nalik na sjekiru
nahija – upravno područje, kraj, oblast
nargila – istočnjačka naprava za pušenje u kojoj duvanski dim prolazi kroz vodu
neimar – graditelj, arhitekt
nišan – znak, biljeg; nadgrobni kamen
nizam – redovna turska vojska
novicijat – škola za iskušenika; vrijeme iskušeništva
nurija – parohija

O
oka – stara mjera za težinu, tečnost i zapreminu (1,28 kg)
opervaziti – oivičiti, obrubiti, optočiti pervazom
orma – konjska oprema
ornat – cjelokupna oprema u kojoj sveštenik vrši bogosluženje
orvati – bjesniti
otava – trava koja se pod jesen kosi

P
pamuklija – odjeća postavljena pamukom
papas – pop, sveštenik, kaluđer
parmak – daska, kolac u ogradi
pašalija – čovjek iz vezirove pratnje
pavit – biljka puzavica iz porodice žabljaka
peksin – pogan, nečist, prljav
pelivan – akrobat na žici ili užetu
pemski – češki
pendžer – prozor
perda – ograda
pervaz – rub, obrub, opšav
peškeš – dar, poklon
peškun – mali okrugao stolić sa rezbarijama
pezevenkuša – podvodačica, svodnica, pokvarena žena
pišman-efendija – kolebljiv čovjek (podrugljivo)
pizma – omraza, mržnja, neprijateljstvo, zloba
podušje – crkvena služba za umrloga; obredno gošćenje na uspomenu umrloga poslije pogreba ili pomena umrloga
pojata – šupa za sijeno; staja za stoku
porta – crkveno dvorište
povesmo – niti, svežanj prediva
pretendent – onaj koji na nešto polaže pravo
pretrglija – preprodavac, prekupac
prisoj – mjesto izloženo suncu
prten – lanen, konopljan
prvica – ono što je prvo; rakija prvica – bašica, prva rakija iz kazana kad se peče
pusat – oružje, oruđe
pustahija – hajduk, razbojnik, siledžija
puštenica – rastavljena, razvedena žena, raspuštenica

Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 05.04
R
rabin – svešteno lice kod Jevreja
Ramazan – deveti mjesec muslimanskog kalendara; mjesec posta kada se »od zvijezde do zvijezde« tj. od jutra do mraka ne jede, ne pije i ne puši, a noću se jede i pije
rakita – vrsta niske vrbe sa crvenkastom korom
ravanluk – ravnomjeran konjski hod pri kom se jahač me trucka
recitativ – vrsta vokalne muzike u kojoj se koriste izražajni elementi svojstveni govoru (akcenat, emocionalno obojena dikcija i dr.)
refektorijum – trpezarija u manastiru
ripida – lepeza u formi anđeoskog lika sa šest krila koja se nosi ma litijama kod pravoslavaca pred sveštenicima
Ritual – liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove i postupke za izvođenje obreda izvan
mise
rospija – prostitutka, bludnica
Rumelija – evropski dio Turske

S
sabah – zora, jutro; prva jutarnja molitva
sač – poklopac od željeza ili zemlje pod kojim se na ognjištu peče hljeb ili pita
sahačija – sajdžija
sahan – tanjir, zdjela
sakristija – mjesto u crkvi gdje se ostavljaju odežde
salebdžija – onaj koji pravi i prodaje salep (toplo bezalkoholno piće)
sarač – zanatlija koji pravi i prodaje sedla i razne druge predmete od kože
saraf – mjenjač, trgovac novcem
sarajski – sarajevski; onaj koji radi u saraju (velikaškoj kući ili dvoru u turskoj carevini)
saransak – bijeli luk
saransaklija – onaj koji se osjeća na bijeli luk
saroš – pijanica
saruk – čalma, kapa omotana šalom
sefard – Jevrejin porijeklom iz Španije
sejmen – stražar, vojnik (janjičarski) iz vezirove pratnje
sekser – stari austrijski novac
Selanik – Solun
semitski – jevrejski
senabija – vrsta slatke jabuke
sentencija – izreka, mudra pouka
sepet – velika košara
serdžada – mali ćilim
sevap – dobro djelo koje zaslužuje božju nagradu; nagrada za dobro djelo
sevdah – ljubav, ljubavni zanos
sičan – arsenik, otrov
sikter – marš! gubi se napolje!
sipnja – astma
skotološtvo – polni odnos sa životinjama
softa – đak medrese
soha – drvena motka
somundžija – čovjek koji pravi ili prodaje somune (vrstu okruglih hljebova, lepinja)
srča – staklo
srma – čisto srebro
stupa – drveni, metalni ili kameni okrugao i izdubeni sud u kome se tučkom drobe zrnasti plodovi i dr. (kafa, žito, so i sl.)
subaša – onaj koji ubire aginske ili begovske prihode sa imanja, mali turski starješina na selu
sura – poglavlje u Koranu
suvarija – konjanik
svitac – tanka i dugačka voštana svijeća savijena u kotur

Š
šamija – tanka marama kojom žene povezuju glavu, povezača
šargija – vrsta tambure
šašiokast – škiljav, razrok
šatrovac – mangup, skitnica, sitan lopov, džeparoš
šećerlema – slatkiš, bombona
šejtan – đavo
šenlučiti – veseliti se, slaviti
šerbet – voda zaslađena šećerom i voćnim sokovima
šešana – vrsta puške
šeš-beš – šest i pet (izraz u igri domina)
šiljte – četvrtast dušečić za sjedenje
šindra – daščice, obično borove ili bukove, za pokrivanje krova
šturak – popac, zrikavac
šućur – hvala, zahvala upućena bogu

T
tabija – isturena kamena utvrda sa topovima
takiša – vrsta kruške sitnog ploda
tancovati – igrati, plesati
tarih – natpis na grobu ili građevini
teferič – izlet, zabava u prirodi
teftedar – sekretar, poreznik, glavni kontrolor
telal – objavljivač saopštenja vlasti, dobošar; za vrijeme turske carevine, pa i poslije, kod nas po manjim mjestima čovjek koji izvikuje novosti i naredbe vlasti
temenati, činiti temena – pozdravljati klanjajući se duboko
terzija – krojač
teskera – uvjerenje, objava
tevabija – pratnja, svita, družina, pristalice
Toska – Albanac iz jugoistočnih krajeva Albanije, s lijeve strane rijeke Škumbrije
tozluci – dokoljenice od čohe ili sukna
tufegdžija – puškar
turbe – natkrivena grobnica, mauzolej

U
ućumat – upravna vlast, zgrada u kojoj se nalaze organi vlasti; ućumet, hućumet
ulema – muslimanski vjerski učenjak, muslimansko učeno sveštenstvo
upletnjak – vrpca, traka upletena u kosu, nekad iskićena novcima
Ušćup – Skoplje
utok – žalba na presudu, obično upućena višem sudu, višoj vlasti; priziv

V
vakat – vrijeme
valahi – tako mi boga! kunem se bogom!
valija – guverner pokrajine u Turskoj, carski namjesnik
vazda – uvijek
vikar – ekonom u manastiru
vilajet – pokrajina, oblast; rodni kraj, zavičaj
vlah – pogrdan naziv za hrišćanina
vršika – vrh

Z
zaponci – donji dio jagnjeće noge kojim se zatvara otvor na trbuhu jagnjeta koje se peče
zapt – stega, red, poredak
zaptija – stražar, policajac, redar
zembilj – torba, ili kotarica, posebnog oblika, napravljena od kože ili ispletena od trske
zort – strah; stisni! drž’ se!
zulum – nasilje, bezakonje, teror, nepravda
zumba – zaštitni znak, žig
zurna – svirala

Ž
žioka – letva
Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 05.06
PRVI DEO KOJI SAM GREŠKOM IZOSTAVIO:

RJEČNIK TURCIZAMA I MANJE POZNATIH RIJEČI I IZRAZA

Osnovu ovog rječnika čini rječnik koji je štampan uz Sabrana dela Ive Andrića 1981. godine. Rječnik je znatno dopunjen s obzirom na prevashodno školsku namjenu ovog izdanja. Uz ovakav rječnik u ranijim izdanjima Andrić je redovno štampao i sljedeće objašnjenje: »Sve turske reči navedene su u onom ne uvek pravilnom obliku i u onom često izmenjenom značenju u kome se upotrebljavaju u narodnom govoru u Bosni i Hercegovini. Nazivi Turci i turski upotrebljeni su često u toku pričanja i za bosanski muslimanski svet, naravno ne u rasnom i etničkom smislu nego kao pogrešni ali od davnina uobičajeni nazivi.«
Pored toga u izradi ovog rječnika korišteni su i Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika (I–III, Novi Sad – Zagreb, 1967; IV–VI, Novi Sad, 1973–1976), kao i A. Škaljićev rječnik Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku (treće izdanje, Sarajevo, 1973).

A
ačkosum – bravo! živio!
adeš – brat; imenjak
adet – običaj
aferim – bravo!
afion – mak
aga – gazda, gospodar, veleposjednik; zapovjednik turske plaćeničke vojske; iz počasti titula onome ko nije pripadnik plemstva i inteligencije
ahmedija – bijeli ovoj oko fesa, koji nose hodže
ajan – prvak, starješina
akšam – veče; večernja molitva kod muslimana
alakati – spominjati boga u borbi, bodriti
alat – oruđe, sprave, instrumenti, sav pribor potreban za jedan zanat
alčak – nevaljalac, mangup, vrag, prefriganac
aman – uzvik preklinjanja i vapaja: pobogu! zaboga! oprost! pomoć! milost!
amber – ambra, drvo tropskih krajeva od kojeg se dobija mirisna smola
amidža – stric
amrel – kišobran
aračlija – onaj koji ubire porez, poreznik
argat – nadničar, radnik
arsenal – skladište oružja
asker – vojnik
asli – sigurno, upravo, sva je prilika
asura – prostirač ispleten od meke trstike, šaše ili rogozine; hasura
ašikovanje – ljubavni razgovor, udvaranje; odlazak djevojci pod prozor ili na avlijska vrata gdje bi se vodili dugi ljubavni razgovori
atlas – vrsta tkanine
pavlimir_ratnik
(Edukator)
05. septembar 2011. u 09.48
Ti bas nisi razuman, idi negde tamo na tvoj sokacki jezik i provomisi turski jezik,

Ali i to nisi ustanju razlikovati srpske od turskih vokabularnih osnova pa ni reci,

Samo sto sam vizuelno preletio tekst uocio sam da si u turcizme uvrstio pezbroj srpskih rijeci, i samo će nekolike navesti i sa tobom neću vrsiti polemiku, jer ti si stvarno covek bez bilo kakva osvrta,a naucni osvrt i da ne pominjem

Cakmak, ova reč je turska koliko sto je i masina ili makinja,ili micati,mahati, malj, makniti ,

Kanon, i budala vidi na osnovu istovetnih iskustvenih elemenata,koji su uslovili nastanak srpskog jezika,da je ovo srpska riječ i znaci,

Stvar privedena nepromenjenosti,ka-non.

Cardak, ako je i car i početak i nacelo, i ra, (sunce), kao i dak, turske osnove i ova reč je turska,ha,ha,presvisnucu odtuge za vama izgubljenim slučajevima.

Vlah, ako je i Bog Veles ili Volos turski i ova je riječ turska,

Vikar, što se bavi ekonomskim poslovima, prvobitno znacenje reci nije to bilo, i onaj koji je kod zreceva ili vraceva skupljao narod na obred zvan je vikar, ako sam ja marsovac i ovo je tursko.

Sarajevski, Sarajevi se zvalo i za vreme Rimljana tako, i prosto su reč Seralio Uzeli od Srba, i znaci poredjenje sa rajem-ovo,

Ako je raj turska reč a srpska dzenet, onda je to po tvome ispravno,

I da se nebi dalje bavio tvojim glupostima,cisto da pokazem citaocima tvoje kvalitete,

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!

Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 10.31
Pavlimire žreče, taj „Rječnik..” je skeniran iz navedene knjige. Proveri puni naziv koji sam stavio pri kraju, jer sam napravio omašku na početku. Kakvi šokci su ti stalno na pameti, misli malo na šokice. Nisi čuo za onu narodnu: 'Oj šokice gizdava i fina prekrsti se pođi za Srbina'. Tako nekako uglavnom.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
05. septembar 2011. u 10.47
Tako, vidis da sam te naterao da potvrdis svoje neznanje, Ti cenis da je istina, sto je u svakoj knjizurini napisano, i dovoljno je vise da se vidi koliko znaš.

Po svemu ovome sto si do sada ovde iznio, nikada zdrav razum nebi rekao da si Srbin, ukljucujuci i to da ti je mozak zabetoniran raznim glupostima ,koje su ti tokom nekakva skolovanja podastrli,

No covek,koji ni malo ne može da misli svojm glavom samo je ljudska ljustura, i nije covek, tako da sada premišljam da li si sokac ili musliman, kojima ocito sve srpsko smeta kao i tebi ili si od ovih zabetoniranih,ali tu nema razlike, to ni jedno ne spada u Srbe.

Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 11.50
Šta si navro na Hrvate, šokce, muslimane - ta nisu svi ustaše i koljači? Daj malo istorije ovde! Ne kaže niko da ti nemaš određena znanja iz lingvistike (znaš dosta starinskih reči, al' u ostalome si brate prava tikva /misirača/ sa tim svojim iskustvenim elementima), drž' se zavičaja tu si najjači! Ima li istine u priči da su Dučići, porodica Jovana Dučića konkretno, nekakvo plemstvo od davnina? Nemoj početi samo od faraona i sf priča popa Dukljanina, daj nešto novije.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
05. septembar 2011. u 12.40
Koja sugestija, da se otkanim ISTOVETNIH ISKUSTVENIH ELEMENATA,

Zaista ti nemas ni nekog običnog uvida a ne znanja,

Po cemu će se onda objasniti stvaranje srpskog jezika?, Ništa drugo osim ovoga nije relevantno.

Sto sam zapeo o ovima, pa stvarnost je takva i istina to namece,sve ostalo o ovim etnikumima je , sto je u zvanicnoj upotrebi laz, Istinu iznosim na videlo i to je to.

Ni najmanje nisi konpete=ntan,da bilo šta ocjenjijes od ovoga sto ja iznosim, ponajmanje što se tiče tvoga znanja !

Pavlimir_Rtnik,veliki ctec srpskoga jezika!
bedwyr
05. septembar 2011. u 14.40
Turski jezik je tada bio kao danas engleski - nosilac i sakupljač svega i svačega.

Kao što je masa današnjih anglizama koji ulaze u srpski zapravo francuskog, latinskog ili grčkog porekla, neki i dalekoistočnog, tako je i masa turcizama arapskog, grčkog i persijskog porekla, neke reči čak i iz sanskrta.

Neke reči su postojale uporedo. Na primer, za reč 'astal' je dokazano da nije turcizam, dok postoje i turcizmi koji nemaju veze sa osmanskim Turcima, već sa mnogo starijim Turcima sa kojima su Sloveni stupali u dodir pre nego što su Sloveni primili hrišćanstvo, a Turci islam (bubreg, kraguj, toljaga, aždaja itd.). Sa druge strane, reč 'baba' za oca u srpskom jeziku jeste turcizam, bez obzira na to što ta reč postoji i u indoevropskim jezicima.

Jastuk, jorgan, odžak, boja, česma, peškir, kazan, kašika, komšija i mnoge druge reči koje nemaju mnogo slova DŽ u sebi, niti se završavaju na -luk, jesu turcizmi, i u srpskom narodu nisu postojali pre pada pod Turke.
bedwyr
05. septembar 2011. u 14.54
@prviarion:

Rečnik koji si priložio nije rečnik turcizama, nego verovatno neki rečnik manje poznatih pojmova iz Bosne.

Tu ima i slovenskih reči. Reč 'vlah' uopšte nije turcizam, ali je istina da je bosanski muslimani koriste kao pogrdno ime za hrišćanina, rajetina. Uzvik 'bona' je od 'bolna'. I kod Nušića imaš da ne piše bolna (žena) i bolno (dete) nego bona i bono. Bolan i bona su uzrečice kao jadan! i jadna! u Crnoj Gori i nisu turcizmi.

Bastard nije turcizam, nego je iz latinskog za kopile, mešanca. Đakon je helenizam (reč grčkog porekla) i potiče još od Vizantije, gumno je srpska reč, a vidiš i sam da u rečniku ima i imena pravoslavnih praznika Đurđevdan i Gospojina, tako da se ovde radi samo o rečniku manje poznatih reči uz književno delo.
bedwyr
05. septembar 2011. u 14.55
Pardon! Ne @prviarion, nego @Dorpat! Pobrkao sam nickove.
Dorpat
(istoricar)
05. septembar 2011. u 15.04
Dobro zboriš (pišeš) bedvire. Ima i naslov „Rječnik turcizama i manje poznatih riječi”. Naveo sam u ispravku nešto niže, ali znaš današnje ljude - svi žure... :-)
mongoose_35
(tamanitelj olosa)
05. septembar 2011. u 16.22
gumno je srpska reč
>
Колико се сјећам та ријеч има и у Душановом законику.
Pentium4
(master)
05. septembar 2011. u 21.13
//////
bedwyr
05. septembar 2011. u 14.40

Jastuk, jorgan, odžak, boja, česma, peškir, kazan, kašika, komšija i mnoge druge reči koje nemaju mnogo slova DŽ u sebi, niti se završavaju na -luk, jesu turcizmi, i u srpskom narodu nisu postojali pre pada pod Turke.
///////////////

Da li možeš molim te navesti stare srpske rijeci za gore navedeno?

Ne da mi se kopati po rjecnicima a bilo bi zanimljivo saznati.

(ocito da je odzak=dimnjak, komsija=susjed, ali za ostale nisam siguran)
pavlimir_ratnik
(Edukator)
05. septembar 2011. u 22.16
Kasika, kako bi Srbi onda imali kasu, da je ovo srpska reč, kasika je od kase, nastala,kasiti, lomoti nešto isto srpski glagol,

Komsija ,Kom, dodji, već smo videli da su to Svabe užele od Srba, od K i Kod,Ka, Zar nije komsija koji je kod nas,Ha,ha koja logika, možda su to Turci uzeli od Svaba a onda mi od Turadije, za vas je sve tursko, a i sada pola Turske zna srpski jezik,

Boja je srpska reč. Bo je zivot, samoodredjujuci slog čak i u reci BOG,

Boja, prvobitno znak da je osoba ziva,treba ići u paleolingvistiku,da bi se znalo cija je to riječ, vjerovarno su to Turci uzeli od Srba, ako je u engleskom 30% srpske jezicke osnove,zašto onda nebi u turskom bilo vise,

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!
bedwyr
05. septembar 2011. u 23.39
Kašika nije od kaše, već od turske reči za kopanje. SVI turkijski jezici od Balkana do Kine koriste reč „kašika”, ona je opšte turska kao što je žlica/ližica opšta za slovene. A od slovena, reč „kašika” koriste jedino Sloveni koji su bili pod Turcima, prvi put u svojoj istoriji počinju da je koriste tek od 15-16. veka, a pre toga su koristili slovensku reč.

Što se tiče slovenskih sinonima za one reči, nekad je to teško utvrditi jer se radi o imenima gotovih proizvoda koji su na naše tržište došli tek sa trgovačkim putevima sa istoka. Kao što i danas nemamo neke autentične srpske reči za hard-disk, memorijsku karticu ili pojedine sprave i alate, tako je sa jorganom, jastukom, peškirom, česmom i sl. Negde ima zamene, negde nema, ali to nije toliko ni bitno.

Interesantno je samo to da danas srpski jezik ima turcizme koji u turskom jeziku - više ne postoje. O čemu se radi? Pa, u 20. veku su Turci krenuli u reformu svog jezika i počeli da izbacuju iz njega sve reči persijskog i arapskog porekla, kao i mnoge regionalizme i provincijalizme, a umesto njih kuju nove turske reči.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
06. septembar 2011. u 08.13
Ka+si+ka, Vidis prirodu rijeci kad sam razgrnuo vokabular,

Ka, si, ka, ka cemu, šta ka, sipaj ka,

Ako su Turci neke rijeci izbacili to nema veze sa Srbima, Srbi su živeli u komsiluku sa Persijancima i naseljavali njihov prostor hiljadama godina, pre pojave Turadije u Maloj Aziji,

I Sto kažeš kasika se samo upotrebljava kod Srba, srbi bili pod Turcima, Ma Srbi su bili do Kine, i to hiljadama godina,kao i do Irske na zapad,

ZLICA. - MOZDA JE LIZATI, ALI OVDE JE LI determinujuci slog isto kao i si, u kasika, znaci livati, livati i sipati su srpski sinonimi,

S SE IZGIBILO RADI OSTRINE I LAKOCE IZGOVORA I VAZDA JE SRPSKI JEZIK, TOME SLIJEDIO,

Sad ja ne znam kako se kaže kod Turadije livati i sipati,a i nije mi bitno,

Ali svati moj ugledni Bedwyre vidim obrazovan si ti momak,ali nije bitno za postanak rijeci, čak ni glasova ni slova niista osim ljudskih istovetnih iskustvenih elemenata,koji su uslovili nastanak,srpskog jezika, dok su ostali jezici sklapani,sastavljani i kod njih se ne nalaze u nivou slova i slogova istovetni iskustveni elementi,zato je vrlo mala verovatnoca da su u srpski jezik isle rijeci iz stranih jezika,do pojave POMODARSTVA, e POMODARSTVO JE ZLO KOJE SE LAKO NE LIJECI I KOJE JE NANIJELO ZLO sRBIMA I SRPSKOM NARODU,

Nisam ni ja protiv mode, ali mislim glavom šta i kako, da oprostis nebih natakao serpu na glavu,

Ja sam stvarno ubijedjen po osnovu mojih saznanja o srpskom jeziku,da su Srbi zivjeli od Irske do Kine, možda to nisu bili u potpunosti ista plemena, ali jezik im je bio isti, a čim je jezik isti to je isti narod, ma nema cista naroda bioloski na svetu ili ovo genetski,sto tupe sada,

Svi evropski jezici su jezici pojedinih kasta i tako je zaboravljan u pojedinim delovima srpski jezik, na osnovu ovog kastinskog vestacki sastavljanih jezika,kao i stvoreni novi narodi,samo po osnovu jezika,

bedwyr
06. septembar 2011. u 11.19
Srpska reč za kašiku je ŽLICA, nastalo od stslov. L'ŽICA.

Svi Srbi koji nisu bili u dodiru sa Turcima, i dalje govore za kašiku žlica. Samo su u manjini, pa ih ostatak Srba pritiska da je to 'hrvatska' reč, te polako i nestaje iz našeg jezika.

Kašika nije originalno persijska reč usvojena od Turaka, već originalno turkijska - ne postoji reč koja je više turska od te.

I ne koriste je samo Turci, koriste je SVI turkijski narodi: Azeri, Turkmeni, Uzbeci itd. Svi narodi iz porodice turkijskih naroda, i na njihovom jeziku bukvalno znači „kopalica” ili „grebalica”, izvedena od glagola grebsti, kopati. Reč je iz turskog ušla i u persijski.

Kakva crna 'kaša', Srbi koriste kašiku vekovima pre Turaka i nikad i nigde pre Turaka nije nazvana kašikom, već samo žlicom.

Isto kao što smo izgubili i predali Hrvatima srpsku reč za pantalone - hlače.

Isto tako je u opticaju bila reč hlače, potom ju je zamenila turska reč 'čakšire', a na kraju, u moderno doba, francuska reč 'pantalone'.

Čitav niz kuhinjskog pribora je imenovan turcizmima koji nisu postojali u vreme Nemanjića: kašika (srp. žlica), čanak (srp. zdela), kazan (srp. kotao) itd.
bedwyr
06. septembar 2011. u 11.24
'Kašika' inače sasvim slučajno slično zvuči kao naša reč za kašu, ali nema sa njom veze. To nije ništa novo, i engleska reč za Tursku (Turkey) identična je reči za ćurku (turkey), dok se ime Mađarske (Hungary) izgovara identično kao i reč gladan (hungry). I na srpskom reč 'tur' ima značenje zadnjice, pa opet Turci nisu ni ćurani ni guzičаri, niti su Mađari dobili ime po gladi, ili glad po Mađarima.

I unutar samog srpskog jezika imamo takve stvari. To se zove homonimija, kada reči isto zvuče a nemaju isto značenje. Npr. vile. Vile mogu biti luksuzne kuće, mogu biti šumska bića, a mogu biti i poljoprivredni alat.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
06. septembar 2011. u 12.03
Vidis ti moj Bedwyre, Srpski jezik je nastao ,njegova osnova ziva nit,koja se proteze od prvobitne artikulaicije do danas na osnovi ISTOVETNIH ISKUSTVENIH ELEMENATA,

Ni u kom slučaju ne sme se vrsiti poredjenje reci iz srpskog jezika, sa rečima iz nekih drugih jezika, jer oni su nastali drugim nacinom,možda nekad i na uzetim srpskim osnovama, a onda sklapanjima i bez dovoljno upotrebljenog rezonovanja, čak i po analogiji,

Reč KASIKA JE NISAM IZVEO OD KASA,po analogiji,kako ti iznosis, ja sam reč kasika izveo,kao i reč kasa, po strogoj upotrebi iskustvenih istovetnih elemenata, koje sam odredio za svaki ;glas i slovo,te slog i kasnije reč, ovo govorim da bi bilo lakse svatiti,može se samo reci i riječ,zbog zakona
________________________________________________________________
Svaki glas nakon svoje artikulacije ili nastanka bio je reč.
-------------------------------------------------------------------
Od toga su, to i danas mnogi glasovi u ulozi rijeci,

Svi samoglasnici, kao i još neki, npr, K,

Evo ti prvi zakon o postanku srpskog jezika; koji ima u svim glasovima,slovima i rečima i danasnjeg srpskog jezika apsolutnu potvrdu.
_________________________________________________________________
Nastajenje srpskog jezika je uslovljeno ISTOVETNIM ISKUSTVENIM ELEMENTIMA,kroz potrebu ljudi da ih razmenjuju,
----------------------------------------------------------------
To nije slučaj kod drugih jezika,bar u osnovi njihovog nastanka, u kasnijim stadijumima,ima sastavljanja i po ovim istovetnim iskustvenim elementima,

I ma šta,kome izgledalo u mojim zakljuccima,ja ni jedan nisam izveo primenom analogije,

Boze moj,može se desiti i da se neki i podudara sa primenjenom tom najprostijom metodom,

Ali sam ipak posao od najvece apstrakcije i u tom slučaju!

Zato je srpski jezik,i bioloski jezik, i zato je najstariji jezik u Evropi, OVI OSTALI SU VEćINOM JEZICI KASTA, kao i nas crkvenoslovenski, pa čak i staroslovenski,jezik je Gota ili srpskog ratnickog staleza,uz to verovatno i svestenstva čak i od pre Hrista onoga svestenstva,

Što se ide dublje u proslost, razlika ovog jezika se smanjuje u odnosu na narodni,

Zato je Vuk ,bio genije, kad je provomisao i dao prednost, narodnom jeziku,

Nekada sam i ja ucio,morfologiju,pravopis,gramatiku, metriku, stilistiku, i šta ti ja znam, ali sam uvideo da je to sve jalova stvar, u iznalazenju nacina postanka jezika , u prvobitnom stadijumu jezickog stvaranja,jeste ono u kasnijem savremenom uoblicavanju i stilizovanju, davanju lepoti jezika ovo puno uticalo, ali nekad je i odvelo rijeci od njihovog izvornog znacenja i mi zato imamo problem ,da tačno pronadjemo način postanka neke rijeci i njeno izvorno znacenje,

Nisam ja slučajno postavio one riječ,

Reč=riječ.
Mleko=mlijeko,
Odelo=odijelo,
Selo, sijelo,

I tako dalje,ajde da te više ne zamaram,

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!

bedwyr
06. septembar 2011. u 12.55
Kašika je turska reč, u turkijskim jezicima postoji hiljadama godina, dok u slovenskim postoji tek 4-5 vekova, i to samo na onim slovenskim područjima Balkana koji su bili pod vlašću Otomanske imperije i pod uticajem njene kulture i njenih trgovačkih puteva.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
06. septembar 2011. u 13.29
Daj mi dokaz,da postoji samo 5-6 vekova,ja sam tebi dao dokaz da postoji od nekolike hiljade godina i da je zacetak ove reci u samoj glasovnoj artkulaciji kod Srba,

Ti ovim tvojom tvrdnjom, no na sreću, nikada je nećeš dokazati,negiras postojanje i nastanak ,stvaranje srpskog jezika,kao i samo postojanje srpskog imena i srpskog naroda,
Daj mi i dokaze, da postoji u turskom, hiljadama godina, sto ćeš je naći u nekom spisu, nije dokaz njenog nastanka i postojanja,

Mogu i ja nabasati na leteci tanjir,ali to nije dokaz za način njegovog porijekla i nasin negovog stvaranja,

Reci mi iskreno,ili se inatis, ili ti je stvarno takav stav i mišljenje,

Nema od toga ništa,sto ti nadjes negde, sustina je važna, način postanka, i istovetni iskustveni elementi iz kojih stoji svaki glas u srpskoj reci, kao i svako slovo, i onda svaka riječ koja i stoji iza onih međusobnih dejstava istovetnih iskustvenih elemenata,koji cine novu dimenziju i iza čega stoji svaka riječ,

Evo ti jedno prosto pitanje,

Zašto i na koji način je nastao glas i slovo„N'?

Nemoj mi samo koristiti neku do sada koristenu nauku o glasovima, unapred je odbacujem , jer nigde ne iskazuje potrebu za nastankom bilo koga glasa, iako je pominje,ali je sustinski ne obradjuje, baci ,metriku,,gramatiku i slično, osvrni se na prorodu stvari i sustinu objašnjenja te potrebe,

A do tada dosta?

Ima ovde i drugih ljudi koji su zeljni za znanjem i kojima nije mišljenje zabetonirano prevelikim suvisnim stvarima naredjenih nauka i programa, mogu i sa njima pricati, ljudi ako ništa postave logicna i smislena pitanja,pa čak i pitanja kao vrlo velike apsurde i apstrakcije ,čak i gluposti, sto mi je mnogo draže,jer samo polazeci od totalne apstrakcije put se trasira nepogresivo ka istini,

Pobogu ste, šta vam je , nisam ja ”neispisana daska„, niti tako sa mnom mozete diskutovati, ja i za najmanju tvrdnju tražim dokaz,

Ja tražim iskljucivo istinu, i ništa me osim toga ne interesuje,

Verujte vi meni,sve sto vi ovde iznosite,ja sam to davno prosao i zguzvao i bacio u kantu za smece,kao bezvredno!

Vi bi se čak usudili mene napraviti i neznalicom, sto je najtuznije i nerazumnim i nedokazanim, a izvolite u bilo koju naučnu oblast, ne samo u ovu, da vidimo ko zna, ko ne zna?.

A dok god covek nije konpletno potkovan , ne može da ima naucni osvrt ni u nekoj suzenijoj naucnoj oblasti!I bez ljutnje, jedino ja imam pravo da se ljutim,ali ne ljutim se no konstatujem stvari!
I od kuda vi uopste ta navika,za svaku srpsku reč,trcite u tudje jezike, kako bi objasnili njen postanak, sustinsku stvar i ne pokusavate ni dotaci?

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika,

Pentium4
(master)
06. septembar 2011. u 13.37
he, he, sve u svemu, izgleda da je sva sreća da postoje Hrvati, pa sacuvase stare srpske rijeci od izumiranja...
bedwyr
06. septembar 2011. u 15.05
Na isti način i mi čuvamo neke turske.

Reč „kašika” zaista postoji hiljadama godina, ali u jezicima turkijskih naroda: Turaka, Azera, Uzbeka, Kirgiza, Gagauza, Ujgura, Tatara - svih turkijskih naroda od Balkana do Kine.

Ovo je kompilacija tih reči, a prenosim je sa drugog mesta:

turski: kaşık
azerski: qaşıq
uzbečki: qoshiq
ujgurski: košuki
kazaški: kasyk
tatarski: qašyq
kirgiski: kašyk
čuvaški: kašak
baškirski: kašik
gagauški: kashik

Srbi je ne mogu koristiti „hiljadama godina”, jer za ovu reč pre dolaska turske vlasti nikada nisu ni čuli. To je turska reč, dok je srpska - žlica. Nastalo od staroslovenskog i crkvenoslovenskog l'žica. Kod Rusa, na dalekom severu, l'žica je dalo ložica, pa odatle ložka, dok je kod nas izvršena metateza i l'žica je postala žlica.

Zanimljivo je da čak i Albanci koriste srpsku reč za kašiku, dok Srbi koriste tursku. Tačnije, poreklom srpsku, nastalu od srpske. Albanska reč za kašiku je lugë i reč je slovenskog porekla, od l'ža, l'žica.

Srbi nisu tikva bez korena i nisu naučili da pišu tek sa Vukom Karadžićem, a milioni i milioni Slovena žive na područjima gde turska noga nije kročila. Ni u jednom jedinom od desetina hiljada povelja, rukopisa, zapisa, zakonopravila itd. od pre dolaska Turaka, ne postoji reč „kašika” već samo l'žica i žlica. Ni u jednom slovenskom jeziku ili dijalektu gde nije kročila turska noga, ne postoji reč „kašika”.

Reč „kašika” ne postoji ni u jednom dijalektu Slovena sa Zapada: Poljaka, Kašuba, Čeha, Moravaca, Slovaka, Lužičkih Srba. I Lužički Srbi govore svojim srpskim jezikom, tačnije sa dva, i ni u jednom nikada nije postojala reč „kašika”, jer je turska. Ta reč ne postoji ni u jednom dijalektu Slovena sa Istoka: Malorusa (Ukrajinaca), Belorusa, Velikorusa (Rusa). Tamo reč „kašika” koriste samo turske manjine: Tatari, Čuvaši i drugi turkijski narodi nekadašnje SSSR.

Reč „kašika” ne postoji u govoru Južnih Slovena gde nisu vladali Turci. Ovu reč ne poznaju Slovenci (žlico), Zagorci, niti je koristi npr. dobar deo Srba iz Dalmacije. Čak su je i Bugari izbacili iz jezika, pa kod njih postoji samo u dijalektima sa sela, jer su je zamenili slovenskim rečima l'žica i greblo.

Po meni, od l'žica bi najpravilnije bilo da nastane lažica ili ložica. Međutim, nastalo je žlica, a to 'žlica' smo izgnali iz jezika jer tako govore Hrvati, pa je neko proglasio reč za hrvatsku... komedija. Ako su gro Hrvata potomci nekadašnjih katoličkih Srba, onda je valjda logično da im jezik nije ispario preko noći, te da i dalje govore jezikom svojih srpskih predaka i čuvaju zaboravljene srpske reči.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
06. septembar 2011. u 15.56
Pomalo smesno objašnjenje, da li si tražio osim turkmenskih naroda i kod indijanaca, mogu ti reci uzalud ti trud,

Ne može se ništa dokazati- jes tamo ima, ovde nije bilo,

Da malo radi citalaca pojasnim, ovu riječ su uzeli svi ti turkmenski narodi od Srba,

Da nije tako, neću ulaziti mojom metodom , zbog duzine i morao bi mnoge stvari ponavljati ali ići ću jednim poredjenjem sa sličnim rijecima iz srpskoga jezika,jer za mene je izvan svakoga razuma ići, u druge jezike,da bi objasnio neku srpsku riječ, pokazao sam to neki dan i po osnovu rijeci tula u indijanaskim jezicima da je od Srba,

Pošto je srpski jezik, jedan od orginala u svetu, čija je veza sa prvobitnom artikulacijom i savremenim jezikom bez dvoumljenja mojim zakonima dokazana,
Iz toga slijedi evo da uzmemo riječ KAžI, KAZATI,

Dakle ka-za-ti, ka-zi,

To je po istom principu,nastalo kao i riječ Kasika,

Ka= kao, nešto uporedjujemo sa cime sa Zi, šta je Zi, to je propustanje zvuka kroz zube,To je onomatopeja zvuka, koji ima vremensku dimenziju zvucanja , odredjenu sa I, jer je I,vezano i stoji iza one stvari pojma, kojega su odredili istovetni iskustveni elementi, vezani za kategoriju ili pojam vremana.

Ka-si-ka, Kao sipaj ka, Normalno da ne ulazim dalje ka cemu ćemo sipati, si ,ka ustima, nećemo mimo usta,Ovde imamo jednacenje po zvucnosti radi lakoce izgovora S se pretvara u S, eno je i kod Turadije S,. No oni imaju drgacije izgradjen govorni aparat,

Nisam te jezike proucavao, po osnovu istovetnih iskustvenih elemenata, sto bi mi trebalo i da prvo proucim narode i navike,do svakog pokreta, jer covjek se gleda do svakoga pokreta da li je kod njih nastajao jezik, po prirodnom ili bioloskom stvaranju ili ako hoćeš i po Bozijem, jer i sami Bog ako je darovao Srbima jezik, morao ga je prilagoditi istovetnim iskustvenim elementima,da bi bilo njegovo primenjivanje ,uopste moguće među ljudima.

Ako je KAžI,KAZIVANJE, KAZATI, turska riječ i kasika je,

Zlica nije od lizanja,
Zlica=zivot+ livenje+ ca, ca je , kao i sa , povratni oblik,povratno ili dejelovanje koje se ponavlja.

Otrcajetsja, otrca neka se,otrcaj se, dakle otrcati se ne može odjednom ,nego se otrcava, dlaku po dlaku, celiju po celiju,

Vidis ugledni moj Bedwyre,

Od kuda ti uopste pada na pamet da reci iz najstarijeg jezika na svetu,njihovo porijeklo trazis u nekim jezicima,koji su mnogo mladji,

U izlasku iz Hiperboreje Turci se ne pominju,tAJCERI IZLAZE IZ TAJGE NEGDE OKO 4-5 HILJADA GODINA POSLE IZLASKA SRBA IZ HIPERBOREJE ,NE PO MOM RAZUMU,no po nemackom naucniku Antonu Gustavu Kotlobu, i ako se zna da nisu znali pricati,kad su se Srbi uveliko bavili zemljoradnjom bili u eri stajstva i metala, imali pismo, e sada neko mi dodje tamo za neke Turkesine i tvrdi,kako je iz njihovog jezika nastala srpska riječ, a ja da si mi rekao od kineskoga,prem da je i kinaski kulturni razvoj za nekolike hiljade godina iz srpskoga poverovao bi ti možda,

Nebi jedini,sto kinezi i danas koriste stapice,namesto kasike, o da to zbog blizine i Turkmeni nisu koristili otvara se pitanje sad,

Jasno i na znanje da vi je svima ,
______________________________________________________________________
Mojim zakonima o nacinu postanka srpskog jezika, Srpski savremeni jezik, je bez ikakve rezerve doveden u vezu sa njegovom prvobitnom artikulacojom ili početkom stvaranja,
DOKAZANA VEZA,PREKO SVAKOG GLASA ,SLOVA I RIJECI,koje postoje u srpskom jeziku i porekla su iz srpskog jezika, za one koje su usvojene, ja ne pravim poredjenje,jer odmah nakon pogleda u samu riječ vidim o cemu se radi.
___________________________________________________________________
Šta ćeš mi odgovoriti,na moju tvrdnju ,da ti ne znaš citati?

Evo ako tvrdis suprotno, procitaj mi reccu PO, ništa manje i jednostavnije nisam mogao uzeti, recca od dva glasa,slova i primer sloga,Nisam ti dao ni slozeniju riječ, ni prostu recenicu,ni slozenu,ni pasus. Da te ne opteretim i da to brzo procitas.

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!

Tabanac
(DR.voseca)
06. septembar 2011. u 19.34
Reč „lozhica” kod vas Srba,koji su bili pod turskom ropstvu,čuo sam od ljudi u sada srpskoj enklavi-Shtrpce,tj Brezovica na KiM,krajem osamdesetih.Biću isken,reč su upotrebljavali obični ljudi u slobodnom ophodjenju...intelektualci su upotrebljavali jedino i samo jedino reč-kashika..
yugon
(inzenjer)
07. septembar 2011. u 12.39
bedwyr
Nemoj da zamajavas narod. Turci nijesu ni imali kasiku, u danasnjem obliku, kada su dosli u Malu aziju.Ne samo turci nego niko osim Srba nije imao: kasiku, viljusku, cackalice u upotrebi do srednjeg vijeka.
U Ruskoj imperiji u upotrebi je loska,lasika. Zlica je mala kasika.
Da si kojim slučajem bio u Rusiji znao bi da Rusi za te narode sa juga nazivaju „CURKI”. Tako da su to Englezi samo preveli.
Tako ne lupetaj!
bedwyr
07. septembar 2011. u 12.39
Reč ložica se očuvala u staroštokavskim krajevima, a njihov jezik nije ušao u standard srpskog jezika.

Kao što i kod Hrvata u standard nisu ušli zagorski kajkavski govori.

U novoštokavskim krajevima l'žica je dalo žlicu, u staroštokavskim ložicu.

@Pavlimir: Na svim turkijskim jezicima KAŠ znači kopati, grepsti, a KAŠIK pribor za jelo kojim se kopa i grebe po hrani. Meni je žao što je baš meni zapalo za dužnost da te obavestim da ta savremena srpska reč uopšte nije slovenskog porekla nego čist turcizam, ali tako je. I treba da znaš da si jedini Srbin koji se bavi jezikom, a to ne prihvata.

Uz to si i jedini Srbin koji se bavi jezikom, a da uopšte ne čita i ne razgovara šta misle drugi Srbi koji se bave jezikom duže i kvalitetnije od njega, a koji su često i mnogo upućeniji i inteligentniji, već samo sluša sebe i svoje pomisli, a i to govori o nečemu.
bedwyr
07. septembar 2011. u 12.45
Kašika ima veze sa kažom i kazivanjem kao pušenje s pišanjem.

Ili PAVLIMIR sa lemurskom šapom (eng. paw-lemur).

Za bavljenje jezikom potrebno je isti i poznavati (a ne budaliti kako je ekavica nastala bugarizacijom/tatarizacijom ijekavice), potrebno je poznavati i druge jezike, a ne biti doslovan. „Do you want tufah'ju” ne znači „Do you want to f*ck you”, a „Push my car” ne znači „Puši mi kar”, niti je naše majmun nastalo od engleskog 'moj mesec' itd. Malo mozga pre svega, poz.
bedwyr
07. septembar 2011. u 12.50
Turci jesu imali i kašiku i reč „kašik” za nju. Ona im je najverovatnije bila jedini pribor. Jeli su 'kašikom', a zdelu su zvali 'čanak'. To je elementarna stvar iz kulture turkijskih naroda.

Pribor kašiku i reč 'kašik' imaju turkijski narodi koji su se razdvojili pre više od 1000 godina i koji sa Turcima imaju veze kao mi s Poljacima ili Slovacima.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
07. septembar 2011. u 13.34
Pa daj mi zakone po kojima je nastao turski jezik, daj to potvrdi, nemoj praviti poredjenje sa turkofonskim narodima,
Zašto tu reč nisu svi ti turkofonci, uzeli od Srba pre 7000, ili 500,godina,

Ja sam ti dao objašnjenje po kojima je nastao srpski jezik, i tačno u tancine svaki glas ove rijeci i sve istovetne iskustvene elemente vezane za njih,konkretno za riječ KASIKA,ja ne mogu kao ti, da se bavim poredjenjima i proizvoljnostima bez sustinske analize i zalazenja u sustinu, Canak je isto srpska reč, kao i brnzar,od koze sluzi za stavljanje sira i kajmaka,namjena mu je kao i kod canka,
Jeste ova reč canak, nam govori da je bila prva ta posuda koja je u upotrebi,kod Srba.Nadji bar neku još tursku riječ,koja je izvedena od kasike,ako ne znaš osnove postanka srpskog jezika, da vidimo ,da li je ta riječ kao drvo u steoi u turskom jeziku,

Zdjela.zdjelati,djelati,srpska riječ,

Još iz doba pre rimskih osvajanja, brnsa je stara reč za sir i sada zadrzana kod stocara,pa i kod vlaha,ako hoćeš da znaš,

BRNJASTO= BIJELO,BRNJAS KONJ SE BIJELOM GUBICOM , (USNOM)

Pavlimir_Ratnik, veliki ctec srpskoga jezika!

pavlimir_ratnik
(Edukator)
07. septembar 2011. u 13.58
Ti mene nesreco, nećeš uciti šta ću ja raditi,ni koliko poznajem jezika, uglavnom poznajem vise nego ti a i govorim vise od tebe,

Niti ista vredno ima ovde da bi ja od tebe prihvatio, već sam ti ponovio ko zna koji put, to što ti znaš,ja sam kao bezvredno odbacio vrlo davno,

Služiš se analogijom pri zakljucivanju i uopste druge metode ne poznajes, kad bi ja tebe pitao, kojima se metodama služiš prilikom izvodjenja zakljucaka,šta ćeš mi reci, kad ja osim analogije ne vidim ništa,

Već sam ti zadao riječ, da mi procitas riječ „po”, sto to ne učinis,da vidim tvoj kredibilitet, ti covjece ne znaš ni citati, i o jezicima,kojim, ti da pricas,
To može samo tebi da se desi sa POGURAJ MOJA KOLA, jedan je moj poznanik, otisavsi u Ameriku, bila je zima, i covek ga na izlasku iz aerodroma zamolio da mu pogura kola, a ovaj ga napao da tuce,misleci da mu zbori nedolične rijeci,te dosla policija, i spengala u lisice, Stari je to fazon i otrcano za kafansko nadlagivanje, falila se tako ta protuva,posle po Bosni, cime se ti služiš, ispod svakog nivoa je,

Ja volim ovde kada dodju ljudi sa glupim pitanjima, jer imam podastrte apstrakcije i ja to posle koristim, za svaku dobru apstrakciju,castio bi covjeka,ali ne volim tvrdokorne i zabetonirane mozgove,makar se kitili i doktorskim titulama,

Ja kad ti kažem,to ti ne vredi, veruj to je tako i nisam ja to rekao da tebe ili bilo koga ponizim,a vasoj tvrdoglavosti stvarno nema kraja,

I neću vise sa tobom da diskutujem,zadrzi to što znaš i bila prica i bitisala!

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!

bedwyr
07. septembar 2011. u 14.02
Čanak i kašika su turske reči, reči turskog jezičkog korpusa.

One su deo srpskog jezičkog korpusa samo na taj način što su ih naši preci usvojili iz turskog, koji je tada bio jezik vlasti i trgovine na ovom prostoru.

Pronađi reč 'kašika' u jednom drugom slovenskom jeziku osim srpskog i bugarskog, ili je pronađi kod Srba pre 15. veka i pada Srbije pod Osmansku carevinu. Nema je.
bedwyr
07. septembar 2011. u 14.11
pavlimir:
=================
Zašto tu reč nisu svi ti turkofonci, uzeli od Srba pre 7000, ili 500,godina
=================

Zato što ta reč na njihovom jeziku ima značenje grebla, a na srpskom nema. I zato što je od svih Srba i Slovena na svetu koriste jedino oni koji su bili pod vlašću otomanskih Turaka. I zato što ni kod njih ta reč ne postoji pre 15. veka u jeziku.
bedwyr
07. septembar 2011. u 14.59
yugon:
==================
Ne samo turci nego niko osim Srba nije imao: kasiku, viljusku, cackalice u upotrebi do srednjeg vijeka.
==================

Bogme, kolega inženjeru, ti ga sad lupi pa ostade živ. :)

A pominjanje viljuške u Bibliji kod Jevreja? I opis kakva se viljuška koristi? A viljuške kod Rimljana i Grka?

Za čačkalice da ne govorim... njih su pronašli i u iskopinama Neandertalaca, nema naroda na kugli zemaljskoj od severnog do južnog pola koji ne koristi čačkalice.

Ako su Srbi imali viljuške, gde su isparile kod ostalih Slovena? Gde su iščezle kod Rusa, pa se zna da su se Rusi prvi put susreli sa viljuškom 1606. godine?

====================
В России вилка появилась в 1606 году, и привезла ее Марина Мнишек. На свадебном пиру в Кремле Марина с вилкой шокировала русское боярство и духовенство. Слово «вилка» окончательно вошло в русский язык лишь в XVIII веке, а до этого её называли «рогатиной» и «вильцами».
====================

Da prevedem, ne samo što se zna kad su se Rusi prvi put susreli sa viljuškom, nego se zna i ime osobe koja ju je prvi put predstavila u Rusiji, a to je bila carica Marina Mnišek, Poljakinja, koja je njenom upotrebom 'šokirala plemstvo i sveštenstvo'.

A gde su kod Poljaka i ostalih Zapadnih Slovena?

========================
Widelce (stołowe) trójzębne upowszechniły się w Polsce w XVII wieku (w XVIII wieku znane były dwuzębne). Miały kształt widełkowaty, „od czego i nazwę swoją wzięły... Nie idzie jednak zatem, aby i w wiekach dawniejszych widelce nie były używane, zwłaszcza do rozbierania mięsiwa i przez ludzi możnych. Wśród sprzętów Zygmunta Augusta mamy wymienione widelce złote. Tem późnem upowszechnieniem się widelców tłumaczy się owa dawna konieczność umywania rąk przed i po jedzeniu, jadano bowiem przy pomoćy noża, łyżki i palców, jak dotąd jeszcze jadają nawet możni u ludów wschodnich”
=========================

Kažu Poljaci, viljuška se kod njih pojavila tek u 17. veku, a da su se do tada koristili samo kašika i nož, dok ovaj pribor nije postojao.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
07. septembar 2011. u 15.14
Slusaj Bedwyre, ja sam ti rekao i lepo objasnio šta ta reč na srpskom znaci pre hiljade godina i nije nikakvo greblo ni grabulje ni strugac, Nego na cistom srpskom vokabularnom osnovu znaci -unosenje tecnosti(sipanje) u sebe,

I AKO SU SRBI,OVAKO MUDRU I FILOZOFSKU KONSTATACIJU I KONSTRUKCIJU PUSTILI,A ONADA OD TURKUSINA DA SIPAJU TECNOST U SEBE UZELI NJIHOVO GREBLO, STRUGAC ILI GRABULJE,JA ne znam šta je s tobom,

Ja sam covece izvrsio i na naučnim osnovama dao potvrdu kako je nastao svaki glas i slovo u srpskom jeziku, i da mi je najmanje problem videti šta je u samom početku artikulacije,pre no je i stvorena ta reč mogla znaciti i koji je njen značaj i smisao,

Ako je Mendeljejev tačno predvideo mesta u periodnom sistemu, za one elemente koji nisu i bili pronadjeni,

Po zakonima nastanka jezika tačno se zna koji će glas doći uz koji da bi istovetni iskustveni elmenti imali uticaj jedni na druge od tih glasova i da bi se tačno znalo koja će visa kategorija znacenja biti određena nastalim novim iskustvenim el, na osnovu dejstva ovih za koje su kasnije vezani glasovi, te od toga zavisi i novo znacenje sloga,

I zapamti na srpskim vokabularnim osnovama pocivaju skoro svi jezici bijele rase, i nemoj da si smesan, bazu stavljas ,gde je nadgradnja i nadgradnju na mesto baze, ovo ti slikovito objašnjavam vidim da si zapeo,

I sto mi ne procitas reccu „PO”, ZASTO TO NE UčinIS KAD TRAžIM OD TEBE, Odnesi nekom akademiku,ako ti neznas da procitas, možda poznajes i nekog profesora srpskog jezika ,ajde neka ne bude akademik,
pa neka ti pomogne,

Ti bi se ovde sprdao sa covekom,koji je oborio, sve dosadasnje poglede na način stvaranja srpskog jezika,kao i sve dosadasnje ucenje o postanku i razvoju evropskih naroda i svu istoriju o njima,

Ti covece stvarno nemas ni bilo kakav osecaj za istinu i nauku,a kamo li da se možeš baviti istom i nešto ovde dokazati!

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!
bedwyr
07. septembar 2011. u 15.51
Na srpskim vokabularnim osnovama, osim srpskog, počivaju jedino hrvatski, bošnjački i crnogorski jezik.

Turski jezik ne počiva ni na slovenskim, čak ni na indoevropskim, jer je jezik sasvim drugog tipa.

A ti bi mogao, uz svoje poruke, da ostavljaš da je to tvoje lično mišljenje i da niko drugi na celom svetu sem tebe ne govori takve stvari, jer se može desiti da ovaj forum informativno čita neki učenik, pa da zbog tebe dobije jedinicu ili bude poslat kod psihologa na razgovor. Nastupaš sa samouverenošću akademika, a tvoje znanje uopšte ne počiva na akademskim i naučnim osnovama, već je ono sticano mimo nauke, nekim meditacijama, uvidima, prosvetljenjima, razgovorima sa anđelima i sl.
yugon
(inzenjer)
07. septembar 2011. u 16.47
Bedwyr – ti ne poznajes uopste ni jezike ni kulturu tih naroda o kojima govoris. Proguglas, kako ova omladina kaže, i mislis da nekome prodajes pamet. Ja se sa tim narodima susrecem svaki dan. Ti si sve te narode svrstao u Turkofane sto uopste nije tačno. Ti srednje azijski narodi recimo I danas plov (riza, meso, mrkva, luk) jedu rukama, a recimo neka jela sa kefirom ili kvasom (tradicionalni napitak sličan pivu) jedu sa malim cinijama. Sto govori da u svojoj tradiciji nemaju kasiku kao pribor za jelo.
Imali su I oni „kasiku” koja je imala drugi oblik I drugu namjenu. I bager ima kasiku. Ja ti pricam o priboru za jelo I kulturi uzimanja hrane.
Nabrajas Rimljane, Grke; svi su oni parazitirali na srpskim osnovama (kao sada hrvati, bosanci, crnogorci I ostali zasranci). Pominjes bibliju koju su pisali Srbi a ne Jevreji. Dje ti je pamet, da judeji pišu Bibliju za hrišćane. Pa svi apostoli su Srbi. Samo je Juda vas.
Ti govoris o turcizmima I Turcima a ne vidis da danjasnji Turci nemaju nikakve veze sa onim Turcima od kojih su naslijedili ime I dio jezika. Veci dio Turaka je ostao (vratio se) na daijelu koji je zauzimao Sovjetski Savez. Ti Turci imaju kose oci, pljosnato lice itd. Jesi li ti video nekog Turcina iz Turske sa kojim ocima? Ja nijesam a video sam ih stotinama. Timurlan je potamanio Turke u Maloj Aziji nije ostavio, nije ostavio „ni kuceta ni maceta”. Nešto malo Turaka sacuvao je despot Lazarevic .
Jesili se ti nekad zapitao odakle turci imaju ( vise od 30%) zelene oci? Pa to im je od Srba, znaš valjda kako su im to prenijeli.
E sada od Srba su dobili između ostalog I boju ociju a da nijesu uz to preuzeli I koju riječ.
Ako kažeš da nijesu preuzimali rijeci od Srba onda si najveca moguća avetinja.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
07. septembar 2011. u 17.15
Slovenski jezici su ništa drugo nego srpski jezik, isto kao sto su svi Sloveni ništa drugo nego Srbi,

Svi jezici Evrope su na osnovama srpskog jezika kasnije sastavljeni, negde dodavane vokabularne osnove tih naroda,negde srpske osnove prilagodjavane govornom aparatu tih naroda,

Uzmimo samo evo jednu englesku reč RIVER, nastala od srpske reci riti,rivina,rit,rijeka riljati, Ova riječ u engleskom jeziku nema uopste oko sebe srosnih rijeci po vokabularnim osnovama sa sličnim znacenjem, i ona je kaoo drvo u stepi,strsi iz jezika i danas.

Riti=dig,grub, rout, ova reč rut možda za neupucene mogla bi biiti sa rutom, ali to je reč nastala od srpske RULJ, RUL, = kormilo pravac i sada je čak volan kod rusa po toj srpskoj reč rulj,

Riljati, na engleskom je to;dig,delve,mine,dredge,gopher,

I tako dalje,sto ukazuje da ova reč RIVER, STRSI I DA JOJ JE PORODICA SličNIH RECI OSTALA U SRPSKOM JEZIKU,

Evo objasnio sam da je REC U NEMACKOM masina,kao i u engleskom od srpsko maci, mahati ili manuti, od čega su i osnovi za latinsku reč MANIS =RUKA,HA,HA, MASINA ILI MAKINJA JE OD SRPSKOGA MALJA, JADNICI NEBILI SRPSKI MALJ JE PRVA MASINA NA SVETU,

Medicina na engleskom, latnskom, sviim evropskim jezicima je od srpsko MEDJ,

Među JAVIM I MEDJ SNOM.

Znači da je od srpske reci medja ili mednjik, sve ovo izvedeno i jadni nasi doktori ,kad na prvom casu cuju objašnjenje reci medicina,kažu pa to je iz LATINSKOG, NIKAD NE MOGU DA SE NI SETE,da je to od srpsko MED, koje je nastalo od medja ili medj, ima i razloga i vrlo je objašnjivo i dokazano zašto je to tako nastalo,bas po supstanci med, a i svi strani naucnici su toga stava, da je od srpsko med, medicina,u sve jezike usla preko latinskog.

Latinska reč Militas-tis, je od srpske reci militi, polako se kretati,od koje je i naše ime Milan izvedeno i ono ništa drugo ne znaci osim vojnik,kao i Milos, milovati, nije ni od kuda drugo nego od prvobitnih vojnika koji su se zvali i lovci,a koji su stitili i branili svoj rod i milovali ga kao i oni bili milovani i voljeni,
Razmilila se vojska po selu, ha ,ha, ovo slikovito prikazujem ne iduci u sustinu svakoga glasa kako je nastao,

Srpski Buk, slovo, engleski book, isto se cita kao i srpski,=knjiga, srpsko buka,bukati, bukagije, na nogama,ha ,ha gle cuda, stvarno ću te isprepadati ,da nećeš možda da mi zabranis da se bavim naučnim radom, idi zovi policiju, da ti se nebi desilo da ides kod psihologa, ne boj se ti si toliko neobrazovan,da ovo ne možeš prihvatiti,

Politi,polje od ove reci u mnogim jezicima,kao reci politika,polis,policija, Poljaci,Poljska, politehnika,poliklinika poli, reč za oznacavanje mnogih naučnih stvari,

dakle od srpskoga liti, politi, svugde je tu deterninujuci slog li, a slog PO, TI MI NE PROCITA, ZASTO KAD SU TAKO NAUčAN I OBRAZOVAN I ZNANJE POSEDUJES,
Ajde jadan ne budali, volio bi znati šta si po struci i koje imaš skole,odma bi ti rekao koliko ti je glupostima mozak zabetoniran i kakva je cvrstoca betona,

Ali bar zapamti ako ne možeš da svatis,srpski jezik, je osnova svim jezicima što se tiče naroda bijele rase, Evo da nije samo koliko se ova reč RA, POTVRDJUJE u srpskom jeziku,nebi sve rijeci sad pobrojao do Potonje Gospe, KOJA JE U DANASNJI DAN ZA DVE SEDMICE,
A ra je bilo sunce i Bog sunca kod ST Egipcana,to su uzeli iz srpskog jezika,

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!
pavlimir_ratnik
(Edukator)
07. septembar 2011. u 17.28
Prijatelju YUGON pusti ga, ja sam ih sa sve njihovom naukom zakopao u temelj,Ne kaže se dzabe u nasem narodu„zakopao ga u temelj”,

Kad će iz toga temelja vise podici svoju naučnu instituciju,kojom će da lažu i obmanjuju narod, nakon mojih otkrica i uocenih i definisanih zakona -Nikad!
Gledaj prijatelju,da mi obezbedis i pronadjes ljude od nauke,da stampam knjigu u Rusiji, To će biti veliki poraz za sve ove „naredjene lingviste i istoricare”, ujedno to će biti potvda svim onim naucnicima,kao Deretic,Mitrovic,Djordjevic i drugi,koji vaspostavljaju istoriju na naučnim osnovama,Pozdrav!

Pavlimir-Ratnik, veliki ctec srpskoga jezika!

A KAD CE ONI I ZVANJE I ObičnOG CTECA DOBITI PITANJE JE, ALI TO VISE NIKOGA I NE INTERSUJE, ovo radi slikovitosti ,DA BI SHVATILI POSTAVLJAM PITANJE,Jer oni samo vide stvari i o njima ne mogu da razmišljaju, samo likovi im se prividjaju,čim ne vide stvar, oni je zaborave, niti znaju kako izgleda niti da su je videli,
yugon
(inzenjer)
07. septembar 2011. u 17.55
Ratnice,
Stampanje vase knjige u Rusiji ćemo sa zadovoljstvom organizovati. Obezbijedicu prevod kod fenomenalnog prevodioca koji poznaje srpski jezik puno bolje od mene i voli Srbe vise od mene.
Imaš moju adresu.
Ma ovi provokatori su meni jako zanimljivi. Razvijaju diskusiju. Ne vide oni ništa. Samo blebecu kako im se utuvi.U Ercegovini ima uzrecica: ne vide dalje od dupeta„. Jeda moj prijatelj iz Herceg Novog prije par godina rece za takve ”placeni i zamlaceni.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
07. septembar 2011. u 19.00
Jako su i meni interesantni i zato se malo radi toga i upustam u diskusije,sa njima.

Vidis ja osetim njihovu upornost i veliko neznanje i zato ovde pravim na bravurozan način , otkrivanje njihovog neznanja i zabetoniranost njihovih misli i razuma, koji je čak i decenijski plod onoga sto su im bez ikakvih argumenata utupljivali u mozak,
To sto su im utupljibali, da su bar potkreplivali utupljivaci i najmanjim istinitim dokazima, njihova zamlacenost,kao sto ti rece,nebi bila ovolika, da je prosto nepojmnjiva za zdrav razum,

Uni polaze od toga da su oni proveli dve decenije na ovom zatupljivanju i zakljucuju da znaju sve i da se mogu upustati i u ovakve diskusije, u kojima nisu ustanju izneti ni jedan koristan argument, čak oni stvari argumentuju,skroz dijametralnim stvarima,

Nebi sada sve to analizirao,ali odmah je vidljivo, to njihovo vrlo nerazumno nastupanje,

Treba da resim neki svoj status i onda ispred proljeca ću da stampam knjigu i sve ovo stavim na svetlost dana,

Imam tvoju adresu i javicu ti se.Pozdrav.

bedwyr
08. septembar 2011. u 14.20
Yugone, to što ti pričaš su stvari za koje nije potrebno ama baš nikakvo znanje, nego sedne dokon čovek, pa odgoneta na šta mu koja reč liči.

Da takve stvari tako funkcionišu, ti i Pavlimir biste bili akademici. A ovako ste demagozi koji svoju priču mogu da prodaju jedino totalno neobrazovanima.

Ja vama ne branim da radite to što radite. Ima ljudi svakakvih, ima onih koji sa jednakim žarom kao i vi pričaju kako su videli vanzemaljce, kako ljudi-reptili vladaju svetom ili kako su pričali sa Bogom.

To je sve mačku o rep.

Ja sa vama ne želim da ulazim u svađu, ali ne treba da budete besni na mene i da me vređate zbog toga što kažem ono što jeste. Čitaće vas neki srednjoškolci, pa će pomisliti da iza vas stoji neka nauka, a ne nešto što ste sami izmislili, služeći se poluznanjem i sopstvenom maštom.

Ako su Grci i Rimljani paraziti srpske kulture, to ne menja činjenicu da su koristili viljušku u antičko doba, a ti si rekao da NIKO nije koristio viljušku sem Srba do srednjeg veka.

Drugo, rekao si da i čačkalicu nije koristio niko, a koristili su je čak i neandertalci pre dolaska kromanjonaca u Evropu iz Afrike. E sad, jedino ako i neandertalci nisu postali od Srba, ali to bi značilo da su Srbi bili oni prvi majmuni od kojih je sve nastalo.

I molim te, nemoj mi se obraćati kao debilu, već razgovarajmo normalno, kao ljudi, sa minimumom uvažavanja. Jesmo li Cigani, pa da se ovako preganjamo, kao na pijaci, ili smo Srbi? Kako si krenuo, čini mi se da bi u realnoj situaciji i nož na mene potegnuo...

Za informaciju svih koji prate ovu temu, kašika je osnovni pribor za jelo koji postoji svuda. Viljuška je relativno novi izum i sa mediterana je tek kasnije krenula da se širi Evropom. Kao što smo videli, do Poljaka i Rusa je prvi put stigla u 17. veku.

A zanimljivo je dokle ide laganje i krađa - i to od koga? od Turaka! - otimanje oko jedne neprikosnovene turske reči, da će sad da ide do te mere da ćemo negirati Turcima i turkijskim narodima da su uopšte ljudi. Za Srbe koji su bar bili kroz vekove žrtve rasizma i fašizma, narod koji su drugi proglašavali za nižu rasu, bila bi krajnja ironija da se sam pretvori u rasiste, fašiste, ugnjetavače i negatore drugih naroda, koji će po potrebi da krade i otima sve što u svakom narodu valja.

Inače, sreća je što se i u antropologiju pomalo razumem, ali ovde svako može i to da proveri: zelene oči su među Srbima retke. Ima ih u nešto većem procentu među Srbima u Bosni, ali ako su Srbi navodno Turcima dali zelene oči (a kojih ima i kod Cigana), bilo bi za očekivati da bar 40% Srba ima oči te boje, a nema ih ni 20%.

I pre nego što opet krenete da me vređate, nazivate nestručnjakom jer se ne povodim nečijom maštom i izmišljenim naukama, da vas pozdravim i najavim da me neko vreme neće biti, tako da neću moći odmah da odgovorim.

pavlimir_ratnik
(Edukator)
08. septembar 2011. u 16.47
Sam se vredjas, ama bas ni jedan dokaz za to što si ovde za ovih nekoliko dana tvrdio nisi izneo,

Ja ti opet kažem , ne razumes se ni u nauku koja se zove genetika, šta bi ja onda trebao reci,kada sam je studirao 2 semestra tek kada je bila u povoju, iako je i sada vrlo mlada nauka, bez obzira sto je tolike rezultate dala,Verovatno ti nisi bio ni rođen , kada se stidljivo provlacio rezultat po rezultat ,koji je davala ova nauka.

Što se tiče jezika, ti isto ne poznas stvari, niko te ne vredja, ali da je ne samo tvoje rezonovanje, ne samo tebe no vecine ,koji su se patili po 20 ,godina i kojima su utupljivali razne nelogicnosti,

Prosao sam ja te studije i nema discipline koju su mi predavaci prezentirali na prvom predavanju, i sve je normalno pocinjalo od imena nauke i famoznog grckog LOGOSA, ili latinskog porekla.

TE BIOLOGIJA, ,ovde je osnova reci bio= zivot, normalno LOGOS -nauka kacili su na kraju svake reci koja neku nauku oznacava,

Bio ,kažu grcka reč, a niko ne vidi da je to od srpskoga Bo, i glagola izvedenog od ovoga BI, duzi oblik, biti, bitisati,
I ta su mnoge reci iz ove ravni srpske vokabularne prizme, kao Bog, boravak, bolest, boljitak, borba, Bosna, ime Bosko, bodriti, bor, i tako dalje i velim ja jadna mi majka,šta me ucise,

Još su gore prošli medicinari, vele njima medicina je od latinsko medicus-ići, a ne znadose veseli profesori da je to od srpske reci MEDJ, ILI MEDJA,od koje je izvedena srpska reč Med. A OD OVE LATINSKA MEDICUS,

Eto jada nije samo uloga lekara da lece narod, nego da narod i duhovno prosvecuju i uzdizu, bez zdravog duha, nema ni zdravlja,a oni vele bez zdravog tela nema ni duha, e jadni moji lekari, bijase neki tamo dekan onda neki Mrcogorac Bozovic, sva bezanja partizanska prozivio, o zapravo oni to zovu ofanzivama, i supruga mu Sasa Bozovic, umrije im dete cerkica Dolores na bezaniji preko Neretve i neka je pokoj dusi toj rajskoj pticici,neka je Bog primi u rajsko naselje, pored svih pravednika.Ali kada bi njemu ko pomenuo ovo da je reč medicina od srpsko med, iduci dalje od medje, od srpskog mednjiga ili mrginja oko kojega mnoge srpske glave padose ,boreci se vecito za medje, taj ga nikada nebi zavrsio studije .

Vele profesuri, znate vi gospodo mlade kolege nauka pedologija je po pedos , malo, sto znaci dete,

Nemojte da ovo pomesate sa tim IMAJU I TI BUDUCI POLOPRIVREDNICI NAUKU PEDOLOGIJU I ONI TO NEKAKO ZOVU PO TOME STO JE Nešto MALO ILI NISKO,
A ne znaju kukavci,da su poljodelci dali reč po izvornom srpskom pedos- tlo, povrsina,pod, otale i nastade reč u srpskom pedalj, kao mera koja je duzine, između palca i kaziprsta kad se ovi po tlu, po podu rašire, i kad se obelezi razmak, neće valjda to pokazivati u vazdusnom prostoru,ko bi zabelezio i kako bi ostala mera,

Setise se i obucari pa nazvase one svoja camarate koji izradjuju delove,koji su do poda ili tla, pednistima, a kako će drugacije, neće valjda vodnistima,ili vetristima,kad covek po vodi ne oda, niti po vazduhi, ni po nebu ni po zemlji,

Nije mi cudo za zemljodelce i obucare, jer ljudi to rade od prvih dana stajstva i ustajstva, a Bogami, zemljodelci i predjose u tome medicinare, sto pronadjose preko 50%, svih patogenih bakterija a medicinari,veterinari, i svi ostali iz svih naučnih disciplina ispod ovoga procenta,

Onda sretoh neke sa Istorije, vele bili na prvom predavanju i kažu šta su im objasnili da znaci Istorija, ma velim ja i ja sam nešto malo ucio nisam valjda ovde bez icega ukrocio u ovi svijet nauke,No recite vi meni cija je to riječ, Ovi se zgledase,ko da sam pao s Marsa, vele neka budaletina„prodo caca vola da skoluje konja”, čitam im sa izraza lica i ociju, a moj pokojni caca ,pa i njegov, pa i njegov i sve dok se znalo o ikome od predaka nkad nije imao ni vola ni konja, mislim se nešto e da jesu Bogdo, nebi se ja ovde sa vama zamlacivao,

Pa jedan se nadje iz Race Kragujevacke, ozbiljan neki momcic ,Znaš nemoj tako vise istupati i ispadati mnogi ćete pogresno razumeti, ma znam ja velim njemu, gadno je to kad pogresno zvono stave na nekoga, nedaj Boze i da se trefi vuku i hajduku,da i na njih stave zvono,onda ti moj Rajkane vise ni vuk nebi bio vuk, ni hajduk ,bio hajduk, a doći će i ta vremena da će i na vukove i hajduke stavljati zvona, i na cele narode, pogotovu one koji su bili mnogo u ropstvu i imali jedinu nadu u hajduke i odmetnike, pa je nekako iz tih naroda i izniklo najviše hajduka i imaju neka iskustva u hajduciji, ali ako ne daj Boze na narod u nemogućnosti,DA STAVE NA HAJDUKE, stave zvono, onda neće biti lako ni hajducima,doći će im kraj i morace ili da se otkane hajducije ili predaju neprijateljima ili nešto sami sebi obrade o glavi,

Pogleda me Rajkan i veli, ma zbijas salu sa nama i istorijom, da li stvarno ne znaš cija je to reč,

Pa ne znam i da znam ja sam te pitao, bio bi red da mi kazs,

Pa kako si i sam ucio i danas su nam to u uvodnom predavanju objasnili da je to reč latinska,

E moj Rajko, a cija je onda; reč to, reč istok, reč isticati, reč isto,reč istina,ne mogu ti poverovati ni tebi ni tvojim profesorima,

E tako ste vi ucili, ugledni moj Bedwyre, ma šta ste ucili, ni sami ne znate, nešto malo su ovi prirodnjaci i savladali,ovi sa drustvenih nauka, sa filoloskih, sa raznih filozofskih,samo su presipali iz supljeg u prazno, mesali razne kolorite u bacvi bez dna i onda tražili i pokusavali da ekstahuju bijelu farbu,

Vidjoh i ove sa filoloskih nauka kako se muce, jedni vele raspravljaju o palatalizaciji,jedni o jotovanju,jedni o nekim nazalnim glasovima, jedni uce neke oblike, vele ovo je; pluralia tantim, ovi drugi kaže vidi ovo je singularija tantum, Dobro to sve velim ja i mi kad ono kad ocemo da preplivamo reku, gladamo ima li brzaka i virova, ama covece ne možemo videti,gde reka izvire, niti smo ikada dosli na izvor, no recite vi meni kako je nastao ovaj samoglasnik A, oni pocese od krave, jeste evo lici kad ga polozis na glavu krave, onda ovim vidis crtama nacrtase glavu krave, onda ove crte izbijas, i tako je glas i slovo A nastalo, vidim ja da su uporni, kažu, vi koji ste skloni prirodnim naukama i matematici te fizici, i dugima do biologije i tako dalje,maalo teze ovo svacate, vele zato i nije cudo sto vise čitate razne romane,kako nebi ispali u razgovoru sa devojkama hendikepirani, pogotovo iz olasti umetnosti ,slikarstva ,muzike i slično,

Ma jeste to ste dobro zakljucili,ali vala, i to vase slikarstvo i glava krave, i vasa muzikalnost mi nije jasna,vise bi pristojalo da krava muce, nego da ace, ili aka, a ima kad krava ostari i kad nestane nekih hormona kod nje i ne može ni da se odvede, velim ja njima, odista pocnu krave i bukati,to ti je nešto slično ko kada i kokos propjeva,
Rekle bi stare žene u zaseoku, vidi djavo se popi*O, na nju, NEćE OVO IZDOBRITI, pu,pu,pu, otagnaj se djavole, neka ti je kuca daleko od naše, andjeli s nama bili,

Živi i dalje u uverenju u kome živis prosto ti bilo.

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!

pavlimir_ratnik
(Edukator)
08. septembar 2011. u 16.55
PS; Pedalj duzina između palca i srednjeg prsta izvinjavam se , prenio sam se, covek,nekada jedno misli,a drugo piše,

Rogusica,je između palca i kaziprsta, nepravedno je ovo dvoje menjati, naljuti će mi se i rogusica i pedalj,
bedwyr
09. septembar 2011. u 15.21
pavlimir:
===============
Sam se vredjas
===============

Ne vređam se sam, vređaš me ti jer si ljut što ne prihvatam ono što govoriš i što drugima to govorim, pa priču o jeziku prenosiš na tvoju ličnu borbu protiv neistomišljenika i odbranu srpskog naroda i jezika od nekoga ko ih napada.

Obraćaš se publici, a ne meni. A zaboravljaš da ti i ja nismo pred TV ekranima, već da ove stranice služe da ti i ja razgovaramo. Jedan sa drugim. A kada se priča o nečemu što nam je zajedničko, srpski narod i srpski jezik, ovako usijava da smo već na ivici pominjanja izdajništva, prodanosti i sl., ne čudi što se prosečna dva Srbina pokolju kada raspravljaju o zajedničkoj zemlji, ili što se dva brata odreknu jedan drugog oko rasprave o podeli roditeljskog imanja.

I to je žalosno.
yugon
(inzenjer)
09. septembar 2011. u 17.05
bedwyr
«Yugone, to što ti pričaš su stvari za koje nije potrebno ama baš nikakvo znanje, nego sedne dokon čovek, pa odgoneta na šta mu koja reč liči» - Е ту си у праву потпуно, али ти ипак не разумијеш суштину.
Ја се не могу похвалити да посебно знам србски језик али знам неколико ихостраних језика и срећем се са људима из разних народа па знам нешто о њиховој култури и историји. Поготово свакодневно се срећем са људима из Средње Азије о којима ти говориш.
Ја сам стицајем околности прије научио граматику латинског, па послије руског језика него србског. Тако када сам „дошао” до србског примијетио сам да је граматика сва три језика заснована на истим принципима тј. основа језика је иста, тако да србску нијесам ни учио. Већ сам је знао. Када сам послије много година прочитао од „Ратника”неку анализу видио сам да је он моје случајно искуство уоквирио у правило и даље открио саму суштину настанка језика. Због њега сам се и задржао на овом форуму. Тешко је препознати у његовом писању науку јер се не уклапа у неке стереотипе, па ако човјек аналитички не размишња има да буљи у та писања „као теле у шарена врата”. Није то за осудити јер је само ријеткима дата могућност да препознају суштину.
Можда ти је познато да су Тесли потурали разне, веома образоване инжењере као помоћнике да би ови могли да шпијунијрају и копирају његове проналаске. Међутим нико од њих није имао у тоне никакав успјех. Сви су имали исто оправдање: Он (Тесла) ништа нема написано већ нам говори споји то ту; ово зави ти итд. Они су то све имали пред очима али нијесу могли да виде суштину. Тако ти је и са Ратником и с тобом.
„ti i Pavlimir biste bili akademici” – е видиш ја сам докторирао у инат жени (она неки магистар) а због тебе ћу постати академик.
„Čitaće vas neki srednjoškolci” – е овдје нажалост нема средњошколаца. А ускоро ће „нас” читати сви, Путин донио закон по коме ће се кажњавати фалсификовање историје.
А један мој пријатељ је поднио тужбу против Владе Србије због наметања фалсификоване историје по разним законима као напријер: злочиначко удруживање ... Он је доктор правних наука па је то фино срочио. Е сада на суду мораш да изађеш са доказима, ајде докажи да су Срби дошли на Балкан у неком тамо вијеку и слично. А ми имамо стотине доказа за супротно.
Када добијемо пресуду на реду су и препадавачи. Казна је само по овом, који сам навео, основу 15 година затвора. Тако да ће многи академици у ћорку ако се не дообразују.
Прднули сте у чабар.
„čini mi se da bi u realnoj situaciji i nož na mene potegnuo...” – не би вјеруј ми никада, ми би се фино дружили. Ти само тврдоглаво тјераш неке небулозе, извини за грубост.
Ево овдје пишеш да су виљушку користили Грци и Римљани „Ako su Grci i Rimljani paraziti srpske kulture, to ne menja činjenicu da su koristili viljušku u antičko doba, a ti si rekao da NIKO nije koristio viljušku sem Srba do srednjeg veka.” А овдје да је новији изум „Viljuška je relativno novi izum i sa mediterana je tek kasnije krenula da se širi Evropom”.
Ја сам ти причао да су Срби имали као сервис за јело: кашику, виљушку, нож и чачкалице; док су остали јели прстима. Ти кажеш да су и други чачкали зубе, па и псето када му кост запне, исто „чачка” .
pavlimir_ratnik
(Edukator)
09. septembar 2011. u 18.03
Nema on brate Yugon pojma, ja im i zakone podvucem punim linijama ,oni to ne kapiraju, Da je ovo lako uociti svi bi oni isli da stampaju knjige,

Malopre me gore navise jedan savetuje da se otkanim ISTOVETNIH ISKUSTVENIH ELEMENATA,To ti je kao da je rekao otkani se onoga sto je stvorilo jezik,

Nisu ni svesni, šta pricaju, ali vide i nije im jasno,nisu oni ni glupi, vele iz ovoga bi nešto moglo iskrsnuti,

Nije ovo sve stavljeno u celinu, zato je i dobrim poznavaocima to teško skuziti.

I pravo da ti kažem ja kad bi to stavio u celinu i da oni ponesto skuže,odma bi to puplikovali i imao bih natezanja i problema sa njima,možda i do suda,

Ali nebi mogli ništa,jer nije lako naći,način na koji je svaki glas nastao i to sve potvrditi u svim sadasnjim rečima srpskoga jezika,gde se sami glas javlja i vrlo inteligentnim i obrazovanim i upucenim to bi bilo teško,

Jednim jedinim pitanjem, a takvih je pitanja bezbroj, ja bih ih izbio iz sedla,

No već neke stvari poznajem po raznim televizijskim emisijama i forumima, da pomalo kraduckaju,ali to pogresno objasne i onda samo prave stetu,

Sad ovaj kaže Bedwyr, procitati ćeš, da je to klasican primer kako se preinacije i krade tudji jezik,sto ja radim, valjda mu ispalo strasno,ovo o ovim naukama i studijama,gde pricam dozivljaje sa prvih predavanja i uvoda u razne discipline i imena istih nauka, ja, to je na ovoj temi,
Oni ne znaju,da je stari As. studirao i ovo proucavao,kad se nisu bili ni rodili, a već ih ima da postaju i djedovi.

Pozdrav Brate,

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika,

bedwyr
09. septembar 2011. u 19.49
Svaka ti čast, Yugone, na doktoratu. Ja tek sad magistriram, tj. po novom postajem 'master', ali kamo dostojanstveno držanje, gospodstvo koje nosi sticanje visokog obrazovanja? Gde je kritičan um, gde preispitivanje svega, preispitivanje samog sebe? Kultura ophođenja?

Nemaš ti meni šta 'u inat' da postaneš akademik. Bolje mi je da me u inat meni shvatiš šta pišem. To što si ti uočio u vezi sa jezicima nije ništa novo. To je otkriće tople vode, Amerike, rupe na saksiji. To su stvari koje su ne samo uočene u dalekoj prošlosti, već i podrobno razrađene i obrađene u literaturi i meni nije jasno zbog čega bi ti, kao doktor nauka iz neke svoje struke, odbijao znanje i iskustvo iz drugih struka koje su stekle generacije umova, već se oslanjao isključivo na svoju intuitivnu spoznaju. Da li zaista misliš da si toliki kapacitet da u oblasti koja ti nije struka možeš čistim razmišljanjem o nekoj temi tokom dokonih popodneva, nadmašiš zbirni rad desetina hiljada ljudi tokom više od 2 veka?

Da li bi neki lingvista, na primer, čisto tako razmišljajući o tome čime bi se mogla baviti tvoja struka, da ti postane učitelj i da ti soli pamet? Ili smatraš da lingvistika i nije neka nauka, nego da se zasniva na praznoj priči ljudi kojima je nešto zanimljivo, pa da se nijedan Srbin na svetu pre Pavlimira nije setio da je 'kašika' izvorno slovenska reč, a da žlica nije od l'žica?

Problem sa društvenim naukama je u tome što svi smatraju da su pozvani da se njima bave, a što se dokazi za ispravnost ili neispravnost teza proveravaju čistim logičkim aparatom, a ne empirijski. I tu onaj kome taj logički aparat nedostaje, ne može ni da shvati zbog čega nešto nije tačno. U elektrotehnici je lako: napraviš model i vidiš da li radi ili ne. Nema dumanja o tome šta i kako - ako se pojavi u fizici neki Pavlimir i tvrdi da je izmislio automobil koji radi na štetne gasove iz vazduha, a stvara kiseonik - izvoli, pa daj model, pa da vidimo da li to postoji. U informatici slično - testiraj program. A ovakve teorije se zasnivaju na presipanju iz šupljeg u prazno.

Ti si uočio na sopstvenom primeru mnoštvo zajedničkih obrazaca u latinskom i ruskom. Da bi to video, morao si da učiš i jedan i drugi. A da si se bavio jezikom, to bi u startu naučio kao davno proverenu činjenicu, i da to ne važi samo za latinski i grčki, nego sve indoevropske jezike od Velike Britanije do Tadžikistana.

Ja kao neko kome istorija nije struka, ali ko se istorijom bavio čitavog života, smatram uvredljivim po zdrav razum te priče kako u antičko doba Grci i Rimljani nisu koristili pribor za jelo, a da su Srbi koristili viljušku, i to baš u antičko doba koje je srpska preistorija. Čačkalica, Yugone, nije pribor za jelo, već šiljast drveni, kameni ili metalni predmet kojim se čačkaju ostaci hrane sa zuba i iz zuba, a njih su koristili i Neandertalci i za to postoje materijalni dokazi. Srbi, Yugone, nisu jeli pomoću pribora za jelo, nego su jeli svakako. Stočari (vlasi) su jeli kašikom i prstima, a viljušku i nož je koristilo plemstvo. Gde je taj pribor za jelo u vreme Karađorđevog ustanka, kada su Srbi iz Vojvodine učili južnije Srbe kako se koristi pribor, jer su ovi jeli prstima? Nemojmo se zajеbavati oko takvih stvari.

Čemu pominjanje Tesle i po čemu ti sa njim imaš više veze nego ja? Ja, na primer, mogu da kažem kako je Tesla, kao i ja, govorio stvari koje su naučno dokazive, a da je za protivnike imao umove koji su se bavili nadri-naukom, metafizikom i šarlatanstvom. Tesla je bio školovani inženjer, nisu mu vile šaputale šta da radi. Njegovo formalno obrazovanje nije bilo mnogo visoko - nije magistrirao niti doktorirao, ali sve potrebno znanje stekao učeći iz literature i od iskusnijih kolega, pa tek onda krenuo da stvara novo, kada više nije bilo dalje. Nije krenuo da ruši dotadašnje nauke.

Nismo mi došli na Balkan (i u Panoniju). Drevni Srbi su došli na Balkan, a oni su samo jedan deo naših pradavnih predaka. Drugi deo su Sloveni sa Zakarpatja, a treći i najbitniji - balkanski starosedeoci. Seoba Slovena i dolazak Srba sa područja Polablja nisu sporne stvari - njih ne osporavaju ni srpski autohtonisti! Ja ne znam koga onaj pravnik tuži, kad i Deretić i Olga i Milojević i Šćekić i Lukin-Lazić i čitava današnja plejada novih nadri-istoričara uopšte ne negiraju da se doseljavanje Srba dogodilo! Oni samo govore da su to Srbi koji su ranije otišli sa Balkana, pa se vratili nazad na Balkan, među Srbe koji su bili na Balkanu.

E, to oko dokazivanja da su Srbi bili na Balkanu i pre toga, to je ono što je problem, jer je to nedokazivo. A nadri-istoričari tvrde da su dokazali i time masno lažu. Dokazuju posredno - naši preci su živeli na Balkanu, ergo Srbi su živeli na Balkanu. A zaboravlja se da mi među našim precima imamo i one koji nisu bili Srbi sa severa.

Kao kad bi Meksikanci tvrdili da se španski jezik govorio na tom tlu hiljadama godina.

Mi jesmo deca tla na kojem živimo i oko toga nema spora. Kako možemo biti bilo kakvi 'došljaci' kada naše antropološke crte upravo odgovaraju odlikama kontinentalnog mediteranskog zaleđa, a ne severnoj Evropi? Kako možemo biti bilo kakvi 'došljaci' kad nismo bledi i žuti kao Rusi, nego smo mahom crni i smeđi, sa dobrom pigmentacijom. Kako možemo biti 'došljaci', kad i naši geni svedoče o tome ko smo?

Ne mogu više da gubim vreme na ovakve stvari, ali veruj mi da bi mi draže bilo da si mi rekao da si neki neškolovani dokoličar, nego što si mi rekao da si doktor nauka. Nema ničeg goreg od doktora svojih struka, koji su kadri da se toliko popišaju po kolegama iz drugih struka time što se smatraju pozvanim da pričaju o zabranjenoj istoriji i skrivenoj lingvistici, a sami su iz nekih sasvim drugih struka. Doktor poljoprivrednih nauka piše o istoriji i nipodaštava školovane istoričare. I ne samo formalno školovane, nego i one koji se istorijom bave iz hobija. Draže su mu deretićevske izmišljotine, nego ozbiljna literatura. Doktor matematike uzme pa priča kako su svi jezici nastali iz srpskog, a kako je Vatikan ukrao svetu 6 vekova istorije i da je danas zapravo 1411. godina. Doktor mašinstva dokazuje kako su Srbi 2 puta pre Aleksandra osvojili područje od Atlantika do Indije, a da su usput i Egipćane učili kako se grade piramide.

A na terenu ono što imamo - tuga pregolema! Na jednog poštenog čoveka, 3 lopova. Na jednog vaspitanog, 5 nevaspitanih, na jednog kulturnog, 10 nekulturnih i 100 onih koje kultura ne zanima. Nacija upropaštena, država upropaštena, a dokumentovano i pouzdano imamo da Srbija od svoje obnove u 19. veku ubija svoje najbolje sinove i jednostavno kaska u razvoju. Svi ti 'primitivni' narodi, Nemci, Francuzi, Englezi, svi nas stigoše i prestigoše, a jedino gde smo mi bolji od njih, to je u izmišljenoj 'istoriji' od pre 20000 godina, kad su oni još bili majmuni koji nisu evoluirali u čoveka, a mi jeli viljuškama, filozofirali o smislu života, praktikovali savršeno društveno uređenje u kom su svi bili braća i koristili turcizme koje su nam Turci kasnije ukrali...
pavlimir_ratnik
(Edukator)
09. septembar 2011. u 20.41
Pa covece,Bedwyr, ova tvoja naracija ,samo sto me ne rasplaka,
Covece,sve ovo sto si napisao ne vredi ti,

Vidis Srbi su imali i drvene kasike, ima ih i sada, u praistoriji, sluzili su se na razne nacine,da unesu tecnost u telo, Znali su koristiti i vece listove biljaka i tako ih savijati i vodu njima piti ,itd,Volijske rozine,

No sve sto si napisao, ja bih vise volio da si ovoliko teksta napisao o recci „PO”.

Sto sam ti rekao neki dan, da procitas ovu reccu, da jednostavno objasnis njen postanak i znacenje i to cisto na naučnim osnovama i zakonima nastanka jezika,

Pa ti covece ne znaš ni osnovne nacine zakljucivanja,a da mi pricas o nekim metodama,
Radje bi ja ,da ti nama ovoliki bar tekst,koji si navise ispisao ispises o ovoj rijeci „PO,” NAPISES I ONDA BI MOGLI VIDETI TVOJU KREDIBILNOST ,DO TOGA Ništa, EVO TI OBJASNI MI NASTANAK SLOVA „n”, ako ti je puno ova rjecica,

Ma boli mene uvo za te tvoje skolce i lingviste, ja im mogu samo podeliti po dvojku u skali ocena od 0-10, gde je prolaznost ili zadovoljavajuce znanje od 5-10. Tebi za sve sto si iskazao,ne mogu dati ni O, MOGU TE U NEKU SKALU SA NEGATIVNIM PREDZNAKOM STAVITI I TO PUNO ISPOD NULE.

Pavlimir_Ratnik, veliki ctec srpskoga jezika!
yugon
(inzenjer)
10. septembar 2011. u 01.38
«Bolje mi je da me u inat meni shvatiš šta pišem» - ја из твога писања схватам да си ти муслиман (потурица) и покушаваш да се закачиш за „богумиле”.

„Ili smatraš da lingvistika i nije neka nauka, nego da se zasniva na praznoj priči ljudi kojima je nešto zanimljivo” – и марксизам је недавно био наука.

„I tu onaj kome taj logički aparat nedostaje, ne može ni da shvati zbog čega nešto nije tačno.” – видиш и ја о томе.

„Da bi to video, morao si da učiš i jedan i drugi. A da si se bavio jezikom, to bi u startu naučio kao davno proverenu činjenicu, i da to ne važi samo za latinski i grčki, nego sve indoevropske jezike od Velike Britanije do Tadžikistana.” – е то се нигдје не предаје јер ти предавачи обично натуцају по један језик а о другима немају појма.
„Čačkalica, Yugone, nije pribor za jelo, već šiljast drveni, kameni ili metalni predmet kojim se čačkaju ostaci hrane sa zuba i iz zuba, a njih su koristili i Neandertalci i za to postoje materijalni dokazi.” – овдје си баш лупнуо. Од каквог се то камена може да направи чачкалица.
Ево како то Срби раде ако су у прилици. Откине се свјежа гранчица дуба, бора, јеле, смреке, граба; кора се огули на врху. Тај врх се изгризе, да се направи као четка и тиме се чисте и чачкају зуби. Та чачкалица отклања остатке хране међу зубима и убија бакциле. Какав метал и камен. Не будали!
Чачкалица код срба је слузила за набадање ситно исјецканог сувог меса а послије када се несто закачи између зуба онда се њом и изчачка.
„Čemu pominjanje Tesle i po čemu ti sa njim imaš više veze nego ja?” – Ја сам га упоређивао са Ратником а не са мном јер ти не разумијеш његова писања. Мене немаш шта разумјети ја овдје само „лапрдам”. Ја са Теслом имам више везе од тебе је је он родом из Гацка, са Гјулје, а ја сам преко брда.
„Njegovo formalno obrazovanje nije bilo mnogo visoko - nije magistrirao niti doktorirao, ali sve potrebno znanje stekao učeći iz literature i od iskusnijih kolega, pa tek onda krenuo da stvara novo, kada više nije bilo dalje. Nije krenuo da ruši dotadašnje nauke.” – е кад би знао да је Тесла већ у основној школи измислио падобран. Узео је ђедов кишобран и скочио са ластавице. Знаш ли шта је ластавице.

„Ja ne znam koga onaj pravnik tuži, kad i Deretić i Olga i Milojević i Šćekić i Lukin-Lazić i čitava današnja plejada novih nadri-istoričara uopšte ne negiraju da se doseljavanje Srba dogodilo! Oni samo govore da su to Srbi koji su ranije otišli sa Balkana, pa se vratili nazad na Balkan, među Srbe koji su bili na Balkanu.” – Ма нијесу они у праву, ако тако пишу, Срби нијесу Балкан никад напуштали.
„nego što si mi rekao da si doktor nauka” – направио сам лапсус тек сада пишем рад, али то сматрам завршеним.
Doktor matematike uzme pa priča kako su svi jezici nastali iz srpskog, a kako je Vatikan ukrao svetu 6 vekova istorije i da je danas zapravo 1411. godina.
Данас је по србском календару 7519 година.
bedwyr
10. septembar 2011. u 03.18
Yugon:
==================
ја из твога писања схватам да си ти муслиман (потурица) и покушаваш да се закачиш за „богумиле”.
==================

Eto, vidiš. I kako čovek da te ozbiljno shvati, i tvoj navodni „doktorat”, kad se ponašaš kao jedna obična bosanska seljačina.

Svaka čast svima iz Bosne, ali svaki kraj ima svoje pametne ljude i svoje seljačine, a ono što je karakteristično za seljačine iz Bosne i Hrvatske je da ne vide dalje od sopstvenog nosa. Ona iz Hrvatske ne vidi ništa od Pošokčenjaka, Vatikana i ustaša, a ona „izBosne” ne vidi dalje od Poturica, islama, Turaka i balija.

Prijatelju, ako već nije bilo dovoljno puta naglašeno, ja sam ti pravoslavni Srbin iz pravoslavne familije stare 300 godina, iz čistog srpskog kraja gde se ne samo nijedan član moje familije, nego nijedan Srbin uopšte, nije ni katoličio ni turčio. Islam prezirem, u stvari, poštujem ga na istoku u tradicionalnim islamskim zemljama, ali je on na Balkanu rak.

Nego, kakve to veze ima uopšte? Jesam li ubo premiju na loto-u što nisam musliman, pa sad treba time da se dičim? I šta bi bilo da se slučajno pojavi neki nesrećni musliman koji, za razliku od tebe, poznaje istoriju i lingvistiku i napiše ti ono isto? Poklopio bi ga time što je musliman? Po čemu si ti, ti lično Yugone, bolji od balija i ustaša? Oni su izdali veru, ti si izdao pamet, razum i poštenje, a sva tri ste pljunili na sopstveni narod. Konkretno, ti sad na mene. I uzeo da mi prebrojavaš krvna zrnca. A da ja uzmem da prebrojavam tvoja, ko zna šta bi se našlo.

Svašta. Umeš li ti uopšte da razgovaraš, da diskutuješ, a da ne pljuješ po drugima i ne vređaš ih? Da ne govoriš sa lažne visine koja ti ne pripada?

Hajde, na primer, ti dokaži da nisi balijander koji je ovde došao da provocira i izigrava Srbina, tako što će unositi zavadu i razdor među Srbe i izigravati budalu gaženjem i pljuvanjem po istoriji, a promovisanjem nepostojeće i lažne istorije? Dokaži da, ako i imaš srpske krvi, nisi mešanac kome je majka muslimanka, pa od toga vuče komplekse i trudi se da bude što veći Srbin, jer se rodio tek kao 50%?

Kaži jednu reč protiv Meše Selimovića i njegovih nacionalnih zasluga. I on je „poturica” jer je musliman.

Ovakve stvari me stvarno nerviraju i uništavaju čitavu diskusiju i ubijaju volju za razgovorom. Nikad mi nisu bili jasni ljudi koji se iz tuđine javljaju, a umesto da se druže i raduju što bar na internetu mogu da budu okruženi Srbima i ljudima iz svog zavičaja, besne, pene, svađaju se i izigravaju policajce srpstva. Užas.
bedwyr
10. septembar 2011. u 03.39
Rodom si iz Hercegovine, iz okoline Gacka, pa je stoga Tesla „tvoj”. A da kojim slučajem vaskrsne i napravi nalog na Serbian Cafe-u i krene da kao anoniman korisnik propagira svoje umerene i miroljubive političke teorije, kada bi nakon toga rekao „Ovo govorim kao Srbin”, ti i još nekoliko biste ga napali da nije Srbin nego srpski izrod.

Imam i ja veze sa Hercegovinom. Majčino prezime je poreklom odatle, baš sa trougla Gacko-Bileća-Trebinje, ali je to ustanovljeno tek proučavanjem rodoslova i onomastike, jer tog prezimena izvorno van Hercegovine nema, nego su svi njegovi nosioci širom srpskog etničkog prostora upravo odatle. A i slave istu slavu kao i njegovi nosioci u prastarom zavičaju. I, šta sad? Jesam li ti ravan i smem da diskutujem sa tobom sa stanovišta bratstva i ravnopravnosti, ili sam i dalje zarobljeni optuženik koji nema pravo glasa, već Srbima sa „boljim” pedigreom treba da polaže račune?
pavlimir_ratnik
(Edukator)
10. septembar 2011. u 13.11
Brate, Srbin,je Srbin, i tu ja nisam tražio pedigre, normalno ima dobrih i ponesto i loših Srba,kao ljudi,ali gde to nema.

Ali brate Bedwyre, zadrvio si ga kukala mi majka za tobom, ma da ti nisi Srbin, ja te brate nebi ni zalio,

Uzmi brate Psihologiju za 4 razred ,ja sam to nekada ucio u 4 razredu posle čujem da je prebacena u 3 razred gimnazije, davno je to bilo,već od tada uveliko gazi 5 decenija ,

Nadju brate definicije šta je predmet,pojam termin(reč).

Nadji i obnovi šta su istovetni u nekim knjigama piše zajednicki, iskustveni elementi,

Brate od nauke si daleko ko nebo i zemlja, ja ti verujem, da si ti dosta toga procito, ali ti to može čak i smetnja biti, ukoliko nisi u stanju da prepoznas stvari , šta s čim smes dovoditi u vezu,

Ja nisam deco draga ovde neki provokator, niti laprdalo, ja sam gospodin uvek bio i to u pravom znacenju koje nosi ova reč.

Ja sam uvek i kritican i samokritican i kad vi ja kažem
_________________________________________________________________
S mojim zakonima o postanku srpskog jezika,oborene su sve dosadasnje teze o postanku evropskih naroda i sva „zvanicna” istorija.
________________________________________________________________

Pa deco draga,da li vi je i jednom palo na pamet da se zapitate,osim ovoga gospodina Yugona,Ko je ovaj covjek,šta nam to nudi, kakvu to mi imamo gradju da stavimo pred njega ,kad on tvrdi da je u ovoj oblasti sve do sada izdato i dato, procitao i kaže da ne vredi ništa,

Pa šta nam nudi ovaj covjek, nudi nam skromno,da procitamo slozenu reč „PO”. I to čak toliko se usudjuje reći da je ovo slozena riječ, a mi uvek ucili da je to slog, šta je to slog, da li je taj nas slog pravilno percepiran i procitan,da li znamo njegovo znacenje i tako dalje i tako dalje,

Pavlimir -Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika !
bedwyr
10. septembar 2011. u 14.12
Pavlimire, ja sam ti već govorio, ali ako treba ponavljaću i 1000 puta:

Ja za tebe mislim, tj. ne da mislim, nego sam do kraja ubeđen, da si dobar čovek sa dobrim namerama, kreativan i sa kvalitetnom energijom i to što se oko stvari koje su tema ovih diskusija ne slažemo, nema nikakve veze sa tim i apsolutno sam ubeđen da kad bismo sedeli negde uz pivo ili rakiju i pričali o svakodnevnim temama, politici, porodičnim stvarima i uopštene priče da bismo jedan o drugom imali odlično mišljenje. Ja u tebe sa te strane ne diram.

Ali, dozvoli, ako se sa nečim ne slažem, pa unutar mene je potpuno isto da li ću sesti i napisati svoj stav i ući u polemiku, ili ću oćutati, pa da se i ne zna da neko misli drugačije. A forumi upravo za to i služe, da se diskutuje.

Pozdrav!
bedwyr
10. septembar 2011. u 14.28
Moram sad hladne glave da se izvinim za onaj oštar rečnik u ranijoj poruci, u odgovoru na to da sam musliman, ili „Bošnjak”, ali moram da objasnim zašto tako reagujem.

Osećam se kao poliven vrelom vodom kada na internetu, u sred diskusije, ako se slučajno ne složiš sa nekim Srbinom iz Hrvatske, odmah izvali „Ma, ti si neki Hrvat/katolik/jezuita vidim ja!”, a sa Srbinom iz BiH „Da ti, kume, nisi musliman? Jesi garant!”

Ja nisam kriv i meni je žao što je naše etničko biće iz prekodrinskih krajeva toliko labilno, da li su to geni ili vaspitanje, ne znam, da se u svakih par generacija izrode neki izrodi koji od Srba postanu srpski neprijatelji i nesrbi. Ali ja sa tim nemam nikakve veze, ja nisam iz kraja gde su se Srbi turčili ili katoličili, a vladali su ovde i Turci i katolici. Jednostavno, nismo takvi po mentalitetu i nije bilo čoveka koji bi bio kupljen za novac i povlastice da izda svoj rod. Možda zbog toga što smo toliko mirni temperamentom, što prvo razmislimo, pa onda delamo, a ne kao naši Dinarci, da prvo učine, pa onda razmišljaju šta su napravili. Ovde se ljudi najviše vode načinom razmišljanja koje je najbolje oličeno u čuvenoj izjavi našeg zemljaka, velikog naučnika i velikog patriote Mihajla Pupina: „Napustio sam Pančevo i otičao u Prag kad su hteli da me pomadžare, a zatim sam napustio Prag i otišao u Delaver kad su hteli da me ponemče. I iz Delavera ću otići ako neko pokuša da me načini Amerikancem i da učini da zaboravim svoje srpske nazore, a moji srpski nazori su moja majka, moja pravoslavna vera, moj narod i jezik kojim moj narod govori.”

Zaista, molim, ali molim svakoga da pazi kada iskače sa optužbama da je neko Hrvat ili Musliman. Ne samo što i među njima ima poštenih i dobrih ljudi, nego što su oni kao narodi sasvim nebitni, od Srba mnogo manji, i zahvataju samo pojedine srpske pokrajine, a u drugim krajevima ih i nema. U mom kraju, na primer, uopšte nema ni Hrvata ni Muslimana.

Lažem, ima muslimana, ali su to Cigani, tj. albanizovani Romi sa Kosova koje su deportovali iz Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja, pa ih raselili po Vojvodini. Ali naših, srpskih muslimana nemamo.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
10. septembar 2011. u 15.08
Niko te ne optuzuje,niti kaže da si ono ili ovo,ali ljudima jednostavno ides toliko samouvereno,bez potrebnog znanja, i onda ljudi se zamisle,ma čim ovo tera,mora da mu odgovara,jer to odgovara samo Hrvatima ili Muslosima, i onda ti jednostavno da ovo ne pakuju,jednostavno kažu to što kažu,

Srbi uopste Prekodrinci za neke su stvari jači , za neke su jači Precani, za neke stvari Srbi iz Srbije,za neke stvari Srbi iz Crne Gore,I TAKO DALJE,Za jezik su najjači Hercegovci i tu nema dileme, jedan jedini akcenat neće pogresiti i oni tačno znaju po izgovoru prezimena po dikciji,ko je musliman,ko je .katolik, ko Srbin, recimo prezime maric,

Maric, dje je kratko uzlazno na prvo A, znaju da su to katolici,
Maric, digouzlazno na A znaju da su to Srbi,ili
Maric, dugouzlazno na I,SKORO KAO DVA i,ZNAJU DA SU TO MUSLIMANI,

I KADA BI TI REKAO IDI U MARICA,a mislio na porodicu i familiju onog poznatog golmana Marica,čini mi se bese mu Enver ime,onako kako nekako svi SRBI u Srbiji i Vojvodini IMAJU DIKCIJU I TO NEKOM ERCEGOCCU KOD STAROG MOSTA U MOSTARU,

On bi seo u kola i otisao u selo Bratac kod Nevesinja kod tamnosnjih Srba Marica,čitavih 50 km daleko.I izlozio bi coveka i trosku i vremenu, no kad bi mu rekao idi u MARIICA, do duse jedno je i,ali pišem dva da znaš da je dugouzlazni akcenat, covek bi tu na 2 km otisao kod ljudi i nebi imao, troska ni gubljenja vremena,
Kad bi mu rekao idi u Marica, gde je kratko silazni na prvo A, covek bi fino otisao u Siroki Brijeg kod tamnosnjih Marica,koji su katolici,čitavih 40km daleko,


I onda ljude razljutis jer ih ne uvazavas , teras samo po svome i kažu ti sto kažu,a da ti imaš potvrdu sto iznosis ljudi ti nebi rekli ništa, ma da si bilo ko, i bilo šta,

Pavlimir_Ratnik, veliki ctec srpskoga jezika!

bedwyr
10. septembar 2011. u 15.57
Ja Hercegovce poštujem, ko ih ne bi poštovao. Cvet srpskog naroda.

Samo ne znam kako to idem Hrvatima i Muslimanima na ruku, kada su me upravo forumaši iz Hrvatske i FBiH napadali da sam velikosrbin, četnik, šta sve ne.

Samouvereno delujem samo oko stvari u koje se do potrebne mere razumem. I obrazlažem sve što napišem. Ako i pogrešim, neće mi pasti kruna s glave, niti od svoje greške bežim, ali neće ni drugima ako pogreše oni.
pavlimir_ratnik
(Edukator)
10. septembar 2011. u 17.59
Pa, ne treba njima puno praha pod nos da bi te napadali, Samo da kažeš da si Srbin, oni ćete napadati i to ovi koji znaju da su prekrsteni i da poticu od Srba,oni ne mogu da svate,da ti time izrazavas ili saopštavas ,svoju pripadnost,nego misle da im to istices,posto su eto oni izdali i napustili Srpstvo,automatski im se to u glavi stvori i neki nasi Srbi i danas stradajucim reknu da su Srbi.,Vidis oni od mene beze kao Djavo od Krsta, jer ja znam tačno istinu o njima o svemu bas,Čak sam prisustvoao u nekim enklavama,gde i sada ti avaroidi vrse ratnicke plesove,slično kao tamo u Tadzikistanu, ili ovom Kazahstanu,jer sam i tamo prisustvoao ratnickim plesovima koji se izvode, Ali oni su razlika od ovih prekrstenih Srba i oni te neće tako lako napasti,oni imaju vise razumevanja i tolerantniji su prema Srbima,

To su male enklave zaseoci ni sela nisu,prestavio sam se kao knjizevnik i da pišem o starinama iz davne proslosti,čak su se sakupili uzeli rekvizite koje posebno cuvaju,bibnje, zurle, razne udaraljke i prestavili mi te plesove,

Ja sam se kao odusevljavao, Posle mnogo godina ,posto su to ratnicki plesovi,kad kan ili han proglasi rat, gledao sam kad je Franjo objavio rat i formiranje Zbora narodne garde, u tom istom zaseoku HTV, je snimo taj ples i pokazao ga na televiziji u okviru ovih njihovih promocija i svecanosti, A ja sam to gledao i vise od dve decenije uzivo pre toga,Tada je Franjo sve izmesao i Alkare i srpske nosnje i hajduke pokazao i svu zbrku napravio.

Pavlimir_Ratnik,veliki ctec srpskoga jezika!
yugon
(inzenjer)
11. septembar 2011. u 16.14
Bedwyr, što se tako ljutis. Ili istina najviše vrijedja. Negdje procitah da nijesi ni zaposlen u struci. Kako se bre usudjujes da dajes savjete I ocjenjujes nečiji rad. Ili su te zaposlili da laprdas na SC.
Spominjes Selimovica, a vjerovatno od njega nijesi ništa usvoio (možda ni procitao), covjek je razmišljao svojom glavom. Pa svi su iz stare Ercegovine moji; I Tesla I Boskovic I Karadzic I Ratnik.
Jedan moj prijatelj kaže: Tesli bi dali da zavija sijalice, posto je visok. Misli na ove srpske profesore. Tako I kod tebe. Ratniku bi dao da brise prasinu sa knjika posto je sdudiozan. Tu laprdas umjesto da,kad već imaš vremena, čitaš šta covjek piše I pokusavas da svatis. Zalosno je da ne znaš odakle ti je majka rodom. Kako ćeš da znaš istoriju a ne znaš porijeklo svoje majke. Gacko-Bileća-Trebinje, nemaju nijednu tacku zajednicku, pa ne mogu biti ni u kakvom trouglu. Suvise plitko razmišljas, Kada pišes „musliman, ili ”Bošnjak„. Kako da te ljudi ozbiljno shvate. Bosnjaci su jedna pravoslavna porodica iz Nevesinja koja se nikada nije turcila, a sada ovim jadnicima oce da nature takvu nacionalnost.
pocetnik
28. novembar 2013. u 14.45
Da li je Pavlimirova knjiga objavljena?
 Komentar Zapamti ovu temu!

.